Göteborgs universitet
Bild
Bild på gamla brev från arkiv

Forskarutbildning i ekonomisk historia

Vår forskarutbildning syftar till att ge doktoranderna vetenskaplig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia, så att de efter genomgången utbildning är kompetenta, kreativa och kritiska forskare, med en framtida verksamhet inom forskning och undervisning eller inom offentlig förvaltning, näringsliv, massmedia, arkiv och bibliotek etc.

Forskningsmiljön vid avdelningen kännetecknas av några större teman: Näringslivs- och företagshistoria, makroekonomisk historia, arbetsmarknad, migration och befolkning samt slaveriets och kolonialismens ekonomiska historia.

Forskarutbildningen leder till en examen som ekonomie/filosofie doktor med tillhörande doktorsavhandling (ca 4 år), eller som filosofie licentiat med licentiatuppsats (ca 2 år). Under utbildningstiden läser doktoranden metod- och litteraturkurser, deltar i seminarier och är delaktig i forskningsmiljön, samt planerar och genomför ett självständigt forskningsprojekt. Varje aktiv doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Forskarutbildningen leds av Forskningskommittén (FK) som består av avdelningens professorer och docenter.

När sker ansökan och antagning?

Antagning till vår forskarutbildning sker normalt under våren med start i september och i mån av resurser, men kan vid behov ske vid andra tidpunkter (t ex när externa forskningsanslag ger möjlighet att anställa doktorand). Utlysning av lediga studieplatser sker på avdelningens hemsida, Göteborgs universitets E-rekryteringssystem och via de viktigaste internationella nätverken inom ekonomisk historia. Alla utlysningar sker på svenska och engelska.

Vem är behörig att söka?

Grunden för antagning utgår från högskoleförordningens krav: a) att den sökande har grundläggande och särskild behörighet; b) att det finns finansiering för doktorandstudierna; c) att den sökande av Forskningskommittén bedöms ha den förmåga som krävs för att genomgå utbildningen och genomföra forskningsuppgiften.

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå (magister eller master), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Även kraven på särskild behörighet måste vara uppfyllda. Den sökande ska ha godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ekonomisk historia, eller ha godkänt resultat på kurser om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i ekonomisk historia; eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Vid bedömningen av förmåga beaktas bland annat den sökandes studieresultat och förmåga att skriva uppsatser. Vidare bör den sökande ha en klar uppfattning om sitt planerade avhandlingsarbetes inriktning, så att Forskningskommittén ska kunna bedöma möjligheterna till god handledning.

Vad bör ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en avsiktsförklaring (ca. 3-4 sidor) där den sökande redogör för sina forskningsintressen och personliga mål i relation till den forskningsprofil som finns vid avdelningen för ekonomisk historia i Göteborg. Vi kräver inte en färdig avhandlingsplan, men om en sådan finns bör den bifogas ansökan. Till ansökan ska dessutom fogas referenser, CV, inklusive utdrag från LADOK, samt andra handlingar som har betydelse för FK:s bedömning. Av handlingarna ska klart framgå betygen såväl på enskilda kurser som för hela examen. Uppsatser (kandidat-, magister- och masteruppsatser) ska bifogas liksom andra skrifter av relevans.

I samband med antagning till forskarutbildning utser Forskningskommittén doktorandens huvudhandledare och biträdande handledare. Huvudhandledare är i normalfallet en av avdelningens professorer och docenter. Doktorer vid avdelningen eller andra institutioner och lärosäten med specialkompetens kan vara biträdande handledare. Huvudhandledare, doktorand och doktorandexaminator utarbetar, utvärderar och reviderar doktorandens individuella studieplan.

En individuell studieplan ska i enlighet med högskoleförordningen upprättas för varje forskarstuderande. Den ska innehålla en tidplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de ömsesidiga åtaganden doktoranden och institutionen har under utbildningstiden, samt vad som i övrigt krävs för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt, såsom tillgång till handledning och kringresurser (datorer, arbetsplats etc.).

Avdelningen för ekonomisk historia kräver dessutom att studieplanen inkluderar: en avhandlingsplan, dvs. en redogörelse för avhandlingsämne och forskningsuppläggning; en översiktlig tidplan för forskarutbildningen (max 16 terminer netto), i vilken ingår beräknad tid för disputation; plan för deltagande i kurser, planerad undervisning och/eller annat mer omfattande institutionsarbete.

Den individuella studieplanen undertecknas av doktorand, huvudhandledare, doktorandexaminator och vice prefekt. De individuella studieplanerna ska inför varje termin följas upp och revideras av handledare, doktorand och doktorandexaminator, samt godkännas av prefekten.

Målet med forskarutbildningen är doktorsexamen. Utbildningen kan (men behöver inte) genomgås i etapper så att den studerande först avlägger filosofie (eller ekonomie) licentiatexamen och därefter bygger på utbildningen till doktorsexamen.

Utbildningen för filosofie (eller ekonomie) licentiatexamen kräver 2 års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 högskolepoäng och en uppsatsdel om 60 högskolepoäng . Utbildningen för doktorsexamen kräver 4 års heltidsstudier och omfattar 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Studieplan för forskarutbildningen i ekonomisk historia
Allmän studieplan ekonomisk historia (PDF)