Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Scandinavian Surgical Outcomes Research Group - SSORG

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

(SSORG) skapades 2008 av en grupp kolorektalkirurger i Danmark och Sverige.
Syftet med SSORG är att studera, utvärdera och jämföra kirurgiska behandlingsalternativ. Gruppen försöker ha ett brett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv i sitt arbete med betoning på såväl komplikationer som hälsoekonomi, funktionella störningar, hälsorelaterad livskvalitet och bemötande i vården.

Kliniska forskningsområden

SSORG har två huvudinriktningar i sin forskning:

  • Minimalinvasiv kirurgi inklusive förbättrad återhämtning
  • Kolorektalcancer och analcancer

Pågående studier

LAPPRO

Prospektiv, jämförande, kontrollerad, multicenter studie av rootassisterad laparoskopisk och öppen retropubisk radikal prostatektomi på grund av prostatacancer.

PhysSURG

Tre randomiserade, kontrollerade, multicenterstudier där effekten på återhämtning av systematisk träning I samband med planerad operation för tarm-ochändtarmscancer (C), bröstcancer (B) respektive obestitas (PABOS) studeras.

LapLAV

Registerbaserad, nationell studie av implementering av laparoskopisk lavage vid varig peritonit på grund av brusten tarmficka, med värdering av utfall som risk för ytterligare operation, funktionellt resultat samt livskvalitet.

ANCA

Registerbaserad nationell studie om livskvalitet och onkologiskt utfall hos patienter som behandlats för analcancer.

QoLiRECT

Prospektiv internationell multicenterstudie kopplad till det nationella kvalitetsregistret för ändtarmscancer med prospektiv registrering av livskvalitet och funktionspåverkan hos patienter som diagnosticerats med ändtarmscancer. Uppföljning i fem år.

QoLiCOL

Prospektiv nationell multicenterstudie kopplad till det nationella kvalitetsregistret för tjocktarmscancer med prospektiv registrering av livskvalitet och funktionspåverkan hos patienter som diagnosticerats med tjocktarmscancer. Uppföljning i tre år.

Stoma-Const

Randomiserad multicenterstudie som randomiserar mellan tre olika tekniker vid konstruktion av en tjocktarmsstomi. Målvariabel är stomibråck vid ett år.

Inter-COL – intervjustudie om anastomosinsufficiens

En kvalitativ djupintervjustudie om patienters upplevelse av en allvarlig komplikation efter tjock- och ändtarmscancer. Studien kommer att identifiera viktiga faktorer att beakta vid behandlingen av svåra komplikationer.

Säkerhet och kvalitet på operation

Säkerhetsklimatet och arbetsmiljön i stort på operationsavdelningen är av yttersta vikt för att göra det bästa för patienten. Gruppen studerar hur arbetsmiljö och säkerhet på operationsavdelningen med målet att förbättra teamarbetet och därmed också förbättra våra kirurgiska resultat.

Quality of life and health in a sample of the Swedish general population

En studie i syfte att kunna jämföra förekomst samt frekvens, tidsutdräkt och svårighetsgrad av till exempel stressymtom hos patienter som genomgår behandling för ändtarmscancer eller prostatacancer.

SMOP – Social media on prescription?

Randomiserad studie för att studera vad sociala medier, i form av en digital hälsoplattform, har för betydelse för patientens upplevelse, välbefinnande och återhämtning under behandling av tjock- eller ändtarmscancer.

WoW - Watch and Wait: Clinical complete response after (chemo)radiotherapy in advanced rectal cancer

En klinisk studie om icke operativ behandling vid ändtarmscancer efter strål- och cellgiftsbehandling.

INFOM – Infomottagningen

En utforskande studie kring patientens upplevelse av att delta i gruppmottagning innan operation för tjock- och ändtarmscancer.

Predict

Ett projekt som inkluderar patienter med rektalcancer. Syftet är att ta reda på sjukdomens biologiska egenskaper och vad de har för betydelse för behandlingen. I framtiden kommer behandlingen att kunna skräddarsys i mycket större omfattning tack vare denna kunskap. Provtagning utförs vid första besöket och senare vid operation, från tarm och blod.

Peritonitstudien

Ett projekt som värderar betydelsen av microbiota och immunologi vid komplicerad divertikelsjukdom.

Studier av verkningsmekanismer

av minimalinvasiv behandling vid komplicerad divertikelsjukdom

Tidigare genomförda studier

APER - Abdomino Perineal Extralevator Resection

Registerbaserad nationell studie av onkologiskt och funktionellt utfall samt av hälsa och livskvalitet efter borttagande av hela ändtarmen och anläggande av stomi på grund av ändtarmscancer

COLOR II

Randomiserad, kontrollerad, intrnationell multicenterstudie av laparoskopisk jämfört med öppen operation på grund av ändtarmscancer. Ansvar för Skandinavien samt för livskvalitet och hälsoekonomi-delstudierna.

DILALA - LAparoscopic LAvage vs resection (Hartman procedure) for acute DIverticulitis with peritonitis

Prospektiv, öppen, randomiserad kontrollerad multicenter studie där laparoskopisk lavage (sköljning) jämfördes med borttagande av tjocktarm med anläggande av stomi vid varig bukhinneinflammation på grund av brusten tarmsficka.

EASY - EArly closure of temporary ileoStomY

Randomiserad, öppen, kontrollerad studie av tidig återkoppling av tarmkontinuiteten efter tillfällig avlastande loop-ileostomi vid operation av ändtarmscancer jämfört med återkoppling efter minst 3 månader,

Kontaktuppgifter till våra forskare se höger kolumn, övriga forskare i projektet, se nedan:

Anna Axelsson
Anette Engström
Elisabeth Gonzales
Jane Heath
Ingrid Höglund-Karlsson
Annelie Olofsson
Josefin Petersson
Carina Rosander
Sofia Sandberg
Sophia Waldenstedt
 

För mer detaljerad information kring studierna besök Scandinavian Surgical Outcome Research Group  

Historik

Scandinavian Surgical Outcomes Research Group (SSORG) skapades 2008 med bas i den grupp kolorektalkirurger i Danmark och Sverige som deltog i en stor internationell randomiserad studie av laparoskopisk vs öppen teknik vid operation av ändtarmscancer (COLOR II).

Nätverkets sekretariat ligger på, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, kirurgi, och tillhör avdelningen för kirurgi, institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin. Här i Göteborg drivs en rad projekt och från start 2009 till 2017 har antalet medarbetare ökat från fyra till idag omkring 25.

En viktig grundtanke är att flertalet medarbetare har sin bas i klinisk tjänstgöring (läkare såväl som sjuksköterskor) och således arbetar deltid (vanligast 50%) med forskning inom SSORG. Målsättningen är dels att inte separera klinik och forskning dels att aktivt bearbeta kliniska frågor med egen forskning.