Göteborgs universitet
Länkstig

Om utbildningen och att vara doktorand

Att vara doktorand innebär självständig forskning inom ramen för ett givet projekt vilket gör att du samtidigt är både student och en i kollegiet.

Om utbildningen

Att vara doktorand innebär självständig forskning inom ramen för ett givet projekt vilket gör att du samtidigt är både student i slutfasen av din utbildning och självständig forskare. Utbildningen fokuserar på avgränsade empiriska frågeställningar där doktoranderna förväntas bedriva nydanande och internationellt konkurrenskraftig forskning.

I utbildningen finns en stark metodtradition och ofta tvärdisciplinära samarbeten med forskare inom andra ämnen, vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär såväl inom som utanför den akademiska världen. Efter avslutad forskarutbildning har du förutsättningarna för att självständigt bedriva forskning och söka egna medel för projekt.

Omfattning och utbildningsmål

Forskarutbildningen är den högsta formella utbildningsnivån och syftar till att ge en kvalitetssäkrad och kvalificerad utbildning för den som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor såväl inom som utanför högskolvärlden.

Målet med utbildningen är att utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom psykologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra år) och avslutas genom att den forskarstuderande framlägger en avhandling för offentlig granskning. 

Den som är antagen till forskarutbildningen med doktorandexamen som mål har även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng (motsvarande två år). Man kan också från början söka till utbildningen med licentiatexamen som mål, men kan då inte automatiskt fortsätta till doktorandexamen om man skulle vilja. Forskarutbildning med doktorandexamen som mål är då en separat utbildning som söks i konkurrens med andra sökanden.

Kvalitetssäkring

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsarbete inom utbildningens olika organ: forskar­utbildnings­beredningen, handledar­kollegiet och doktorand­rådet. Vi har också deltagit i flera benchmarkingprojekt i syfte att inspireras av andra forskarutbildningar.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning 2015-2016 erhöll vår utbildning på forskarnivå omdömet hög kvalitet. Utbildningen uppfyller alla kvalitetskrav, befanns vara väl strukturerad och hålla god internationell klass. 

Både student och anställd

Att bli antagen till forskarutbildningen innebär att vara både student och anställd samtidigt. Båda rollerna är reglerade i gällande förordningar och omfattar såväl rättigheter och skyldigheter.

En doktorand är i normalfallet anställd för att bedriva forskarstudier på heltid. Undantaget från detta är samverkansdoktorander där forskarutbildningen bedrivs på deltid vid sidan av en ordinarie anställning i organisation utanför universitetet.

Som doktorand utför man oftast (men inte alltid) tre olika typer av arbete. Avhandlingsarbete, institutionstjänstgöring, samt utbildning. Undervisning räknas normalt till institutionstjänstgöring, och kurspoäng inom ramen för forskarutbildningen räknas normalt till utbildning.

Var du befinner dig organisatoriskt:

:: Psykologiska institutionen

Att bli antagen till forskarutbildningen innebär att du är både student och anställd på psykologiska institutionen. Båda rollerna är reglerade i gällande förordningar som omfattar såväl rättigheter och skyldigheter.

Som doktorand är du en del av kollegiet och välkommen på allt som anställda blir inbjudna till. Som del av kollegiet hittar du intern information på Medarbetarportalen.

Din handledare: Handledarens övergripande uppgift är att planera och leda arbetet så att examensmålen uppnås och tillsammans med dig planera in kurser och andra aktiviteter så att avhandlingsarbetet följer den individuella studieplanen. Handledaren bör också ha en förståelse av att hen är arbetsgivarens förlängda arm gentemot dig som doktorand, med ansvar för utbildningstekniska och vetenskapliga frågor.

Studierektor för forskarutbildningen och ordförande i forskarutbildningsberedningen (FUB) är professor Linda Hassing.

Forskarutbildningshandläggare är Ann Backlund

Psykologiska institutionens doktorandgrupp är en ämnesgrupp under Filosofiska fakultetens studentkår som ska tillvarata, främja och bevaka doktorandernas intressen, främst i utbildnings-, studiesociala-, likabehandlings- och arbetsmiljöfrågor. Doktorandgruppen bjuder in alla doktorander vid institutionen till möte cirka två gånger per termin. Kontaktperson är Sara Szepanski

:: :: Samhällsvetenskapliga fakulteten

Psykologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår forskarutbildning är också en del av fakultetens forskarutbildning. Vi deltar i samarbeten kring flera ärenden, bland annat med att ta fram och genomföra gemensamma forskarutbildningskurser. Vissa av dessa är obligatoriska för alla doktorander på fakulteten, andra är valfria.

På Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats finns generell information om utbildningen på forskarnivå. Bland annat finns en utförlig översikt över hela utbildningen, inklusive hela disputationsprocessen.

 

 

Från antagning till disputation

Psykologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten. Vår forskarutbildning är också en del av fakultetens forskarutbildning. På Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats får du en utförlig översikt över hur disputationsprocessen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ser ut.

Lagar och regler

De lagar och regler som styr anställningen som doktorand finns sammanfattade i generell form i Högskoleförordningen. För Göteborgs universitet finns dessutom ett lokalt, kompletterande, regelverk i form av doktorandreglerna