Länkstig

Förändring eller persistens i förmögenhet? Institutioner och förmögenhetsfördelning i en karibisk plantage-ekonomi, 1750-tal till 1917

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2024
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Projektet undersöker förmögenhetsfördelningen i en karibisk plantage-ekonomi i ett långt historiskt perspektiv. Syftet med projektet är, för det första, att bidra till den vetenskapliga diskussionen om vilken effekt som olika typer av koloniala institutioner hade för ojämlikhet, genom att studera hur ojämlika plantage-ekonomier var i jämförelse med andra typer av kolonier. För det andra så syftar projektet till att bidra till diskussionen om institutionell persistens, genom att undersöka vilka konsekvenser som system-chocker, t.ex. förbudet mot slavhandel eller slaveriets avskaffande, hade på förmögenhetsfördelningen och eliternas persistens.

Under senare år har forskare intresserat sig allt mer för frågor om ojämlikhet, med forskning som undersökt såväl drivkrafter bakom som konsekvenser av ojämlikhet. Många kolonier har visat sig ha haft en mycket hög ojämlikhet, både när det gäller fördelningen av inkomster och förmögenheter, om de jämförs med icke-kolonier. Det finns numera en rad stdier från olika bosättar-kolonier i Nordamerika (dagens USA och Kanada). Men hur såg ojämlikheten ut i de slavsamhällen som dominerade stora delar av den amerikanska kontinenten?

Denna studie fokuserar på fallet Danska Västindien, som utgjordes av tre öar i Karibien, på grund av en unikt rik källa till historisk forskning för just denna koloin. Den danska kolonin, och i synnerhet huvudön St. Croix – var i grunden mycket lika andra slave-plantage kolonier i Karibien; för det frsta var syftet att producera cash crops för export, som exempelvis socker eller bomull. För det andra var det samhällen kontrollerade av en förhållandevis liten europeisk-ättad elit, medan det stora flertalet av befolkningen utgjordes av slavar.

Ett huvudsakligt syfte med projektet är att undersöka hur förmögenhetsfördelningen utvecklades i ett långt historiskt perspektiv på aggregerad nivå – från 1700-talets mitt till 1900-talets början (då Danska Västindien såldes till USA). Dessa skattningar kommer att användas för en komparativ analys av ojämlikheten i olika typer av kolonier runt om i Amerika, för att avgöra hur ojämlika slavsamhällena var i en sådan jämförelse.

Ett andra huvudsakligt mål för projektet är att studera hur olika system-chocker – som exempelvis ockupationen av öarna under Napoleon-krigen (1802-1807), förbudet mot transatlantisk slavhandel (1803 i Danmarks fall), och avskaffandet av slaveriet (1848 på Danska Västindien) – kom att påverka fördelningen av förmögenheter i kolonin på en aggregerad nivå.

Publikationer relaterade till forskningsprojektet

Galli, Stefania, Dimitrios Theodoridis and Klas Rönnbäck (forthcoming): “Economic Inequality in Latin America and Africa, 1650 to 1950: Can a comparison of historical trajectories help to understand underdevelopment?”, accepted for publication in Economic History of Developing Regions.