Video (1:36)
Därför valde jag att läsa Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Bild
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Program
S1SMI
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G84A
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Utbildningen ger kompetens att lösa de stora utmaningarna inom klimat, miljö och hållbarhet. Programmet har en unik blandning av samhälls- och miljövetenskap. Du specialiserar dig i en av fem samhällsvetenskapliga inriktningar mot miljö och hållbarhet och får samtidigt en traditionell examen inom ekonomi, samhällsvetenskap eller kulturgeografi. Programmet täcker flera vetenskapliga områden, ger gedigna specialistkunskaper och förmåga att arbeta i nätverk och projektgrupper.

Om utbildningen

Klimatförändringar, miljökriser och hållbarhetsutmaningar är några av världens stora framtidsfrågor som får konsekvenser för alla delar av samhället. Att arbeta med dem handlar i grunden om att kunna påverka individer, företag och myndigheter att verka i en hållbar riktning.

Med kunskaperna från Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) kan du leda en organisation med fokus på omställning, klimat och miljöutveckling. Det är förmågor som behövs både inom företag och myndigheter – nationellt och internationellt.

Över 90 % av våra studenter får jobb inom sex månader efter studierna och arbetar för bland annat Volvo, Trafikverket, FN, Skanska, WSP, Naturvårdsverket, regioner och kommuner eller driver hållbara företag. Men behovet av miljövetare med samhällsvetenskaplig kompetens är  stort i nästan alla delar av samhället.

Möt några av våra tidigare studenter

Samhällsvetenksapligt miljövetarprogram består av en bred miljövetenskaplig utbildning, där du läser naturvetenskapliga ämnen, med samhällsvetenskaplig specialisering. Genom att delvis läsa tillsammans med naturvetare får du en bred förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor samtidigt som du specialiserar dig i en av de fem samhällsvetenskapliga inriktningarna. Det finns goda möjligheter att studera utomlands och programmet har även en valbar praktikkurs.

Detaljerat upplägg termin 1-6

Våra samhällsvetenskapliga inriktningar:

Humanekologi

Inom humanekologi studerar du samspelet mellan människan och hennes totala omgivning, hur vi anpassar oss till och utnyttjar olika ekosystem i omgivningen, och om hur omgivningen påverkar och sätter ramar för mänskligt liv och verksamhet.

Miljöekonomi (nationalekonomi)

Studier i nationalekonomi ger dig färdigheter att konkret arbeta med miljöfrågor i företag och offentlig sektor. Du får praktisk erfarenhet av statistiskt och ekonomiskt analysarbete – viktiga färdigheter för beslutsfattare på alla nivåer i samhället.

Miljöplanering (kulturgeografi)

Kulturgeografiska studier ger dig kunskaper om den geografiska fördelningen av resurser. Du får praktiska färdigheter i geografiska informationssystem (GIS), omvärldsanalys, planeringsmetoder inom landskapsförvaltning, mobilitet och översiktsplanering.

Miljöpolitik (statsvetenskap)

Studiet av miljöpolitik utgår från att det är samhällen som orsakar men också löser miljöproblem – miljöproblem är politiska frågor och därigenom särskilt intressanta att studera utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.

Uthålligt företagande (företagsekonomi)

Inriktningen uthålligt företagande har som målsättning att svara mot behovet av företagsekonomer med miljökompetens i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. Du studerar hur man hanterar miljökrav i organisationers dagliga verksamhet i t ex marknadsföring, vid produktutveckling och vid miljöcertifiering.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Naturkunskap 2 eller Fysik 1 och Kemi 1

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Praktik ingår inte som ett obligatoriskt moment i programmet men om du själv skaffar en praktikplats kan du antas till kursen Samhällsvetenskaplig miljöpraktik, 15 hp (SMG400) som ges både höst och vår. Du praktiserar på en myndighet eller företag, i Sverige eller utomlands i cirka åtta veckor och skriver sedan en projektrapport. Det finns även en praktikkurs som sträcker sig över en hel termin (SMG401, 30 hp). Den är främst tänkt för utlandspraktik och när det är ett särskilt krav från arbetsgivaren att praktiken skall pågå en hel termin.

Efter studierna

Dubbla examina 

Som student på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram kan du ansöka om dubbla examina: i miljövetenskap samt i profilämnets underliggande basämne. 

Filosofie kandidatexamen

När du är klar med dina studier kan du ansöka om en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning mot respektive profil samt en filosofie kandidatexamen med respektive profilämnes underliggande basämne som huvudområde. Har du valt någon av de två ekonomiprofilämnena (miljöekonomi eller uthålligt företagande) kan du välja att läsa ytterligare en termin i det ”andra” ämnet och ansöka om en ekonomie kandidatexamen.

Vanliga yrkestitlar efter examen från Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram är planerare, utredare, projektledare, hållbarhetsstrateg och hållbarhetschef inom myndighet, organisation och företag.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, exkursioner samt egna arbeten och varje delkurs avslutas med examination. Examinationsformerna varierar mellan olika delkurser beroende på undervisningens upplägg. Litteratur på engelska förekommer på samtliga kurser inom programmet.

Studier utomlands

Passa på att berika din utbildning på Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram genom att studera utomlands en termin. Rekommenderad termin för utbytesstudier är termin 5. Ordinarie ansökningsomgången till utbyte är öppen 10 december–1 februari varje år. Ansökan gäller för utbytesstudier hela nästkommande läsår, det vill säga kommande höst och/eller kommande vår. Mer information kommer du att få under utbildningen.

Läs mer om studier utomlands