Länkstig

Imperievinster. Finansmarknadernas globalisering och avkastning på brittiska investeringar i Afrika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - 2022
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, Stiftelsen för Ekonomisk Forskning i Västsverige, Malmstenska fonden (strategisk satsning)

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att undersöka avkastningen på kapital i brittiska investeringar i Afrika under kolonialtiden, från 1800-talets slut till mitt av 1900-talet. Vi undersöker hur avkastningen utvecklas över tid, i olika delar av Afrika.

Syftet med projektet är att studera möjligheten för privata investerare att dra ekonomisk nytta av imperialismen, från mitten av 1800-talet fram till vågen av självständighetsrörelser runt 1960-talet. Vår analys utgår från internationella investerare baserade i Storbritannien. Det innebär att vi studerar de konkreta investeringsval som dessa ställdes inför – exempelvis brittisk tillverkningsindustri, svenska järnvägsobligationer, guldgruvor i Australien eller Sydafrika. Den övergripande forskningsfrågan handlar om vilken avkastning som investeringar i olika typer av kolonier genererade och hur denna avkastning över tid stod sig i förhållande till investeringar i hemlandet eller icke-koloniserade områden.

Projektet bidrar till vår förståelse av globaliseringens första våg och dess långsiktiga konsekvenser för ekonomisk utveckling. Genom att analysera avkastningen på brittiska företag verksamma i utlandet kommer vi att kunna bidra med ny kunskap om nivån på finansiell marknadsintegration och på vilka villkor som periferier integrerades i de expanderande internationella finansmarknaderna.

Många kolonier, särskilt områden med värdefulla naturresurser, påverkades kraftigt av imperialismen när de drogs in i det sena 1800-talets globaliseringsprocess. Dessa länders erfarenheter skiljer sig från andra periferier – som de nordiska länderna – genom att de koloniala institutionerna begränsade möjligheterna att hantera globaliseringens socio-ekonomiska konsekvenser. Genom att studera internationella investerings- och avkastningsmönster kan vi därför beskriva globaliseringsprocessens komplexitet genom att både beskriva de positiva effekter som finansmarknaderna haft på den långsiktiga utvecklingen och samtidigt analysera de konflikter som följde i dess spår.

Vi har konstruerat en longitudinell databas bestående av företag noterade på den brittiska börsen under perioden 1869-1969, men verksamma i Afrika. Databasen används för att beräkna företagens totala avkastning genom att utgå från den årliga utdelningen samt de implicita kapitalvinster/förluster som kursrörelserna utgör. Detta är en numera en standardmetod inom finansiell historia.

Publikationer relaterade till forskningsprojektet

Rönnbäck, Klas and Oskar Broberg (2019): Capital and Colonialism: The Return on British Investments in Africa, 1869-1969. London: Palgrave Macmillan.

Rönnbäck, Klas & Oskar Broberg & Stefania Galli (2022): “A Colonial Cash Cow: The Return on Investmens in British Malaya, 1889-1969”, Cliometrica 16:149-173.

Rönnbäck, Klas and Oskar Broberg (2021): ”The Crumble in the Jungle: The London Financial Press and the Early Booms-and-Busts of the Ashanti Goldfields Corporation, 1895-1914”, Enterprise & Society 22(4): 970-996.

Broberg, Oskar and Klas Rönnbäck (2020): ”Aednan och Bolaget: ett kolonialt perspektiv på gruvbrytning i Sápmi vid 1900-talets början”, Historisk Tidskrift 2020 (3): 476-497.

Rönnbäck, Klas & Oskar Broberg (2018): “All that glitters is not gold: The return on British investments in South Africa, 1869-1969”, Studies in Economics and Econometrics 42(2):61-79.

Rönnbäck, Klas & Oskar Broberg & Dimitrios Theodoridis (forthcoming): ”Fool’s Gold: The Return on Investments in Global Mining, 1869-1969”, accepted for publication in Journal of European Economic History.

Rönnbäck, Klas and Oskar Broberg (forthcoming): “From defensive to transformative business diplomacy. The British South Africa Company and the end of chartered company rule in Rhodesia, 1910–1925”, accepted for publication in Business History Review.