Göteborgs universitet
Bild
Foto: Markus Spiske Unsplash
Länkstig

Arbets- och organisationspsykologi

Forskargruppen i arbets- och organisationspsykologi bedriver huvudsakligen forskning inom områdena arbetsrelaterad hälsa, arbetsgrupper och grupputveckling, ledarskap, säkerhetsklimat, organisationer och organisationsutveckling, och psykosocial arbetsmiljö. Forskningen bedrivs ofta i tvärvetenskapliga sammanhang tillsammans med andra institutioner och lärosäten, och i nära samarbete med arbetslivet.

Forskargrupp: Psychology of Organization and Work (POW) 

Exempel på forskningsprojekt

 • Utveckling av funktionella ledarbeteenden hos chefer i kommunal verksamhet.
  Syfte: att genom chefhandledning utveckla funktionella ledarbeteenden hos chefer i kommunal verksamhet och generera kunskap om ledarbeteendens betydelse för chefers effektivitet och medarbetares psykosociala arbetsmiljö.
  Projektledare:
  Martin Grill

   

 • Hälsobygget. Interventionsstudie för god arbetsmiljö i mindre företag i entreprenörskedjor i stora bygg- och anläggningsprojekt.
  Syfte: att utveckla och pröva en metodik för att få till stånd ett välfungerande och kontinuerligt arbetsmiljöarbete i mindre byggföretag i entreprenörskedjor i stora bygg- och anläggningsprojekt.
  Projektledare:
  Anders Pousette

   

 • Informationssäkerhetskultur i praktiken.
  Syfte: att utveckla arbetssätt och IT-stödda verktyg för att mäta och förbättra informationssäkerhetskultur samt att utveckla kunskap avseende vilka faktorer som är betydelsefulla för anställdas bedömningar, beslut och beteenden med effekter för organisationers informationssäkerhet.
  Delprojektledare: Anders Pousette och Martin Grill
   
 • Säker ledare. Ett samverkansprojekt för att förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur i bygg- och anläggningsindustrin.
  Syfte: att studera hur ledarbeteenden hos byggplatschefer kan utvecklas genom ledarträning och vilken påverkan byggplatschefers ledarskap har på arbetsmiljö och produktivitet.
  Projektledare:
  Martin Grill

   
 • Phubbing i arbetslivet: En studie om mobilbeteende i sociala sammanhang på arbetsplatsen och samband med social arbetsmiljö, engagemang, teameffektivitet, säkerhetsklimat, och återhämtning.
  Syfte: att utforska mobilbeteenden, med fokus på företeelsen att prioritera mobilen framför fysiskt närvarande personer, i traditionellt sociala situationer i arbetslivet samt att undersöka om mobilbeteendet har samband med faktorer i den sociala arbetsmiljön.
  Projektledare:
  Sara Thomée

   
 • Medarbetardrivna förändringar i vården med hjälp av fokusteam.
  Syfte: att utvärdera effekterna av att organisera förändringsarbete där medarbetardrivna förändringar och avdelningsknutna förändringsledare får aktivt stöd av ett så kallat fokusteam som faciliterar fram förändringsinitiativ.
  Projektledare:
  Max Rapp Ricciardi

Medlemmar

Professorer / Lektorer

Doktorander