Göteborgs universitet
Bild
Bild på gamla brev från arkiv

Forskarutbildning i ekonomisk historia

Vår forskarutbildning syftar till att ge doktoranderna vetenskaplig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia, så att de efter genomgången utbildning är kompetenta, kreativa och kritiska forskare, med en framtida verksamhet inom forskning och undervisning eller inom offentlig förvaltning, näringsliv, massmedia, arkiv och bibliotek etc.

Forskningsmiljön vid avdelningen kännetecknas av några större teman: Näringslivs- och företagshistoria, makroekonomisk historia, arbetsmarknad, migration och befolkning samt slaveriets och kolonialismens ekonomiska historia.

Forskarutbildningen leder till en examen som ekonomie/filosofie doktor med tillhörande doktorsavhandling (ca 4 år), eller som filosofie licentiat med licentiatuppsats (ca 2 år). Under utbildningstiden läser doktoranden metod- och litteraturkurser, deltar i seminarier och är delaktig i forskningsmiljön, samt planerar och genomför ett självständigt forskningsprojekt. Varje aktiv doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Forskarutbildningen leds av Forskningskommittén (FK) som består av avdelningens professorer och docenter.

Studieplan för forskarutbildningen i ekonomisk historia
Allmän studieplan ekonomisk historia (pdf)