Länkstig

Patterns of selective out-migration of natives from Sweden, 1996-2007

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 300 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Selektiv utflyttning från hemlandet är en mycket viktig och omdebatterad företeelse med bäring på skillnader i avkastningen på humankapital och fenomenet ”brain drain”. I projektet studeras utflyttningsmönstret 1996-2007 för personer födda i Sverige. Det övergripande syftet är att testa selektivitetshypotesen (Chiswick; Borjas) som säger att utvandrare är positivt självselekterade, och att det tydligaste mönstret av positiv självselektion inom emigrantpopulationen finns bland högutbildade som flyttat till ett högt utvecklat land med fri marknadspolitik och restriktiv välfärdspolitik som USA. Vi använder individdata från svenska register. Den metodiska ansatsen är komparativ och kvantitativ.