Länkstig

Hur, var och när förtätning av städer leder till energieffektivare vardagsresor.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
2 255 325
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Energimyndigheten

Kort beskrivning

Förtätning, blandstad och närhet är ledande begrepp i dagens samhällsplanering med mål att nå ökad hållbarhet. Genom ökad närhet i stadslandskapet skall människor få bättre möjligheter att förflytta sig till fots och med cykel, dvs resa mer energisnålt, generera mindre koldioxidutsläpp och leva mer lokala liv i attraktiva stadsdelar. I projektet utvecklar vi kunskap om hur en samhällsplanering inriktad mot förtätning av urbana miljöer kan bidra till ett energieffektivare transportsystem.

Mer specifikt undersöker vi vilka stadsmässiga betingelser och lokala utbud av service, handel, fritidsaktiviteter etc., som medför överflyttning av energi­konsumerande resor med bil till att en stor andel boende går och cyklar till aktiviteter i vardagen. Avsikten är att förtydliga vilka mål om förtätning som kan ge bäst resultat map reduktioner i vardagsresandets energiförbrukning.