Länkstig

Personcentrerad vård i Europeiska länder – beslutsfattares, praktikers och forskares perspektiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Bakgrund
Intresset för PCV växer såväl i Sverige som globalt, men hur ser användning av PCV ut? Detta projekt kartlägger förekomsten av PCV i Europa.

Teoretisk referensram
En diffusionsmodell med dimensionerna innovatör (risktagare), tidig adoptant (lokalt förankrad innovatör), tidig majoritet (försiktighet fatta beslut), sen majoritet (skeptiska, behöver påtryckning), eftersläntrare (misstänksamma, traditionsbundna) användes vid tolknongen av data.

Metod
En kvalitativ design (deduktiv innehållsanalys) användes bestående av intervjuer med medarbetare inom tre olika nivåer; mikro=vårdavdelning, meso=sjukhus, makro=nationell nivå alt universitet. Vidare genomförs en litteraturgenomgång i aktuella länder avseende implementering av PCV i följande databaser; Google Scholar, Pubmed, Cinahl.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

På makronivå kunde ses att länder där spridningen av PCV varit framgångsrik kännetecknades av skattefinansierad och offentlig driven vård. I motsats till detta var det få länder med lagstadgad försäkringsbaserad hälso- och sjukvård som tillämpade PCV.

Vid låg ”power distance” det vill säga flacka hierarkier och ickebyråkratiska adhokratier kunde ses en gynnsam för spridning av PCV. I motsats till detta hade länder vars kultur kännetecknades av hög ”power distance” det vill säga vertikala hierarkiska relationer en svag spridning av PCV. Traditioner av tjänstemannakorruption visade en svag spridning av PCV.

Kliniska verksamheter inom så kallad ”långsam vård” som exempelvis geriatrik, psykiatri och pediatrik sammanföll med framgångsrik spridning av PCV medan ”snabb vård”, det vill säga akutsjukvård visade motsatsen.

Forskare

Kristina Rosengren leg sjuksköterska, PhD, docent a,b,c

Sandra Buttigieg MD, PhD, Associate Professor d

Bárbara Badanta leg sjuksköterska, PhD, Research Teaching Professor e

Eric Carlström leg sjuksköterska, PhD, professor a,b,f

a Centre for Person-centred Care (GPCC), Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, SE-405 30 Gothenburg, Sweden

b Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, SE-405 30 Gothenburg, Sweden

c Sahlgrenska University Hospital, Department of Internal Medicine, Mölndal, Sweden

d Department of Health Services Management, Faculty of Health Sciences, University of Malta, Malta.

e Nursing Department, Faculty of Nursing, Physiotherapy and Podiatry, University of Seville, Spain

f Institution of Law and Social Sciences, University College of Southeast Norway, NO-3184 Borre, Norway