Göteborgs universitet
Bild
Barn som leker dragkamp på en äng.
Foto: Anna Samoylova, Unsplash
Länkstig

Utvecklingspsykologi

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) studeras olika aspekter av individers psykologiska utveckling och livsvillkor. GRID har länge haft fokus på unga, men vi intresserar oss också för människans utveckling över hela livet. Några av de frågor som vår forskning handlar om rör identitet, personlighetsutveckling, kroppsuppfattning, föräldraskap, relationer och mobbning. De olika sociala sammanhang individer befinner sig i är centrala i vår forskning, bland annat har många av våra studier undersökt betydelse av digitala medier för utvecklingen. Flera av studierna som bedrivs av oss i GRID är longitudinella där vi följt barn från tidig ålder upp i vuxenåren.

Vår forskning

Vem är jag? Vad ska det bli av mig? Vad tycker mina vänner om mig? Vad tänker andra om min kropp? Varför blir just jag mobbad? Individer i dagens komplexa samhälle ställs inför en rad viktiga frågor om till exempel identitet, kropp och sociala relationer.

Inom forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID) har vi som mål att bidra med kunskap om hur individer tar an sig dessa och liknande frågor, och löser centrala utvecklingsuppgifter i sina liv. Vi har ett uttalat utvecklingspsykologiskt perspektiv som innebär att vi studerar hur och varför individer utvecklas som de gör, och hur de upplever denna utveckling. I vår forskning har vi länge haft fokus på unga, men vi ser på utvecklingen som processer av förändring och stabilitet som fortgår under hela livet och därfär studerar vi utvecklingen i olika delar av livsloppet.

Identitetsutvecklingen är central under ungdomsåren men fortsätter också upp i vuxenåren och berör bland annat föräldraidentitet och den etniska identiteten. Ett närliggande begrepp till identitet är personlighet där vi forskar kring vad som kännetecknar en individ och hur dessa egenskaper utvecklas. Andra centrala aspekter som vi studerar är ungas kroppsuppfattning och pubertetsutveckling, samt sexuellt risktagande och utsatthet. Vi intresserar oss för utveckling och livsvillkor i olika vardagsmiljöer, såsom t.ex. skola, familj och digitala medier.

Målet med vår forskning är att bidra med kunskap om individers upplevelser, både vad gäller svårigheter och vad som leder till positiv utveckling. Inom GRID använder vi oss av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, ofta i kombination, inom flera longitudinella projekt där vi följer individer över lång tid.

Publikationer

Medlemmar

Professorer/Lektorer

Doktorander

Biträdande forskare/forskningsassistenter