Göteborgs universitet
Bild
På ett bord finns människofigurer i leksaksstorlek, ett stetoskop och några travar med mynt.
Hur påverkas kostnader och patientnytta inom hälso- och sjukvården av olika val och beslut som tas? Det handlar hälsoekonomi om.

Hälsoekonomi och hälsopolicy

Varje dag måste medarbetare inom hälso- och sjukvården fatta svåra beslut om hur våra begränsade ekonomiska resurser ska användas. Vilka behandlingar och hälsosatsningar ska prioriteras framför andra? Hur ska sjukvården finansieras och vårdgivare ersättas? Hälsoekonomi handlar om hur de här valen kan göras. Det handlar om vilka konsekvenser som besluten får för kostnader och för patientnyttan, där syftet är att skapa så god folkhälsa som möjligt utifrån de resurser som vi har.

Hälsoekonomi och hälsopolicy

Hälsoekonomi handlar om hushållandet av våra begränsade resurser inom hälso- och sjukvård, inklusive folkhälsoarbete. Inom ekonomi är ju grunden att varje gång vi gör ett val till exempel om att implementera en viss behandling eller strategi, så innebär det att vi tränger undan någonting annat, det som brukar kallas alternativkostnaden. Frågan är därför alltid hur de val som vi gör påverkar både kostnader och patientnytta, alltså det som kallas kostnadseffektivitet. Inom policyforskningen sysslar vi i stor utsträckning med likartade frågor, men på en större samhällsnivå. Det handlar om hur regleringar, lagstiftning med mera påverkar den långsiktiga folkhälsan i en befolkning.

Exempel på forskningsområden

  • Vilken betydelse har patientavgifter för vårdutnyttjande och hälsoutfall?
  • Vilka metoder finns för att analysera kostnadseffektivitet jämsides med kliniska prövningar?
  • Vilken påverkan har stroke på anhörigas livskvalitet och ekonomi?
  • Vilka är de samhällsekonomiska konsekvenserna av antibiotikaresistens?
  • Vilka geografiska ojämlikheter finns i cancerincidens och cancerscreening?
  • Hur kan fallskadeprevention påverka hur effektiv och kostnadseffektiv behandling av fallskador är?

Forskningen inom området hälsoekonomi genomförs mestadels med hjälp av stora registerdatabaser, till exempel från Statistiska Centralbyrån (SCB), från Socialstyrelsen tillsammans med kvalitetsregister och från stora kohortstudier. Till viss del genomförs också forskning, framförallt där vi studerar kostnadseffektivitet av specifika behandlingar, baserad på randomiserade kliniska prövningar.

Bild
Ovanpå dokument med stapeldiagram och cirkeldiagram i olika färger ligger ett stetoskop.
Forskning inom hälsoekonomi baseras ofta på data från stora registerdatabaser.
Foto: Mostphotos

Samverkan

Inom hälsoekonomi samverkar vi i stor utsträckning med både internationella och nationella forskargrupper. Vi är också involverade i att omsätta och tillämpa kunskaperna i praktiskt arbete inom svenska myndigheter, regioner och kommuner.

Våra forskargruppsledare deltar bland annat i arbete som handlar om:

  • prioriteringar hos Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
  • Västra Götalandsregionens och Region Hallands arbete kring bland annat evidensbedömning och prioriteringsarbete

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi är en vetenskapsgren inom nationalekonomi där man analyserar hälsa och sjukvård ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Syftet med att göra hälsoekonomiska analyser är att tydliggöra hur man kan använda de resurser som finns för att skapa mesta möjliga hälsa för befolkningen.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Registerforskning

Vid registerforskning använder sig forskare av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Registerforskning bedrivs inom t.ex. medicin, folkhälsa och samhällsvetenskap. 
Källa: Registerforskning.se

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är också engagerade i våra utbildningar, handleder doktorander och undervisar på våra program och fristående kurser, och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar