Göteborgs universitet
Bild
Bild på skrivbord med dator
Länkstig

Forskarutbildning i innovation och entreprenörskap

Vår forskarutbildning syftar till att utbilda de studerande till kompetenta, kreativa och kritiska forskare i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar.

Video (4:15)
Möt Madeleine - doktorand i innovation och entreprenörskap

Forskarutbildningen bedrivs genom avhandlingsarbete med stöd av individuell handledning samt deltagande i forskarkurser. Varje doktorand har en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar är det vetenskapliga studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Innovationsprocessen är ett övergripande forskningsperspektiv, där entreprenörskap är en delprocess. Detta innebär att ämnet innefattar analys avseende följande specialiseringar:

  • Innovationsprocessens aktörer
  • Innovationer som sociala system
  • Innovationsprocesser i kunskap och lärande
  • Hanteringen av immateriella tillgångar
  • Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation
  • Innovationsinriktad politik

 

När sker ansökan och antagning?

Lediga studieplatser ledigkungörs på Göteborgs universitets E-rekryteringssystem.

Vem är behörig att söka?

Grunden för antagning utgår från högskoleförordningens krav: a) att den sökande har grundläggande och särskild behörighet, det vill säga att den sökande bedöms ha den förmåga som krävs för att genomgå utbildningen och genomföra forskarutbildningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar:

  • avlagd en examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå

Särskild behörighet
För särskild behörighet till utbildningen på forskarnivå i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar krävs förutom grundläggande behörighet minst 15 högskolepoäng kurser och 15 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå med anknytning till ämnesområdet.

Vad bör ansökan innehålla?

Detta specificeras i respektive utlysning.

I samband med antagning till forskarutbildning utses doktorandens huvudhandledare och biträdande handledare. Huvudhandledare är i normalfallet en av avdelningens professorer, docenter, eller forskare.

En individuell studieplan ska i enlighet med högskoleförordningen upprättas för varje forskarstuderande. Den ska innehålla en tidplan för doktorandens forskarutbildning, en beskrivning av de ömsesidiga åtaganden doktoranden och institutionen har under utbildningstiden, samt vad som i övrigt krävs för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt, såsom tillgång till handledning och kringresurser (datorer, arbetsplats etc.).

De individuella studieplanerna ska inför varje termin följas upp och revideras.

Målet med forskarutbildningen är doktorsexamen. Det är även möjligt att erhålla en licentitatexamen.

Utbildningen för licentiatexamen kräver 2 års heltidsstudier och omfattar 120 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 60 högskolepoäng och en uppsatsdel om 60 högskolepoäng .

Utbildningen för doktorsexamen kräver 4 års heltidsstudier och omfattar 240 högskolepoäng fördelade på en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Studieplan för forskarutbildningen i innovation och entreprenörskap
Allmän studieplan innovation och entreprenörskap (PDF)