Göteborgs universitet
Bild
Respondent fyller i en SOM-undersökning
Foto: Ellika Henrikson
Länkstig

Om SOM-undersökningarna

Varje år svarar nästan 20 000 svenskar på frågor om allt från politik och medier till ämnen som livsstil, hälsa och fritidsvanor. SOM-undersökningarna har genomförts sedan 1986, för att kunna belysa hur det svenska samhället utvecklas och följa opinionen över tid

Den nationella SOM-undersökningen (ibland "Riks-SOM") är vår rikstäckande och mest omfattande mätning. Den har genomförts varje höst sedan 1986 och gett upphov till en unik mängd data och många långa tidsserier. Undersökningen innefattar samverkan med såväl forskare som myndigheter och resultaten bedöms vara representativa för den svenska befolkningen.

Metod
Den nationella SOM-undersökningen är en postal enkätundersökning som kan besvaras antingen på papper eller digitalt på mobil, dator eller surfplatta. I nuläget görs den nationella SOM-undersökningen i sju editioner (alltså sju olika frågeformulär) och går ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 - 90 år, boende i Sverige. Urvalet dras varje höst från folkbokföringsregistret. Läs mer om undersökningens metod i den senaste metodrapporten (2023).

Avrapportering
Undersökningens resultat används flitigt inom såväl forskning som samhällsdebatt. Varje år publiceras ett flertal rapporter och presentationer baserade på den nationella SOM-undersökningen. Rapporten Svenska trender (2023) erbjuder den bästa översikten av de långa tidsserierna på frågor om exempelvis samhällsförtroende, oro, politik och mediekonsumtion.

Analyser av resultaten från den nationella SOM-undersökningen redovisas årligen i bokform, i så kallade forskarantologier. De senaste böckerna är Ovisshetens tid (2023) och Du sköra nya värld (2022).

Den västsvenska SOM-undersökningen ("Väst-SOM") är vår näst äldsta datainsamling. Sedan 1991 har den skickats ut varje höst till ett slumpmässigt urval personer boende i Västra Götalands län (ibland inkl. Kungsbacka kommun). Undersökningen görs i huvudsak i samverkan med Västra Götalandsregionen och många av frågorna kretsar kring livet i Västsverige.

Metod
Likt övriga SOM-undersökningar är den västsvenska undersökningen en postal enkätundersökning som även kan besvaras digitalt på mobil, dator eller surfplatta. I nuläget går undersökningen varje höst ut till totalt 6 000 slumpmässigt utvalda västsvenskar mellan 16 - 90 år. Läs mer om undersökningens metod i den senaste metodrapporten (2023).

Avrapportering
Den västsvenska SOM-undersökningen ger upphov till två mer omfattande rapporter varje år: Den västsvenska SOM-undersökningen samt Uppföljning vision Västra Götaland. Förutom detta erbjuder Västsvenska trender en bra översikt för de längre tidserierna.

Analyser av resultaten från den västsvenska SOM-undersökningen presenteras ibland även i forskarantologier. Den senaste boken heter Alltid måndag? (2021) och bygger på 2020 års västsvenska SOM-undersökning.

SOM-undersökningen i Göteborg är en lokal och relativt ny SOM-undersökning som går ut till boende i Göteborgs kommun. Undersökningen genomfördes för första gången år 2016 och frågorna fokuserar på lokala satsningar, trivsel i staden och i det egna boendet, stadsmiljö och infrastruktur. En betydande del av undersökningen görs i samverkan med Göteborgs Stad, men också ofta med flera andra lokala aktörer som West Pride, Göteborg & Co., m.fl.

Metod
Likt övriga SOM-undersökningar är Göteborgsundersökningen en postal enkätundersökning som även kan besvaras digitalt på mobil, dator eller surfplatta. I nuläget går undersökningen varje höst ut till totalt 5 000-9 000 slumpmässigt utvalda göteborgare mellan 16 - 90 år. Läs mer om undersökningens metod i den senaste metodrapporten (2023).

