Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en doktorand och en forskare på Psykologiska institutionen som samtalar.
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningen vid psykologiska institutionen leder till filosofie doktorsexamen och normalstudietiden är fyra år. Utbildningen är inriktad mot grundläggande psykologiska principer och processer som hjälper oss att bättre förstå och förutsäga mänskligt beteende i skilda sammanhang och under olika livsfaser.

Mer information

Doktorandportalen

Mer information om utbildning på forskarnivå finns på universitets sidor för antagna doktorander. på den så kallade Doktorandportalen. Där kan du bland annat läsa om doktorandregler, samverkansavtal och mycket annat.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Som forskarstuderande med varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet till olika former av särskilt pedagogiskt stöd. Exempel på sådant stöd är bland annat anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, mentorsstöd eller särskilda programvaror som kan underlätta läsande och skrivande.

Studentportalen: Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning