Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Klinisk psykologi

Forskargruppen CPPI består av forskare och kliniker som studerar utvecklingsvägar mot välbefinnande eller psykisk ohälsa utifrån barns, ungas och vuxnas samt anhörigas och professionellas perspektiv. Vi studerar effekter av olika förebyggande och behandlande insatser och använder oss av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder, samt arbetar med metodutveckling.

Forskargrupp: Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI)

Vårt forskningsområde

En gemensam nämnare för den forskning som bedrivs inom CPPI är ett fokus på livsomständigheter, förebyggande insatser och interventioner som bidrar till att förbättra psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Exempelvis forskar vi på samspel mellan barn och föräldrar samt mellan klienter och professionella vid olika verksamheter.

Samverkan

Mycket av vår forskning sker i samarbete med aktörer såsom förskola/skola, mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, pediatrisk hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Flera av våra forskningsprojekt har en samskapande ansats, där vi aktivt involverar målgrupperna för våra studier – barn och ungdomar, föräldrar, klienter, anhöriga och professionella – genom hela projektförloppet, i syfte att skapa inkluderande och välinformerade forskningsprocesser.

Nyttan med klinisk forskning 

Det finns ett stort behov av att undersöka hur olika interventioner och behandlingar fungerar i de verksamheter som de skall användas i. Exempelvis kan behandlingsmetoder som utvecklats och använts i andra länder behöva beforskas och utvärderas i en svensk kontext.  Likaså är det viktigt med kunskap för att kunna utveckla nya behandlingsmetoder alternativt anpassa redan existerande metoder. 

Forskningens genomslag

Vår forskning syftar till att förbättra levnadsvillkor och psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Mycket av återkopplingen från den forskning som vi bedriver sker till myndigheter och hälso- och sjukvård men vi lägger också stor vikt vid att sprida kunskap till allmänheten genom att delta i det offentliga samtalet.

Våra projekt

CHIP-Infant – tidig familjeintervention för att främja neuropsykologisk utveckling hos barn med medfött hjärtfel

Långtidsuppföljning av utökade hembesök för barn i prioriterade områden

På väg - upplevelse och implementering av ett digitalt stödprogram för ungdomar som lever med kronisk sjukdom och deras föräldrar

Remisser för utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom BUP i Västra Götaland

Risk- och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn

SIVIN – Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer

Ungdomspsykoterapi och depression - en pilotstudie av Anknytningsbaserad familjeterapi

Utveckling av ett bedömningsinstrument att använda med våldsutövande föräldrar - ett utvecklingsprojekt i socialtjänstens barnavårdsutredningar

Medlemmar

Professorer / Lektorer 

 • Elin Alfredsson
  föräldraskapsstöd, prevention, anknytning och mentalisering, utvecklingspsykopatologi, psykisk hälsa, interventionsforskning
 • Petra Boström
  pediatrisk psykologi, klinisk psykologi, föräldraskap, resiliens, barn med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa bland föräldrar
 • Anneli Goulding
  psykossjukdomar
 • Karin Grip 
  anknytning, föräldrastöd, våld i nära relationer, psykisk ohälsa
 • Johan Hagborg Melander
  barn och ungdomar i riskgrupp, behandling, känslomässig försummelse, trauma
 • Ole Hultmann
  barn och ungdomar, psykoterapi, trauma, våld i nära relationer, riskbedömningar i socialtjänsten
 • Ann-Sophie Lindqvist Bagge
  beroende, psykologisk behandling, somatisk och mental hälsa
 • Jennifer Strand
  allvarlig psykisk ohälsa, anknytning och mentalisering, föräldraskap och psykisk ohälsa, negativa effekter av behandling
 • Pamela Massoudi (adjungerad)
  små barn, trauma, försummelse, samspel förälder-barn, behandling, perinatal psykisk hälsa

 • Lina Wirehag Nordh
  barn som är anhöriga, prevention, föräldrastöd, psykisk ohälsa.

Adjunkter

Doktorander