Länkstig

SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

SwedPop är en infrastruktur vars syfte är att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. I SwedPop ingår:

• Demografiska Databasen, Centrum för demografi och åldrandeforskning, Umeå universitet
• Skånes Ekonomisk- Demografiska Databas, Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet
• SweCens-databasen, Riksarkivet
• Rotemansarkivet, Stockholms stadsarkiv
• Göteborgs Befolkningspanel (GOPP), Avdelningen för ekonomisk historia, Göteborgs universitet

Avsikten med samordningen inom SwedPop är att skapa en gemensam databasstruktur, gemensamma principer för dokumentation och för kodning enligt internationell standard, och ökad tillgängligheten till svenska befolkningsdata.

Sveriges befolkningsdata saknar motstycke i hela världen. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en enastående resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle. Detaljerade och kompletta befolkningsdata är också en extraordinär tillgång för analyser av hur människors liv, hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor har formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling. SwedPop är en infrastruktur med stöd från Vetenskapsrådet vars syfte är att samordna de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. I det föreslagna samordningsprojektet ingår Demografiska Databasen, Centrum för demografi och åldrandeforskning, Umeå universitet; Skånes Ekonomisk- Demografiska Databas, Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet; SweCens databasen, Riksarkivet; Rotemansarkivet, Stockholms stadsarkiv; och Göteborgs Befolkningspanel, Avdelningen för ekonomisk historia, Göteborgs universitet. Dessa befolkningsdatabaser omfattar en bredd av geografiska områden i hela Sverige som omfattar både stad och landsbygd samt skilda sociala och ekonomiska strukturer. Människor kan följas i tid och rum, över hela livsloppet och mellan generationer. Databaserna kommer att inordnas i en gemensam infrastruktur, stödd av ett konsortium bestående av respektive huvudmän.

Avsikten med samordningen är skapa en gemensam databasstruktur, gemensamma principer för dokumentation och för kodning av den information som finns i databaserna, enligt internationell standard. Därigenom skapas en harmoniserad databasinfrastruktur, som radikalt kommer att förbättra möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt. När data är samordnade blir det också enklare att ta fram standardiserade metoder för att hämta data ur databaserna för forskares räkning och för att analysera data. Det kommer också att bli lättare att återupprepa analyser och på så sätt fastställa resultatens giltighet. En gemensam webbportal kommer också att byggas upp under samordningsperioden, med information om de ingående databaserna och på sikt också med möjlighet för forskare att själva ladda ned data för analys.

Genom samordningen uppstår flera mervärden. Tillgängligheten till harmoniserade och jämförbara data ökar betänkligt och öppnar nya forskningsmöjligheter, när historiska databaser knyts ihop med moderna befolkningsregister och obrutna datamängder av hög kvalitet med demografiska, socioekonomiska och hälsodata från sextonhundratalet fram till idag tillgängliggörs. Flergenerationsforskning inom många vetenskapsområden blir möjlig och tvärvetenskaplig forskning stimuleras. Det fördjupade samarbete som initieras genom samordningen skapar också förutsättningar för gemensam utveckling inom området, gemensamt resursutnyttjande och för strategiska överväganden angående fortsatta digitaliseringsprojekt. Avsikten är också att skapa ett virtuellt kompetenscentrum avseende uppbyggnad, som kan erbjuda stöd och rådgivning, främja vetenskapligt samarbete och forskning på befolkningsdatabaser. Avsikten är att SwedPop år 2017 ska utgöra en samordnad nationell infrastruktur som stimulerar, möjliggör och förenklar forskning på svenska befolkningsdata för forskare inom många vetenskapsområden.