Göteborgs universitet
Bild
Foto: Rutger Blom, Flicker

Hälsopsykologi

Hälsopsykologi handlar om hur olika psykologiska aspekter som tankar, känslor och beteenden kan påverka vår kroppsliga hälsa, men också hur fysiska tillstånd som exempelvis diabetes och fetma kan inverka på vår psykiska hälsa.

Frågor kring hälsa har idag stort utrymme i samhällsdebatten. Alkohol- och tobaksvanor, fysisk aktivitet, hälsa och arbete, kostvanor, sexualitet och stress är ämnen som diskuteras flitigt i både forskningssamhället och populärkulturen.

En utgångspunkt inom hälsopsykologin är det bio-psyko-sociala perspektivet där hälsa kan förstås som ett resultat av fysiska, psykologiska och sociala faktorer.

Pågående forskning inom hälsopsykologi

Hälsans många stigar: Samspel mellan fysisk och kognitiv hälsofunktion över livsloppet 

Syfte: Undersöka hur fysisk funktion (t ex kondition) och hälsobeteenden i medelåldern och kognitiv funktion tidigt i livet samspelar och hänger ihop med sjukdom och hälsoutfall över livsloppet. Studien utgår bland annat från sammanslagna populationsdatabaser där samma individer kan följas över livet.
Projektledare: Magnus Lindwall

Act to Prevent: Kondition och fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv vid prevention av cancer

Syfte: Att studera betydelsen av förändring i kondition och fysisk aktivitet under livsloppet för prevention av olika typer av cancer hos män och kvinnor i olika åldrar ur den svenska arbetsföra befolkningen. Projektet ligger på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm.
Projektledare: Elin Ekblom-Bak (GIH)
Kontaktperson på Göteborgs universitet: Magnus Lindwall

WORK TOGETHER: Ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet

Syfte: Att förbättra inkluderingen och effektiviteten av ett befintligt och nationellt implementerat företagshälsovårdsprogram med syfte att minska ojämlikheter i hälsa genom att fokusera på högriskgrupper som behöver programmet mest. Är baserat i ett mångårigt forskningsprogram som består av tre sammanhängande delar och fem projekt. Programmet ligger på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm.
Projektledare: Elin Ekblom-Bak (GIH)
Kontaktperson på Göteborgs universitet: Magnus Lindwall

Does socioeconomic status affect human health during the pandemic? Impact of COVID-19 on mental health, well-being, and stress in the Swedish general population. 

Syfte: Undersöka psykisk hälsa, välbefinnande och stress i svensk befolkning före, under och efter COVID-19 pandemin. Psykisk hälsa analyseras i relation till svenska medborgares socioekonomiska och sociodemografiska status.
Projektledare: Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Health-related quality of life in patients with malignant melanoma. 

Syfte: Undersöka upplevd (hälsorelaterad) livskvalitet och subjektiv hälsa hos patienter med cancer.
Projektledare: Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Health anxiety. An unrecognized problem in Swedish healthcare? A project on prevalence, individual- and demographic factors, attitudes within healthcare, and healthcare cost. 

Syfte: Undersöka förekomsten av hälsoångest i svensk befolkning och svensk sjukvård, identifiera associerade sociodemografiska faktorer, studera effekten av hälsoångest på vårdkonsumtion, och identifiera faktorer som hindrar personer med hälsoångest från att få en korrekt diagnos och behandling.
Projektledare: Ann-Sophie Lindqvist Bagge

Friskfaktorer för positiv kroppsuppfattning. 

Syfte: Undersöka vilka faktorer som kan främja mer positiva förhållningssätt till den egna kroppen. Projektet bygger på intervjuer med individer vars kroppsuppfattning förändrats från negativ till positiv eller vars kroppsuppfattning varit stabilt positiv över tid. 
Projektledare: Kristina Holmqvist Gattario

Samverkan och samarbete

Som forskare och lärare är vi intresserade av att samverka och samarbeta kring frågor som rör det hälsopsykologiska området, såväl inom forskning som undervisning. Vi har redan i dag samarbete med till exempel Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kriminalvården och FoU i Väst/GR.

Kurser i hälsopsykologi

För den som är intresserad av att lära sig mer om hälsopsykologi erbjuder Psykologiska institutionen kurser på grund- och avancerad nivå.