Göteborgs universitet
Bild
Bild över hage och ängar
Foto: Suzy Hazelwood

Forskning kulturgeografi

Vid avdelningen för kulturgeografi studeras geografiska dimensioner: platsen och rummets betydelse, nätverk och mobilitet, landskap och miljö. Alla dessa dimensioner har stor betydelse för vår förståelse av samhället, av ekonomiska förhållanden och människors vardag i en värld som präglas av globalisering, regionalisering, ojämn utveckling, urbanisering och miljöutmaningar. Forskningen vid avdelningen bedrivs fram för allt inom ramen för tre forskargrupper: Mobilitet, Landskap och fysisk planering samt Utvecklingsgeografi.

Landskap och planering

Detta forskningstema utgår från ett landskapsperspektiv och berör interaktionen mellan människan och det fysiska landskapet. I landskapsperspektivet innefattas aktiviteter i och uppfattningar om den fysiska omgivningen samt planering och förvaltning av densamma. Vi tar vår utgångspunkt i att alla aktiviteter är platsbundna och därmed lokalt förankrade. Analysen av dessa sker utifrån frågeställningar rörande uppfattningar om utvecklingen utifrån olika aktörsperspektiv och betraktat i olika skalor; makt- och ansvarsfördelning på och mellan olika samhällsnivåer samt rumsliga länkar. Pågående forskning handlar bla om planering och förvaltning av mark- och vattenanvändning i urbana och rurala miljöer och allmänhetens deltagande i planeringsprocesser, drivkrafter bakom markanvändningsförändringar samt markanvändningskonflikter. Andra projekt berör den urbana befolkningens relation till och aktiviteter i den tätortsnära naturen, geografididaktik för hållbar samhällsutveckling med tidsgeografisk ansats, barn och natur. I flera projekt samverkar vi med andra discipliner och arbetar med tvärvetenskapliga forskningsansatser.

Kontakt: Landskap och planering

Marie Stenseke
Tel: 031-786 1389
E-post: marie.stenseke@geography.gu.se

Mobilitet och tillgänglighet i tid och rum

Temat fokuserar den omfattande geografiska rörligheten i samhället. Det handlar om människors dagliga förflyttningar och resor, internationella transporter och turism, frågor om migration och inrikes flyttningar, samt hur människor använder informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att nå andra platser. Särskilt uppmärksammas hur olika rörlighetsformer samspelar med varandra, hur mobiliteten hänger samman med livet i övrigt, hur den fördelas socialt och påverkar tillgänglighet och miljö. Hållbarhetsfrågorna är viktiga. Aktuella projekt handlar bl.a. om hållbara urbana transporter, genus och transportplanering, och hur tillgänglighetens fördelas socialt i ett regionalt perspektiv. Andra projekt handlar om sambandet mellan temporär migration och internationellt resande, om Internet påverkar människors flyttbenägenhet och på vad sätt IKT påverkar stadens lokaliseringsmönster och aktiviteter.

Kontakt: Mobilitet

Eva Thulin
Phone: +46 31 786 4681
eva.thulin@geography.gu.se

Utvecklingsgeografi

Det övergripande temat som studeras inom gruppen berör fattigdom och ojämn utveckling i globala syd. Inom temat studeras hur globala transformationsprocesser interagerar med och påverkar länders nationella utveckling, samt hur detta påverkar människors levnadsförhållanden och försörjningsmöjligheter i lokala sammanhang. Våra pågående forskningsintressen omfattar t ex diversifiering utanför jordbruket och regional utveckling; land- och policyfrågor; utvecklingssamarbetets politiska geografi; utbildningens geografier; det urbana rummet och planering; turism och fattigdom; åldrande och försörjning, samt; socialt entreprenörskap i olika geografiska kontexter.

Kontakt: Utvecklingsgeografi

Jonas Lindberg
Tel: 031-786 4458
E-post: jonas.lindberg@geography.gu.se