Avrapportering
Resultaten från SOM-undersökningen i Göteborg avrapporteras främst i olika rapporter på vår Rapportsida, och då framförallt i den övergripande trendrapporten Göteborgstrender (2022). I oktober 2021 släpptes även för första gången en forskarantologi baserad på SOM-undersökningen i Göteborg med titeln Hög tid för Göteborg (2021).

2022 genomfördes för fjärde gången en SOM-undersökning i Värmland. Undersökningen genomförs som regel i samband med valåren i Sverige. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Metod
SOM-undersökningen i Värmland genomförs på samma sätt som motsvarande regionala SOM-undersökningar. År 2022 skickades enkäterna ut till 6 000 värmlänningar mellan 16 och 90 år. För fullständig metodredovisning, se den senaste metodrapporten (2023).

Resultat
Resultaten från den värmländska SOM-undersökningen 2014 har publicerats i boken Värmländska utmaningar (2016). 2018 års undersökning avhandlas i den omfattande rapporten Värmland 2018 (2019). Resultaten för 2022 kommer att presenteras under 2023 eller 2024.

SOM-institutet har gjort undersökningar i Skåne med några års mellanrum sedan 2001. Den senaste genomfördes år 2015 och var den sjätte i ordningen. Denna SOM-undersökning gick ut till 8 000 slumpmässigt utvalda skåningar mellan 16 och 85 år. SOM-undersökningen i Skåne genomförs i samverkan med bland annat Region Skåne och Lunds universitet.

Metod
Postal enkätundersökning med möjlighet att svara digitalt på dator, mobil eller surfplatta. SOM-undersökningen i Skåne genomförs parallellt med övriga SOM-undersökningar och urvalet dras från folkbokföringsregistret. Läs mer om metod i kapitlet Den sydsvenska SOM-undersökningen 2015 (från Slutna rum och öppna landskap, 2017).

Avrapportering
SOM-undersökningen i Skåne avrapporteras i ett flertal rapporter. Skånska trender 2001-2015 samlar tidsserier baserade på de hittills sex undersökningsåren. Region Skåne 2015 är en omfattande tabellrapport som redovisar attityder till offentlig service, politiskt engagemang, synen på demokrati, fritidsvanor, arbetsliv och medievanor hos befolkningen i Skåne, baserat på SOM-undersökningen i Skåne 2015.

Specialrapporten Ungdomar i Skåne riktar in sig på invånare under 30 år och deras politiska intresse, samhällssyn och engagemang. Rapporten baseras på SOM-undersökningen i Skåne 2011.

Forskarantologin Slutna rum och öppna landskap (2017) utgår från SOM-undersökningen i Skåne 2015 och boken innehåller åtta kapitel resultat och analyser framtagna av SOM-institutet och samverkande forskare.

Med jämna mellanrum genomför vi SOM-undersökningar som inte riktigt följer samma mönster som den nationella eller de regionala undersökningarna. Ofta handlar det om att det finns ett intresse av att rikta in sig mot ett särskilt urval (exempelvis ungdomar eller svenskar boende utomlands), men det kan också handla om att vi vill studera någon aktuell händelse eller särskild aspekt av samhället lite närmare.


SOM-undersökningen om coronaviruset (Covid-SOM)
Under våren 2020 och våren 2021 genomförde SOM-institutet två specialundersökningar med anledning av den rådande coronaviruskrisen. Undersökningarna gick ut till slumpmässiga urval om 6 000 personer mellan 16-85 år boende i Sverige, och liknade därmed de ordinarie nationella SOM-undersökningarna.

Undersökningarna fokuserade på frågor om förtroende, tillit, vanor, tankar och känslor i en tid av oro och nationell kris, och mer specifikt på coronapandemins påverkan på samhället och på individen. Undersökningarna genomfördes i samverkan med flera forskningsprojekt från framförallt Göteborgs universitet.

Se resultat och analyser från SOM-undersökningarna om coronaviruset

 

SOM-undersökningen till utlandssvenskar (Utlands-SOM)
Varje år flyttar omkring 50 000 svenskar utomlands och sammanlagt bor ungefär en halv miljon svenska medborgare i utlandet. Trots att de är så många vet vi generellt väldigt lite om utlandssvenskarna. Därför genomförde SOM-institutet under hösten 2014 en frågeundersökning till denna grupp.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät där 10 000 slumpmässigt utvalda utlandssvenskar i åldrarna 18-75 år bjöds in att delta. Adressuppgifterna kom från det svenska folkbokföringsregistret för utvandrade svenska medborgare. Datainsamlingen avslutades under första kvartalet 2015 då svar hade kommit in från 27 procent av de ursprungligen utvalda.

Undersökningen resulterade i den väldigt uppskattade antologin Svenska utlandsröster (2015).

 

SOM-undersökningen till studenter vid Göteborgs universitet (Student-SOM)
Mellan 1993 och 2013 genomfördes Student-SOM, en undersökning med det huvudsakliga syftet att ta reda på hur studenterna uppfattade sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet, samt att kartlägga vilka som söker till universitetet.

Student-SOM-undersökningen gick till studenter vid Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet. De första åren delades enkäterna ut i samband med studenternas föreläsningar, därefter skickades de med post och 2009 blev de webbaserade. Urvalet låg under de sista åren på cirka 2 500 studenter från första respektive näst sista terminen på kandidatnivå.

Resultaten presenterades i en årlig rapport som främst redovisade studenternas syn på sin utbildning. Alla årsrapporter finns i vårt rapportbibliotek (sök efter Student-SOM).

 

SOM-undersökningen om omvalet 2011 (Omvals-SOM)
Under sommaren 2011, efter omvalet i Västra Götalandsregionen, genomfördes Omvals-SOM. Frågorna handlade om omvalet, om hur man röstat och varför.

Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av boende i Västra Götaland och resulterade i boken Omstritt omval som kom ut på årsdagen för omvalet, i maj 2012. Boken undersöker hur den svenska valdemokratin klarade av de extraordinära utmaningar som omvalet i Västra Götaland innebar.
 

SOM-undersökningen till ungdomar (Ung-SOM)
Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen genomfördes i samverkan med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.
 

SOM-undersökningen i lokala kommuner och stadsdelar (KOM-SOM)
KOM-SOM är samlingsnamnet på en serie av lokala undersökningar i västra Sverige som inleddes 1996. De har genomförts i kommuner i Västra Götaland och i stadsdelar i Göteborg, och fungerar som en slags förlaga till den nuvarande SOM-undersökningen i Göteborg.

KOM-SOM-undersökningarna har haft som gemensamt syfte att studera demokrati och lokal service. Undersökningarna, som hade urval på 1200 personer mellan 15 och 80 år, har genomförts i bland annat kommunerna Tjörn, Alingsås och Stenungsund och de göteborgska stadsdelarna Centrum, Majorna och Angered. I samband med den så kallade storstadssatsningen 2003 genomfördes dessutom flera undersökningar i Göteborgs förorter.
 

SOM-undersökningen med fokus på klass (Klass-SOM)
Klass-SOM som genomfördes 2008 syftade till att få veta mer om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden. Den gjordes i samarbete mellan SOM-institutet och Social klass och politiska attityder, ett större forskningsprojekt vid Göteborgs universitets sociologiska institution.

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor. Totalt ingick 4 000 personer mellan 16 och 85 år i urvalet. Undersökningen genomfördes parallellt med 2008 års nationella SOM-undersökning. Resultaten från undersökningen publicerades i boken En fråga om klass (Liber förlag).

Logga
Har du frågor?

Kontakta oss på:
E-post - info@som.gu.se
Telefon - 031 786 3300