Länkstig

Ann-Sophie Sallander

Viceprefekt

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C507
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C507
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Ann-Sophie Sallander

Jag har varit verksam vid Juridiska institutionen sedan år 2014 och är lektor och docent i ämnet offentlig rätt. Jag är även viceprefekt med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Min forskning är samhällsutmaningsdriven och är hänförlig till samhällets beredskap för kriser och olyckor i nära koppling till transporter av farligt gods. Forskningen utförs i ett praktiknära samarbete med ett flertal olika myndigheter och aktörer inom transportbranschen. Ett särskilt fokus ägnas säkerhetsrådgivarna för transport av farligt gods. Forskningsfrågorna är komplexa och spänner över ett omfattande område, vilket i hög grad lämpar sig för tvärvetenskapligt samarbete där jag tar ett avstamp inom den offentliga rätten. Jag anser att en genuin tvärvetenskaplig ansats på forskningen är utvecklande och bidrar till en bredare förståelse och ger nya möjligheter, även om det ibland kan vara mödosamt.

Jag disputerade år 2013 på en avhandling om ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal. Syftet med sådana överenskommelser är att undvika internationell dubbelbeskattning. De rättsliga svårigheterna som uppkommer i samband med överenskommelserna beror huvudsakligen på att överenskommelserna utgör en internationellt, av OECD, konstruerad företeelse som ska anpassas till och tillämpas på ett nationellt, redan befintligt regelsystem. Under 2015 utgav jag även en bok om tolkning och tillämpning av skatteavtal. I boken beskrevs hela kedjan från initiativ till färdigt skatteavtal med fokus på tolkning och tillämpning. Utgångspunkten var OECD:s modellavtal om inkomst och förmögenhet, där varje avtalsartikel kommenterades.

Startpunkten för min forskning låg inom den internationella skatterätten, men stegvis intresserade jag mig allt mer och mer för den offentliga rätten. Det var i spänningsfältet mellan de internationella skatteavtalen och nationell rätt som de mest intressanta konstitutionella frågorna uppkom. Exempelvis ligger regelhierarkiska frågor och normgivningsproblematik mig varmt om hjärtat, så även den fria rörligheten inom EU-rätten. Numera finner jag också de mest intressanta frågeställningarna i gränslandet mellan olika rättsområden och andra ämnen.

Min ambition är att fortsätta att angripa samhällsutmaningar iform av beredskapsproblematik, gärna i kombination med farligt gods-transporter. Forskningen kommer även fortsättningsvis att vara tvärvetenskaplig, praktiknära, empirisk och i grunden offentligrättslig.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Offentlig rätt
  • Internationell skatterätt
  • EU-rätt

Pågående forskning

  • Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods på väg och järnväg (TISS), 2016-11 - 2021-09
  • Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods (TISS) – Sjöfartsspåret, 2020-01 - 2020-06

Undervisningsområden

  • Offentlig rätt
  • EU-rätt

Utvalda publikationer

Ann-Sophie Sallander, Urban Nuldén, Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods - En nyckel till ökad säkerhet, Jure, 2022

Therese Bäckman, Thomas Erhag, Jonas Flodén, Lars-Göran Malmberg, Pär Meiling, Urban Nuldén, Kalevi Pessi, Ann-Sophie Sallander, Johan Woxenius, Säkrare transporter av farligt gods genom transparent informationshantering och samverkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2021

Ann-Sophie Sallander, Urban Nuldén, HD om författningstext på annat språk än svenska - Återverkningar även för IMDG-koden?, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2020

Ann-Sophie Sallander, Skatteavtal: om tolkning och tillämpning, Liber Förlag, 2015

Ann-Sophie Sallander, Ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal, JIBS Dissertation Series 089/2013