Länkstig

Anna Grimby Ekman

Professor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Anna Grimby Ekman

Personlig beskrivning

Annas huvudsakliga forskningsintressen är inom området långvarig smärta, en folksjukdom som i den nya diagnoskoden ICD-11 fått en diagnos och uppmärksammas vara en sjukdom i sig självt. I många projekt är det fokus på epidemiologi och statistisk metod. Prediktion av symptom och behandlingsutfall är också en viktig del av Annas forskningsområden, med tillämpning inom långvarig smärta och smittsamma sjukdomar.

Mer specifika intressen inom de olika områdena är:

Forskning inom smärta och smittsamma sjukdomar: - Epidemiologisk och registerbaserad forskning inom området långvarig, generaliserad smärta, bl. a. kopplat till sömn, stress, smärtspridning, smärtlokalisationer och multimodal smärtrehabilitering. - Projekt inom smärttröskelmätning, både som behandlingsutfall och metodfrågor. - Epidemiologisk och registerbaserad forskning inom området smittsamma sjukdomar, särskilt covid-19. Fokus på prediktion av utveckling av ett identifierat utbrott, men också analys av symptommönster och deras prediktiva förmåga.

Biostatistik och epidemiologi: - Analys av ordinaldata, logistisk regression för upprepade mätningar - Kausal inferens, DAG, propensity scores - Prediktion av komplexa utfall, där utfallen i sig är multidimensionella. Bayesianska och Machin Learning tekniker används för selektiona av prediktorer och prediktionsmodeller. - Analys av höger-censurerade variabler, med upprepade mätningar över tid. - Kvantil-regression för att se på effekt heterogenitet i exponeringar eller behandlingar.

Anna är docent inom epidemiologi och aktiv forskare på Avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa och leder forskargruppen Chronic Pain - Epidemiology, Measures and Methods. Anna leder också forskningsområdet Biostatistics.

Under 2010 försvarade Anna Grimby-Ekman en doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, inom området smärtepidemiologi. Anna Grimby-Ekmans har fortsatt med forskning inom smärtepidemiologi och generaliserad smärta, samt statistiska och epidemiologiska metodproblem inom dessa områden.

Undervisning

Undervisning i biostatistik och epidemiologi grundnivå och för forskare på Sahlgrenska Akademin sedan 1996. Anna håller också seminarier och undervisning inom smärtepidemiologi.

Anna är regelbundet handledare för examensarbeten inom läkarprogrammet, samt mastersuppsatser inom Matematisk Statistik, båda på Göteborgs universitet.

Anna är en av tre biträdande studierektorer för forskarutbildningen på institutionen för medicin.

Avhandling Epidemiological aspects of musculoskeletal pain in the upper body. Analyzing common and recurrent binary outcomes, Sahlgrenska akademin, 2010.

Licentiatavhandling Sequential probability ratio tests when using play-the-winner allocation, Statistiska institutionen, Göteborgs universitet, 1997

Länkar:

Chronic Pain - Epidemiology, Measures and Methods

Forskningsnätverk för smärta

Biostatistics