Göteborgs universitet
Bild
Bild på modell över bostadsområde
Foto: Yolvin Pizan

Forskarutbildning i kulturgeografi

Vår forskarutbildning syftar till att utbilda de studerande till kompetenta, kreativa och kritiska forskare i kulturgeografi. Forskarutbildningen leder till doktorsexamen med tillhörande doktorsavhandling, och/eller till en licentiatexamen med licentiatuppsats. Licentiatexamen kan avläggas som etappmål på väg mot doktorsexamen.

Forskningsmiljön vid avdelningen kännetecknas av några större teman och organiserade forskargrupper:

  • Mobilitet och tillgänglighet i tid och rum
  • Landskap och fysisk planering
  • Utvecklingsgeografi

Forskarutbildningen bedrivs genom avhandlingsarbete med stöd av individuell handledning samt deltagande i forskarkurser, forskargrupper, högre seminarier, konferenser samt exkursioner. Forskarutbildningen leds av en kommitté (FK) där forskarhandledarna och en doktorandrepresentant är ledamöter.

När sker ansökan och antagning?

Antagning till vår forskarutbildning sker normalt vartannat år  - i september-oktober - samt vid behov (t ex när externa forskningsanslag ger möjlighet att anställa doktorand).

Vem är behörig att söka?

Grunden för antagning utgår från högskoleförordningens krav: a) om grundläggande och särskild behörighet;  b) att det finns finansiering för doktorandstudierna; c) att den sökande av forskarutbildningskommittén (FUK) bedöms ha den förmåga som krävs för att genomgå utbildningen och genomföra forskningsuppgiften.

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå (magister eller master), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Även kraven på särskild behörighet  måste vara uppfyllda. Den sökande skall ha godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på avancerad nivå.

Antagningen till forskarutbildningen är restriktiv på grund av att studierna måste vara finansierade. Endast doktorander med full finansiering motsvarande fyra års heltidsstudier (alternativt åtta års halvtidsstudier) får antas. Avser studierna licentiatexamen gäller två års finansiering heltid. Finansieringskravet innebär i praktiken att antagning sker i samband med att en anställning som doktorand (doktorandtjänst) utlyses eller att externa forskningsmedel finns tillgängliga. Konkurrensen gör att det ofta krävs att den sökande har 80 poäng i kulturgeografi i sin grundexamen.

Vid bedömningen av förmåga beaktas bl a den sökandes studieresultat och förmåga att skriva uppsatser. Vidare bör den sökande ha en klar uppfattning om sitt planerade avhandlingsarbetes inriktning, också för att FUK skall kunna bedöma möjligheterna till god handledning.

Vad bör ansökan innehålla?

Avhandlingens inriktning presenteras i en avhandlingsplan (c:a 3-4 sidor) som bifogas ansökan. Till ansökan skall dessutom fogas CV, inkl. utdrag från LADOK, samt andra handlingar som har betydelse för FUK:s bedömning. Uppsatser (kandidat, magister, master) skall bifogas liksom andra skrifter av relevans.

Varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare. Forskarhandledare är institutionens professorer och docenter. I samband med antagning till forskarutbildning utser FUK doktorandens huvudhandledare och biträdande handledare. Huvudhandledare och doktorand utarbetar lämpligen tillsammans finansieringsplan och individuell studieplan.

Den individuella studieplanen upprättas för varje forskarstuderande enligt högskoleförordningen. Den ska innehålla en tidplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de ömsesidiga åtaganden doktoranden och fakultetsnämnden/institutionen har under utbildningstiden, samt vad som i övrigt krävs för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt, såsom tillgång till handledning och kringresurser (datorer, arbetsplats etc.).

Avdelningen för kulturgeografi kräver dessutom att studieplanen inkluderar: en avhandlingsplan, dvs en redogörelse för avhandlingsämne och forskningsuppläggning; en översiktlig tidplan för forskarutbildningen (max 16 terminer netto), i vilken ingår beräknad tid för disputation; plan för deltagande i kurser, planerad undervisning och/eller annat mer omfattande institutionsarbete.

Den individuella studieplanen ska årligen följas upp och revideras.

Målet med forskarutbildningen är doktorsexamen. Det är även möjligt att erhålla en licentiatexamen.

Utbildningen för licentiatexamen kräver 2 års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 hp och en uppsatsdel om 60 hp. Utbildningen för doktorsexamen kräver 4 års heltidsstudier och omfattar 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 75 hp och en avhandlingsdel om 165 hp.