Länkstig

Selektion och migration. Jämförande studier av flyttningar under förhållanden som påminner om naturliga experiment

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 600 000
Projekttid
2014 - 2020
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Projektets syfte är att studera relationen mellan självselektion, migration och invandrares ekonomiska integration/assimilering. Mer specifikt undersöks de faktorer som påverkar vilka som väljer att flytta respektive stanna och vad som påverkar valet av destination. Projektets design bygger på komparation av flyttingsbeslut som fattats under förhållanden som kan liknas vid naturliga experiment. Analysen sker genom multivariat analys av individdata.

Projektets syfte är att studera relationen mellan självselektion, migration och invandrares ekonomiska integration/assimilering. Mer specifikt undersöks de faktorer som påverkar vilka som väljer att flytta respektive stanna och vad som påverkar valet av destination. Utifrån teori och tidigare forskning förväntar vi oss att individuella egenskaper som t ex kön, ålder, civilstånd och utbildning är sådana faktorer, men vi förväntar oss också att det finns andra individuella egenskaper som inte kan observeras, t ex ambitioner, riskbenägenhet, social kompetens. En övergripande forskningsfråga är vilken betydelse som självselektion respektive förhållanden i mottagarlandet har för den ekonomiska integreringen av en invandrargrupp. En annan viktig fråga är hur selektionen till interna flyttningar eller återvandring till hemlandet går till; vilken roll spelar individuella egenskaper, humankapital, inkomst och vad betyder förhållandena på den lokala arbetsmarknaden?

Projektets design bygger på komparation av flyttingsbeslut som fattats under förhållanden som kan liknas vid naturliga experiment. Tre valsituationer studeras:

Förföljelse/krig i hemlandet gör att individer flyr ur landet. Vi studerar dem som väljer att flytta till USA respektive Sverige, och är intresserade grunderna för deras flyttningsbeslut. Under perioden 1985-1995 placeras asylsökande i Sverige slumpartat i kommuner över hela landet och de som beviljas uppehållstillstånd folkbokförs där. Vi studerar individer ur denna grupp som väljer mellan att flytta till Stockholm, andra storstäder, andra kommuner eller bo kvar. Genom en politisk reform i hemlandet försvinner det som var anledningen till att en flyktinggrupp en gång kom till Sverige. Det går nu att utan repressalier återvända till hemlandet. Vi studerar sådana invandrargrupper för att utröna vilka som återvänder och vilka som väljer att stanna i Sverige. I samtliga fall är vi intresserade av att studera hur selektionen till migration går till och vad förhållandena i värdlandet betyder för migrationsbeslutet. Analysen sker genom multivariat analys av individdata.