Länkstig

Liv och rörelse – familj och arbete i Göteborg 1900-1945

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
700 000
Projekttid
2013 - 2021
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Projektets syfte är att studera familje- och arbetsförhållandena i Göteborg under 1900-talets första hälft. Speciell vikt läggs vid att studera individers livsförlopp, geografisk och socioekonomisk mobilitet, löne- och anställningsförhållanden för olika yrkesgrupper, samt konsumtionsmönster och matvanor. Jämförelsen mellan kvinnor och män samt mellan olika yrkes- och inkomstgrupper är central. Projektet använder en rad nya databaser med källmaterial för Göteborg.
Projektets mål är att:

- bidra med ny kunskap om levnadsförhållandena i Göteborg,
- göra forskningsresultat kända för en inhemsk läsekrets,
- ge inspiration för historiska studier och forskning baserat på källmaterial från Göteborg

Slutprodukten för projektet är en bok som sammanfattar resultaten.