Göteborgs universitet
Bild
Blid på tåg med SKF logga
Foto: Michael Erhardsson, Mostphotos

Business History

Det näringslivshistoriska området (Business History) har traditionellt haft en stark ställning på avdelningen för ekonomisk historia i Göteborg. På senare tid har ett profilområde inom ämnet Business History varit studier av karteller och konkurrenspolitik i historiskt perspektiv. För tillfället är ett större projekt om internationella karteller under arbete.

Andra teman som fokuserats på under de senaste åren är den svenska reklammarknadens förändrade förutsättningar, presshistorisk forskning, samhällets finansialisering, textil- och beklädnadsindustrins tillbakagång och återkomst, samt näringslivets intresseorganisationer och deras politiska inflytande. Likaså är industriarvsfrågor föremål för intresse bland avdelningens forskare. Ett viktigt tema är också tidiga kreditmarknader i Göteborg, och framför allt gränsdragningen mellan formella och informella kreditmarknader. Även de göteborgska handelshusen har varit föremål för omfattande forskning.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsanslag

Forskningsanslag har under de senaste åren beviljats av:

  • Vetenskapsrådet
  • Riksbankens Jubileumsfond
  • Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse
  • Torsten Söderbergs stiftelse
  • Anna Ahrenbergs fond för vetenskaplig forskning
  • Adlerbertska fonden
  • Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse
  • Finska Vetenskaps-Societeten