Göteborgs universitet
Bild
Bild på fabrikarbeterskor, 1940
Foto: Karl Sandels Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Ekonomisk och social historia

Ett profilområde för forskningen inom ekonomisk och social historia har under den senaste tioårsperioden varit arbetsmarknadshistoriska studier av t ex löner, levnadsstandard, mobilitet och institutioner. Även studier av produktivitet och emigration har bedrivits. En del av de nyare projekten anknyter till arbetsmarknads- och produktivitetstemana, medan andra öppnar nya fält: socioekonomiska skillnader i kost och hälsa, selektion och migration, historisk mortalitet i det förkoloniala Västafrika samt slaveriets och kolonialismens ekonomiska konsekvenser.

Avslutade projekt

Forskningsanslag

Forskningsanslag har beviljats av:

  • Vetenskapsrådet
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
  • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
  • Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond
  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  • Torsten Söderbergs stiftelse

Forskningsdatabaser

Vid avdelningen finns två forskningsdatabaser:

  • HILD, den historiska lönedatabasen, innehåller de viktigaste tabellerna ur den officiella lönestatistiken 1865-1990. Läs mer.
  • GOPP, Gothenburg Population Panel, innehåller ett slumpvis urval av Göteborgs befolkning 1915-1943 (fyraårspaneler). Läs mer.

Forskare vid avdelningen deltar också i det nationella arbetet med digitalisering av folkräkningarna och skapandet av en gemensam plattform för de svenska historiska befolkningsdatabaserna (SwedPop). Läs mer.