Göteborgs universitet
Bild
en administrativ person står i en korridor och pratar med några läkare
Foto: Shutterstock/vectorfusionart
Länkstig

Stöd forskning om hälso- och sjukvårdens utmaningar

Globala pandemier, begränsade resurser, skillnad i tillgänglighet och ojämlik hälsa. Utvecklingen innebär stora utmaningar för hälso- och sjukvården. Den förebyggande vården behöver öka, primärvården rustas och digitala lösningar införas för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

Vården står inför de största förändringarna på många år. En åldrande befolkning med fler kroniska sjukdomar, samtidigt som globala hälsoutmaningar behöver hanteras lokalt, innebär att många människor kommer att behöva vård samtidigt. Det betyder också att de ansvariga riskerar att ställas inför svåra prioriteringar. Därför växer efterfrågan på bättre kunskap från forskare och universitet.

Tar oss an hälso- och sjukvårdens stora utmaningar

Centre for Health Governance på Göteborgs universitet är Handelshögskolans och Sahlgrenska akademins gemensamma satsning inom hälsostyrning och hälsoekonomi. Tillsammans ska forskarna ta sig an de stora utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

För att kunna möta förändringarna i samhället behöver vården hitta nya sätt att styra och organisera verksamheten. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor när det gäller styrning och hälsoekonomiska effekter i vårdkedjan. Resultaten från centrets forskare har därför stor potential att få effekter på både befolkningens hälsa och samhällsekonomin.

Några av de mest angelägna frågorna är förebyggande vård, nya medicinteknologiers effekter, samt digitaliseringen och användandet av AI inom vården, där forskningen på Centre for Health Governance ligger i framkant. Mycket av det här utmanar de traditionella strukturerna inom vården och mer forskning krävs om vad utvecklingen innebär för patienter och medarbetare.

Forskning kombineras på unikt sätt

Våra forskare kombinerar styrnings- och organisationsforskning med hälsoekonomisk forskning på ett unikt sätt. Bland annat studerar vi hur nya ersättningsmodeller kan implementeras i primärvården och hur samarbetet kan stärkas mellan olika vårdaktörer.

Vårt fokus är en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård för alla.

Med din hjälp kan vår forskning öka kunskapen om:

  • Nya medicinska teknologiers effekter på kvalitet, kostnader och organisation inom vården
  • Nya styrnings- och finansieringsmodeller för förebyggande vård, primärvården och nära vård
  • Hur vårdens kvalitet, ekonomi och organisation påverkas av digitaliseringen och AI
  • Effekterna av standardiserade vårdförlopp
  • Verktyg för att bekämpa ojämlikheterna inom hälso- och sjukvården
  • Hur ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv kan stärkas

Vill du stödja Centre for Health Governance?

Välkommen att kontakta Ewa Wikström, professor och föreståndare för CHG, eller Ingela Palmgren, samordnare för privat och offentlig samverkan, för att diskutera olika möjligheter.

Ewa Wikström
ewa.wikstrom@handels.gu.se
031-786 44 89
0720-83 55 78

Ingela Palmgren
ingela.palmgren@handels.gu.se
031-786 5835
0732-309082

Porträttbild på Ewa Wikström
Ewa Wikström
Foto: Carina Gran
Porträttbild på Ingela Palmgren
Ingela Palmgren
Foto: Erika Holm