Göteborgs universitet
Bild
Miljöprotest
Länkstig

I dagens globaliserade och snabbt föränderliga värld krävs förståelse och kunskap om samhällets utmaningar i sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. På Handelshögskolan finns flera starka forskningsmiljöer med fokus på hållbar utveckling ur en mängd olika perspektiv, vilket också kommer till uttryck i alla våra utbildningar. Vi anser att det är mycket viktigt att våra studenter får med sig kunskap, förståelse och verktyg för att kunna hantera stora samhällsutmaningar.

Som ett led i detta arbete arrangerar skolan särskilda hållbarhetsdagar för alla programstudenter, som ett komplement till den hållbarhetsundervisning som ges inom programmens olika kurser. Dagarna innebär möjlighet för studenterna att diskutera utmaningar och lösningar tillsammans med företag, företrädare för civilsamhället och offentliga organisationer.

De tre hållbarhetsdagarna på grundnivå är obligatoriska sedan starten 2013 och har fokus på utmaningar, ansvar och lösningar. På avancerad nivå arrangeras sedan 2019 två hållbarhetsdagar med fokus på omställning till ett hållbart samhälle och hållbara arbeten.

Hållbarhetsdagar för kandidatprogram

Första året

Challenges

Temat för den första dagen är ”utmaningar” och syftet är att under dagen ge studenterna en bild av vilka sociala, ekonomiska, samt miljö- och resursmässiga utmaningar som mänskligheten och världen står inför. Studenterna väljer mellan flera parallella sessioner på olika teman, där allt från ekonomer och jurister till naturvetare och näringslivsföreträdare medverkar. Tillsammans ger de en kompletterande bild av hållbarhetsutmaningar på global såväl som lokal nivå och hur dessa utmaningar förstås utifrån olika perspektiv.

Andra året

Responsibility
För studenter på andra året arrangeras en dag med fokus på organisatoriskt och personligt ansvarstagande. Under dagen får studenterna reflektera och problematisera begrepp och föreställningar kring ansvarstagande, konsumentmakt, etik och betydelsen av information. Företrädare för såväl akademin, näringsliv och offentlig sektor medverkar på dagen.

Tredje året

Solutions

Den tredje och avslutade dagen på grundnivå fokuserar på vägar mot lösningar. Liksom under de tidigare dagarna erbjuds studenterna möjlighet att själva välja mellan flera olika pass, där forskare och aktörer från näringsliv och offentlig sektor presenterar arbete för att åstadkomma mer hållbara lösningar. På ett av passen får till exempel studenterna arbeta med att själva utveckla lösningar på specifika utmaningar och sedan presentera för en panel av experter.

Program Solutions 2024

Hållbarhetsdagar för masterprogram

Första året

Global Transitions

Samtliga handelshögskolans masterutbildningar inleds med hållbarhetsdagen ”Global Transitions”. Dagen tar sin utgångspunkt i den ökade förståelsen hos såväl näringslivet som hos stater att transformationen mot resurs- och klimateffektiva ekonomier går för långsamt. Dagen lyfter frågor om vad som skulle krävas för en mycket snabbare omställning, samt vilken roll näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället kan ha i en sådan.

Andra året

Global Transitions - Towards Sustainable Jobs

Under den femte och sista dagen är det fokus på karriärmöjligheter inom hållbarhetsområdet där yrkesverksamma från olika branscher delar med sig av råd och erfarenheter