Göteborgs universitet
Bild
GPCCs forskning illustrerad av en grupp människor
Länkstig

GPCC:s strategiska fokusområden

Här kan du läsa mer om våra tre strategiska fokusområden. Längst ner på sidan listas våra pågående forskningsprojekt efter det område de främst tillhör.

1. Utveckling, anpassning och utvärdering av personcentrerad vård

Vi avser genomföra empiriska studier och synteser av internationell forskning om personcentrerad vård av betydelse för regionala, nationella, internationella vård-, behandlings- och omsorgsriktlinjer. Dessa kommer att inkludera förklaringsmodeller till i vilken utsträckning personcentrerad vård är generisk och kan tillämpas för att främja hälsa och minska ohälsa samt hur de kan anpassas till specifika hälso- och sjukvårds- och omsorgsituationer och livsomständigheter (såsom åldrar – barn och ungdomar liksom äldre personer). Specifikt avser vi bidra med anpassning av personcentrerad vård för att förbättra kontinuitet i vårdkedjan. Vi kommer även att ha en särskild satsning för att stärka förmågan för personcentrering genom digitalisering, såsom personcentrerad med-tech samt studier med fokus på hur AI/Big Data kan utnyttjas. Genomförandet av personcentrerad vård kommer genom denna forskning att spänna från fysiska möten mellan patient och personal till digitala arbetssätt och verktyg för personcentrerad vård, både helt digitala vårdlösningar och hybridarbetssätt som kombinerar digitala verktyg med personliga vårdmöten. Genomförandet kommer också att inkludera samverkan mellan formella vårdgivare och informell vård och omsorg inom familj, nätverk och civilsamhälle.

2. Möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg

Vi avser bidra med kunskap om utformning, genomförande, påverkan och effekter vad gäller strategier för implementering av och lärande om personcentrerad vård inom hälso- och sjukvårdens och omsorgens verksamheter liksom inom professionsutbildningar. Denna forskning spänner från specifika åtgärder för en hälsofrämjande och inkluderande hälso- och sjukvård och omsorg till studier av omställning till personcentrerad vård på mikro-, meso- och makronivå. Avsikten är att forskningen på så vis ska bidra till nationell, nordisk och europeisk omställning till personcentrerad vård inom såväl vård under vanligtvis förekommande samhällssituationer som vid ansträngda situationer (tidskritiska händelser, förhöjd belastning och insättning av förstärkningsresurser vid t.ex. pandemier och andra omfattande samhällsutmaningar). 

3. Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänheten och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem

Denna del av forskningen avser bidra med förklaringar till former för partnerskap med patienter och allmänhet inom hälso- och sjukvårdens organisationer och vad som kan ses optimalt för gynnsamt beslutsfattande i förhållande till organisationers uppdrag. Vi avser att belysa vilka betydelser inkludering av patienters och närståendes perspektiv i tillägg till forskningsbaserad evidens kan ha för beslutsfattande inom hälso- och sjukvård. GPCC har en unik förmåga att kunna genomföra detta då vi etablerat välfungerande samverkansformer med nationella patientorganisationer och att vi i projekten systematiskt inkluderar patient- och brukarmedverkan.

Ledning av de tre strategiska fokusområdena

Varje fokusområde leds av en forskare som är ledamot i GPCCs styrgrupp tillsammans med en ytterligare forskare och en eller flera av rådgivarna (mer information om dessa personer finns på sidan GPCC:s organisation). Ytterligare forskare som knyts till ledning av fokusområdena rekryteras bland forskare verksamma inom GPCC.

Strategiskt forskningsfokus

Ledare

Rådgivare

Utveckling, anpassning och utvärdering av person-centrerad vård

Hanna Gyllensten

Tomas Lindroth

Philip Moons

Richard Sawatzky

Möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg

Mari Lundberg

Ulf Petrusson

Lars Wallin

David Edvardsson

Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänhet och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem

Axel Wolf

Jana Bergholtz

Maria Santana

Lista över forskningsprojekt sorterade efter fokusområde

Med länkar till projekten.

1. Utveckling, anpassning och utvärdering av personcentrerad vård:

Digital hemmonitorering efter lungtransplantation

EAPER-P Tidig, tillgänglig, personcentrerad rehabilitering för personer med långvarig smärta

Effekterna av opioidsparande, personcentrerade vårdvägar för patienter som genomgår obesitaskirurgi

Hälsoekonomiska aspekter av personcentrerad vård

IHOP-e - Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

Implementering och utvärdering av en utbildningsintervention i personcentrerad vård i en barnmorskeutbildning i DR Kongo

LGBTQ-personers uppfattningar om personcentrerad vård på Twitter

Läkemedelsanvändning - en personcentrerad strategi

Lärdomar från fem kontrollerade studier av personcentrerad vård

minKod – digitala verktyg för emotionellt stöd under och efter cancerbehandling med unga vuxna

MOSAIC - en Rasch-analyserad itembank för att mäta personcentrering

PAS-SAP – My Pain Survey – för stöd och partnerskap

Perhit: PERson-centredness in hypertension management using information technology. En randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi

Personcentrering och tidskritiska händelser

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

PROMISE – Personcentrerad vård via e-Hälsa för personer med psykisk ohälsa

PROTECT - Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

Samtal med patienten om livet i samband med allvarlig sjukdom

Stepstones-DIAB: Utvärdering av övergångsmodeller för ungdomar med typ 1 diabetes i övergången till vuxensjukvård

Stöd för en personcentrerad verktygslåda

Teoretisk utveckling av personcentrerad vård: Systematisk genomgång och analys av vetenskaplig litteratur

The Gothenburg Pituitary Tumour Study (The GoPT-study)

Unga vuxna barncanceröverlevare – uppföljningsmottagning sedd ur ett personcentrerat förhållningssätt

Utveckla och testa ett observationsbaserat mätinstrument som utväderar personcentrerad vård

Utveckling och tillämpning av en standardiserad uppföljningsmodell för personer efter stroke, med hjälp av checklistan Post-stroke

2. Möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg:

FLIP-projektet: Implementering av personcentrerad vård genom att utbilda faciliterare

Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård

Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner

IMPROVE: Implementering av personcentrerad vård - Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi

Mot en personcentrerad vård – utvärdering av ett ledarskapsprogram

Myter och uppfattningar om personcentrerad vård

Personcentrerad vård i Europeiska länder – beslutsfattares, praktikers och forskares perspektiv

PCC@Work – Ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvård och omsorg: hur påverkas personalens arbetsrelaterade hälsa och arbetstillfredsställelse?

PCV-spelet och onlineutbildningen Medmänniska - utveckling och effekt

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

Stepstones-Implement – Överföring från barn- till vuxensjukvård. Implementering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med långvariga tillstånd

3. Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänheten och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem:

Certifieringsmöjligheter av standard för patientdelaktighet i hälso- och sjukvård

Framåtblick! Personcentrerad hälsa, vård och omsorg

Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård

Mer hemdialys för hälsa, livskvalitet och kostnadskontroll genom ett personcentrerat arbetssätt

Patienters och allmänhetens medverkan i sjukvård: en systematisk kartläggning

Svenska folkets syn på personcentrering av hälso- och sjukvården