Göteborgs universitet
Bild
Bild över ett historiskt Göteborg

Avdelningen för ekonomisk historia

Inom ämnet ekonomisk historia tittar vi på samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning.

Ekonomisk historia ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen. Dagsaktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus studeras i ekonomisk-historiskt perspektiv liksom klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Vi är det lilla ämnet som ställer de stora frågorna.

  • Varför blev just västvärlden ekonomiskt starkt och välmående?
  • Vilka effekter har globaliseringen haft på arbetsdelning och levnadsstandard?
  • Kommer jordens resurser att räcka, hur har tidigare miljöhot mötts?
  • Vilken betydelse har migration haft för samhällsutvecklingen?
  • Varför har kvinnor och män olika yrken och olika inkomster?

Vi har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samtidigt som vår forskning utgör en viktig del av vår verksamhet.

Institutionens lärare och forskare deltar i internationella nätverk och projekt och publicerar sig i internationella tidskrifter. En annan viktig verksamhet är samverkan med näringsliv och samhälle.

Hur kan ekonomisk historia användas för att tackla dagens utmaningar

Lyssna på Svante Prado, som berättar om  Ekonomisk-historiska mötet på Handelshögskolan och hur ekonomisk historia kan användas för att tackla dagens utmaningar med ekonomisk ojämlikhet och klimatförändringar.

Navigate to video: Vad är ekonomisk historia?
Video (3:49)
Vad är ekonomisk historia?