Länkstig

Slaveri, ekonomisk utveckling i den atlantiska ekonomin, och den stora divergensen

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2025
Projektägare
Avdelningen för ekonomisk historia, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

I projektet studeras olika aspekter av det transatlantiska slaveriets betydelse för ekonomisk utveckling i såväl Amerika som i Europa under 1700- och 1800-talet. I projektet undersöks kostnaden för att använda sig av slavarbetskraft i ett komparativt perspektiv, samt hur hög avkastningen var på att investera i slavar. Projektet undersöker också omfattningen på slaveri-relaterad ekonomisk verksamhet för den brittiska ekonomin under 1700-talet.

I detta projekt studeras vilken roll som det historiska slaveriet i Amerika spelade för ekonomisk utveckling såväl i Amerika som i Europa. Den så kallade ”Williams-hypotesen”, lanserad av historikern Eric Williams, redan på 1940-talet, argumenterade för att slaveriet spelade en avgörande roll för industrialiseringsprocessen i Storbritannien under 1700-talet. Dessa frågor har allt sedan dess fått stor uppmärksamhet i internationell forskning. I detta projekt undersöks kvantitativt omfattningen på slaveri-relaterad ekonomisk verksamhet (direkt genom slavhandel eller slaveri-baserad produktion på plantager, och indirekt genom industrier som är beroende av dessa för inputs eller som marknader).

Under senare år har det även återkommit en diskussion om vilken roll som slaveriet spelade för utvecklingen av kapitalism som ekonomiskt system i Amerika – ofta kallat för ”New History of Capitalism”. Som en följd av denna utveckling har det åter uppkommit en diskussion om vad det var som gjorde att slaveriet var så långlivat i Amerika, och hur det kunde vara lönsamt för slavägare att exploatera andra människor på det sätt som slaveri möjliggjorde. I det här projektet undersöks kvantitativt hur lönsamt det var att investera i slavar, liksom hur kostsamt slavarbetskraft var jämfört med att anlita annan form av arbetskraft.

Publikationer relaterade till forskningsprojektet

Rönnbäck, Klas (2021): “Were slaves cheap laborers? A comparative study of labor costs in the antebellum U.S. South”, Labor History 62(5-6): 721-741.

Rönnbäck, Klas (2021): “Governance, value-added and rents in plantation slavery-based value-chains”, Slavery & Abolition 42(1): 130-150.

Rönnbäck, Klas (2018): “On the economic importance of the slave plantation complex to the British economy during the eighteenth century: a value-added approach”, Journal of Global History 13(3):309-327.

Rönnbäck, Klas and Dimitrios Theodoridis (forthcoming): “Cotton cultivation under colonial rule in India in the nineteenth century from a comparative perspective”, accepted for publication in Economic History Review.