Länkstig

Swedish Covid-19 Investigation for Future Insights – a Population Epidemiology Approach using Register Linkage (SCIFI-PEARL)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2030
Projektägare
Fredrik Nyberg

Finansiär
ALF-avtalet, Forte, FORMAS, Hjärt-Lungfonden, SciLifeLab / Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vetenskapsrådet, Försäkringskassan

Kort beskrivning

SCIFI-PEARL är en rikstäckande, regelbundet uppdaterad, registerstudie med länkade registerdata från många källor, med syfte att ge skyndsamma svar kontinuerligt över tid på vetenskapliga frågor angående viruset SARS-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) och covid-19 (Coronavirus disease 2019) pandemin. Studien har därmed en relativt breda vetenskapliga målsättningar som omfattar olika aspekter av pandemin, Covid-19 och vaccinationernas inverkan.
Genom att studien omfattar hela Sveriges befolkning så kan SCIFI-PEARL-databasen kontinuerligt följa alla svenska invånare med covid-19 och länkar till ett brett utbud av nationella och regionala hälsodata för en övergripande longitudinell syn på covid-19-pandemin. Genom att kombinera högkvalitativa nationella register med begränsad tidsfördröjning genom kontinuerlig upprepad länkning och uppdatering, ger projektet aktuella och internationellt relevanta data för epidemiologisk forskning om SARS-CoV-2 och covid-19-pandemin.

Bakgrund

I början av 2020 upptäcktes SARS-CoV-2 för första gången och orsakade den sjukdomen som nu går under namnet covid-19. Sjukdomen utvecklades mycket snabbt till en storskalig pandemi i Sverige och över hela världen. För att förstå och bekämpa pandemin är det avgörande med vetenskapligt välgrundad information om patienterna och deras riskfaktorer och prognos, om långtidseffekter efter sjukdomen, samt även om andra effekter av pandemin och hälsovårdens insatser inklusive vaccinationer.

För att besvara viktiga och brådskande pandemi-frågeställningar designade och initierade vi därför en rikstäckande, regelbundet uppdaterad, observationsstudie baserad på registerdata från många register. Projektet SCIFI-PEARL (Swedish Covid-19 Investigation for Future Insights – a Population Epidemiology Approach using Register Linkage) startades.

Projektet söker besvarar många vetenskapliga frågeställningar med registerdata, t ex:

 • Vilka karakteristika har covid-19-patienterna och hur skiljer de sig från en normalbefolkning?
 • Vilka underliggande sjukdomar eller behandlingar ökar patienternas risk för covid-19 eller ogynnsam prognos?
 • Vilka andra faktorer ökar eller modifierar risken?
 • Vilka aspekter av samsjuklighet, behandlingar eller sjukdomshistoria ökar risken för långsiktiga (1-2 år) konsekvenser av covid-19-infektion?
 • Kan vi utveckla prediktionsmodeller som hjälper till att förutsäga insjuknande eller allvarlig prognos?
 • Hur ser covid-19-vaccinernas effekt och eventuella biverkningar ut i befolkningen?
 • Hur har covid-19-pandemin och vaccinationsprogrammen påverkat läkemedelsanvändning och hälsovård hos individer och i samhället?

Hur fungerar registerforskning inom COVID-19?

Inom ramen för SCIFI-PEARL-projektet identifieras Covid-19-patienter och hela Sveriges befolkning för olika statistiska analysmetoder med fall-kohortdesign och utformning av prediktionsmodeller. Via personnummer sammanlänkas data från olika hälsodatabaser, och alla data pseudonymiseras för forskning (dvs personnummer tas bort och ersätts med ett anonymt studie-nummer).

Data som ingår i studien inkluderar bl a:

Data från nationella och regionala hälsoregister:

 • Covid-19-testdata
 • vaccinationsdata
 • nationella patientregistret
 • 2 regionala hälsodatabaser
 • läkemedelsregistret
 • cancerregistret
 • socialförsäkringsdata (t.ex.sjukskrivning)

Projektet omfattar även kvalitetsregister relevanta för covid-19, bland annat:

 • hjärtsjukdom
 • lungsjukdom
 • diabetes
 • akutvård
 • intensivvård
 • infektion

samt sociodemografiska data för studiepersonerna från SCB.

 

Projektet med sina frågeställningar och sin studiedesign är etikgodkänt av Etikprövningsmyndigheten (2020-01800 med påföljande etikändringsgodkännanden).

 

Studiedatabasen

Studiens databas uppdateras regelbundet (var 1-3:e månad), för att ge svar på aktuella forskningsfrågor inom de godkända vetenskapliga frågeställningarna, på en kontinuerlig basis med uppdaterade data. Olika epidemiologiska metoder, bl a deskriptiv statistik, regressionsmodellering och maskininlärningsmetoder används för dataanalys, med justering för störfaktorer där så krävs. Resultat presenteras och publiceras fortlöpande baserat på uppdaterade grunddata.

 

Exempel på pågående forskning och analyser inom SCIFI-PEARL-projektet

 • Forskning om covid-19 vaccinernas effekter och biverkningar (RECOVAC)
 • Forskning om långtidscovid (postcovid)
 • Socioekonomiska aspekter av risk för covid-19
 • Covid-19 i relation till vissa läkemedel 
 • Covid-19 bland personer med olika sjukdomar (t.ex. asthma, KOL, transplanterade)
 • Covid-19 hos äldre
 • Effekter av pandemin på läkemedelsanvändning och hälsovårdsresurser
Exempel på pågående forskning och analyser inom SCIFI-PEARL
Exempel på publicerade resultat inom SCIFI-PEARL

Projektdeltagare

Publikationer

SCIFI-PEARL intern projektgrupp
SCIFI-PEARL intern projektgrupp från vänster till höger: Ailiana Santosa, Yiyi Xu, Maria Bygdell, Chioma Nwaru, Brian Kirui, Patricia Ernst, Huiqi Li, Fredrik Nyberg
Foto: Huiqi Li

Registerepidemiologi

SCIFI-PEARL projektet är del av forskargruppen i registerepidemiologi och är knuten till  Avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet.