Göteborgs universitet
Länkstig

Välkommen till allmänmedicin

Hos oss bedrivs forskning och utbildning inom allmänmedicin. Ett av våra större uppdrag är att undervisa på kurser inom läkarprogrammet. Vi är del av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin.

Vi sprider och skapar ny kunskap inom allmänmedicin genom forskning, forskarutbildning, undervisning och handledning. Målet är att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. Vi är också engagerade i arbete inom Sahlgrenska akademin, Västra Götalandsregionen, Skaraborgsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Svensk förening för allmänmedicin.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning till följande följande målgrupper:

  • studenter på läkarprogrammet
  • lärare vid Göteborgs universitet
  • handledare på vårdcentraler och sjukhus
  • vårdpersonal med lång och medellång utbildning

Vi söker kliniska placeringar för studenter

Eftersom vi ansvarar för verksamhetsförlagdutbildning (VFU) inom läkarprogrammet söker vi kontinuerligt efter platser för läkarstudenter, både inom primärvården och sjukhusvården. Kontakta utbildningssamordnare Tine Högberg för mer information. 

Kompetensutveckling för dig i vården

Uppdragsutbildningar vid institutionen för medicin för dig som är vårdpersonal 

Forskning och forskarutbildning

Allmänmedicin är ett brett forskningsområde med ett patientnära perspektiv som berör många människor. Hos oss utvecklas kunskap om allt från diabetes och psykiska besvär, till riskfaktorer för att utveckla olika sjukdomar och hur riskfaktorerna samspelar. Vi undersöker också hur faktorer som genus, utbildningsnivå och levnadsvanor påverkar hälsan. Vi har ett nära samarbete med primärvårdens forsknings- och utvecklingsenheter i Västra Götalandsregionen och Region Halland och är även en aktiv part i nyttiggörandet av våra forskningsresultat.

Vår forskarutbildning

VI har ett 30-tal doktorander inom allmänmedicin. Vi är även engagerade i Nationella forskarskolan i allmänmedicin, som är ett samarbete mellan ett flertal svenska universitet. Målet är att öka forskning och forskarutbildning inom allmänmedicin i Sverige. 

Om oss

Allmänmedicin är en del av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa inom institutionen för medicin. Vi har ett 30-tal medarbetare inom forskning, utbildning och administration och cirka 30 doktorander. Många av våra forskare och lärare arbetar även kliniskt inom primärvården.Vår vison är "Den goda hälsan för hela människan och hela befolkningen".

Kontakt

Allmänmedicin
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken 

Telefon: 031-786 10 00 (växel)
Fax: 031-778 17 04