Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Anna Elisabeth Grimby Ekman

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Fax
031-40 97 28
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Anna Elisabeth Grimby Ekman

Personlig beskrivning

Annas huvudsakliga forskningsintressen är inom två spår, biostatistik och epidemiologi respektive tillämpningsområdena smärta och smittsamma sjukdomar 1) Biostatistik och epidemiologi: - Analys av ordinaldata, logistisk regression för upprepade mätningar - Kausal inferens, DAG, propensity scores - Prediktion av komplexa utfall, där utfallen i sig är multidimensionella. Bayesianska och Machin Learning tekniker används för selektiona av prediktorer och prediktionsmodeller. - Analys av höger-censurerade variabler, med upprepade mätningar över tid. - Kvantil-regression för att se på effekt heterogenitet i exponeringar eller behandlingar.

2) Tillämpad forskning inom smärta och smittsamma sjukdomar - Epidemiologisk och registerbaserad forskning inom området långvarig, generaliserad smärta, bl. a. kopplat till sömn, stress, smärtspridning, smärtlokalisationer och multimodal smärtrehabilitering. - Smärttröskelmätning - Epidemiologisk och registerbaserad forskning inom området smittsamma sjukdomar, särskilt virus som tex Covid-19 - Skattning t.ex. sjukdoms incidens, prediktion av vårdbehov (smittsamhet). - Prediktion av utveckling av ett identifierat utbrott av en epidemi.

Anna är docent och aktiv forskare på Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa och leder forskargruppen Biostatistics och gruppen Chronic Pain - Epidemiology, Measures and Methods.

Under 2010 försvarade Anna Grimby-Ekman en doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, inom området smärtepidemiologi. Anna Grimby-Ekmans har fortsatt med forskning inom smärtepidemiologi och generaliserad smärta, samt statistiska och epidemiologiska metodproblem inom dessa områden.

Undervisning Undervisning i biostatistik och epidemiologi grundnivå och för forskare på Sahlgrenska Akademin sedan 1996. Anna håller också seminarier och undervisning inom smärtepidemiologi.

Anna är regelbundet handledare för examensarbeten inom läkarprogrammet, samt mastersuppsatser inom Matematisk Statistik, båda på Göteborgs universitet.

Anna är en av tre biträdande studierektorer för forskarutbildningen på institutionen för medicin och sitter bl.a. med i Institutionsrådet.

Avhandling Epidemiological aspects of musculoskeletal pain in the upper body. Analyzing common and recurrent binary outcomes, Sahlgrenska akademin, 2010.

Licentiatavhandling Sequential probability ratio tests when using play-the-winner allocation, Statistiska institutionen, Göteborgs universitet, 1997

Länkar:

Biostatistics

Chronic Pain - Epidemiology, Measures and Methods

Forskningsnätverk för smärta