Länkstig

Moa Bladini

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C604
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Moa Bladini

Moa Bladini är docent och lektor i straffrätt.

Forskning

Min forskning kan huvudsakligen placeras inom straff- och straffprocessrättens område. Genomgripande teman i min forskning är makt och rättvisa, jämställdhet och likabehandling, emotioner och objektivitet. Teori- och metodfrågor är centrala, och jag har bland annat använt mig av kritisk diskursanalys, feministisk teori och har de senaste åren arbetat tvärvetenskapligt i stor utsträckning.

Avslutade forskningsprojekt

Under de senste åren har jag ägnat mig åt den straffrättsliga lagstiftningen av hat och hot på nätet och dess relation till yttrandefriheten. Arbetet inleddes med Hat och hot på nätet - en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden ur ett jämställdhetsperspektiv på uppdrag av NIKK och Nordiska Ministerrådet. Arbetet resulterade i en rapport som publicerades i juni 2017.

2020-2021 deltog jag i ett komparativt tvärvetenskapligt projekt GENHA Hate speech, gender, social networks and political parties inom ramen för programmet Justice Programme (JUST) Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) tillsammans med Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, GU. Projektledare var Noelia Igareda González, professor vid Universitat Autonoma Barcelona (UAB).

Under perioden 2017-2021 arbetade jag i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Att konstruera objektivitet: emotioner i juridiskt beslutsfattande tillsammans med Åsa Wettergren, professor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborg universitet, projektledare Stina Bergman Blix, professor vid institutionen för sociologi, Uppsala universitet, och Nina Törnqvist, fil.dr., institutionen för kriminologi vid Stockholms universitet. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Under perioden 2021-2023 var jag forskningsledare för den svenska delen av det komparativa projektet Förövarprofilering för könsrelaterade övergrepp på nätet: Vem, varför – och hur minimera skadan? Kartläggning av förövare av könsbaserat våld? digitala kränkningar och övergrepp på internet mot kvinnor och tjejer i Danmark, på Island och i Sverige. I projektet deltog Wanna Svedberg Andersson och huvudman varr NORDREF (Nordic Digital Rights and Equality Foundation). Projektet finansierades av NIKK (Nordisk information för kunskap om kön).

Pågående forskningsprojekt

Inom ramen för projektet Att kostruera objektivitet är jag också kopplad till det komparativa forskningsprojektet JUSTEMOTIONS som leds av docent Stina Bergman Blix och är finansierat av ERC under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 2018-2023 [slutlig publikation beräknas vara klar under 2024].

Under perioden 2020-2024 arbetar jag också i det tvärvetenskapliga projektet Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på rättsligt tänkande och praktik tillsammans med projektledare Åsa Wettergren, professor, och Sara Uhnoo, docent, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborg universitet. Vi arbetar för närvarande med slutresultatet som kommer att presenteras i boken Challenging Judicial Core Values: Consent-based Rape Legislation in Practice, som ges ut av Bristol University Press, tidigt 2025.

Från hösten 2023-2026 är jag forskningsledare för projektet Domarens autonomi i teori och praktik - för domstolens självständighet och oberoende. Medverkande forskare är Wanna Svedberg Andersson och Sara Uhnoo. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Tillsammans med Eva-Maria Svensson arbetar jag med boken Gender-Based Hate Speech: Legislation and Public Policy Making, som ges ut av Routledge under 2025. Boken bygger på resultaten från projektet GENHA ovan.

Handledningsuppdrag

Avslutade

Biträdande handledare sedan juni 2013 för doktorand Erik Björling med projekt Rättstillämpningens tystnad - En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen. Avhandlingen lades fram och godkändes i juni 2017.

Pågående

Biträdande handledare sedan september 2015 för doktorand Mikael Bernardini som arbetar med projektet Kriminalisering av fattigdom – En studie av straffrättens individualisering, avgränsning och utveckling.

Biträdande handledare sedan hösten 2021 för doktorand (i sociologi) Marie Sundström som arbetar i projektet Den riktiga våldtäkten - tillämpningen av svensk våldtäktslagstiftningen 1965-2022. Projektet är finansierat av Brottsoffermydnigheten och är en del av projektet Våldtälkt eller samtycke.

