Länkstig

Ana Gil Solá

Universitetslektor

Avdelningen för
kulturgeografi
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om Ana Gil Solá

Min forskning och undervisning fokuserar på sociala frågor relaterade till människors vardagliga rörlighet och tillgänglighet.

Förutom att undervisa (som biträdande lektor), arbetar jag under 2020-2023 främst med forskningsprojektet "Kvinnor och män i den förtätade staden", finansierat av Energimyndigheten. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur en aktiv förtätning av städer påverkar människors genuspräglade vardagsliv. Det handlar om vilka strategier kvinnor och män använder för att få tillgång till sin omgivning – såsom resvanor och aktivitetsmönster – och hur dessa anpassas till och formar stadens förtätning. Kunskapen är viktig för att främja en stadsplanering och stadsutveckling som understödjer energihushållning, energieffektiva transporter och samtidigt ökar jämställdheten.

Jag leder även, sedan hösten 2018 och tillsammans med planerare på GR, Nätverket för socialt hållbar transportplanering. Nätverket har som mål att öka förståelse och kunskapsutbyte mellan planering och forskning, samt att formulera och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt.

Under 2020 avslutar vi forskningsprojektet ”Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering: ett transdisciplinärt angreppssätt”, med forskare från VTI. Inom detta projekt följde vi caset Metrobuss inom Koll2035, och den SKA som gjordes inom åtgärdsvalstudien, samt testade en metod för att ta fram kunskapsunderlag för SKA med fokus på människors vardagsliv. Inom ramarna för detta projekt publicerar vi bl.a. en inspirationshandbok.

Under 2015-2018 arbetade jag inom det Formas-finansierade projektet "Mot en hållbar urban och regional tillgänglighet – Utveckling av kunskapsbaserade interaktiva planeringsmetoder för att reducera genomförandeunderskott”. I projektets första del studerade vi bl.a. planerares uppfattning om vilka aspekter som är relevanta när det gäller tillgänglighet till verksamheter i en stad eller region. I det andra delprojektet studerade vi närhetens roll som tillgänglighetsstrategi för olika samhällsgrupper.

Jag disputerade 2013 med avhandlingen "På väg mot jämställda arbetsresor? Vardagens mobilitet i förändring och förhandling". Denna fokuserar på arbetspendling och vardaglig rörlighet ur ett genusperspektiv. Under 2014 arbetade jag huvudsakligen inom ett Vinnova-finansierat projekt om jämställdhetsintegrering inom transportsektorn.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Människors vardagliga rörlighet och tillgänglighet
  • Genus och pendling/rörlighet
  • Planering för hållbar tillgänglighet
  • Social konsekvensanalys/bedömning (SKA/SKB) i svensk transportplanering

Undervisningsområden

  • Rörlighet och genus
  • Hållbar tillgänglighet, social exkludering och fysisk planering
  • Planering med vardagslivsperspektiv, för social inkludering/jämställdhet
  • Social konsekvensanalys/bedömning (SKA/SKB)
  • GIS