Biträdande handledare sedan hösten 2023 för doktorand Thomasine Franke Rydén som arbetar i projektet Mellan demokrati och repression - rättsliga förändringar i en osäker tid. Projektet genomförs vid Juridiska institutionen, Umeå universitet.

Biträdande handledare sedan våren 2024 för doktorand Erik Berglund som arbetar i projektet Sexuella kränkningar. Projektet genomförs vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.

Undervisning

Mitt undervisningsuppdrag inbegriper såväl straff- som straffprocessrätt med flera års erfarenhet av kursansvar på såväl grund- som fördjupningsnivå. I straffrätt undervisar jag bland annat om straffrättens grunder och internationell straffrätt men även i straffrättens allmänna del, allmän straffrätt och i viss utsträckning specialstraffrätt. Min undervisning genomsyras av ett kritiskt perspektiv på straffrätten. I den processrättsliga undervisningen har jag fokus på bevisfrågor och intersektionella perspektiv på rätten. Undervisningen innefattar föreläsningar i såväl större som mindre format, seminarier, handledning av uppsatser samt examination i olika former.

Utöver kurserna i straff- och straffprocessrätt gör jag inhopp på andra kurser och undervisar då om straff- och straffprocessrätt och alternativa metoder för att analysera rättsligt material, huvudsakligen diskursanalytiska sådana. Jag handleder och examinerar också examensarbeten.

Jag deltar återkommande i undervisning på doktorandutbildningensnivå.

Jag har också haft ett återkommande undervisningsuppdrag på kursen Domarrollen som anordnas av Domstolsakademin.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Straffrätt
  • processrätt
  • Teori och metod i rättsvetenskaplig forskning
  • kritisk rättsteori, genusrättsvetenskap

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • Straffrätt
  • Processrätt
  • Rättsvetenskapliga teorier och metoder

Utvalda publikationer

Sara Uhnoo, Bladini, Moa & Wettergren, Åsa (2023) “Ethnography behind closed doors – negotiating access to rape trials”, in Flower L. and Klosterkamp S. (Eds.) Courtroom Ethnography: Exploring contemporary approaches, fieldwork and challenges, Macmillan Palgrave 2023.

Moa Bladini, Sara Uhnoo & Åsa Wettergren (2023) 'It sounds like lived experience. On empathy in rape trials' i International Journal of Law, Crime and Justice 72, 1-14, 100575.

Moa Bladini & Stina Bergman Blix (2022) 'The Judge under Pressure. Fostering objectivity by leaving the myth of dispassion' i Giannoupoulos, D. & McDermott Rees, Y. (Red.) Challenges to judicial independence in times of crisis, in Proceedings of the British Academy' volume on Judicial Independence 2022.

Wanna Svedberg Andersson & Moa Bladini (2021), ‘Autonomy and Beyond – Voluntariness in the Light of Lived Autonomy’, Special issue Dead or Alive? Contemproary and Future Approaches to Nordic Critical Legal Theory, in Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice 3, 35-49, 2021.

Moa Bladini & Wanna Svedberg Andersson (2021) 'Swedish rape legislation from use of force to voluntariness – critical reflections from an everyday life perspective', in Special Issue on Rape laws in the Nordic Countries, in Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 8(2) 95-125, 2021. https://boap.uib.no/index.php/BJCLCJ/article/view/3241/3133

Lisa Wallin, Sara Uhnoo, Åsa Wettergren, & Moa Bladini (2021) 'Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements', in Nordic Journal of Criminology, 22 (1), 3-22. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2578983X.2021.1898128

Moa Bladini (2020) ’Silenced Voices. Online Violence Against Women as a Threat Against Democracy’ in Eva-Maria Svensson (Red.) Special Issue Exploiting Justice in a Transformative Swedish Society, Nordic Journal of Law and Society 3 (2) 2020, pp. 1-42. https://journals.ub.umu.se/index.php/njolas/article/view/156