Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock
Länkstig

Klinisk psykologi

Forskargruppen CPPI består av forskare och kliniker som studerar utvecklingsvägar mot välbefinnande eller psykisk ohälsa utifrån barns, ungas och vuxnas samt anhörigas och professionellas perspektiv. Vi studerar effekter av olika förebyggande och behandlande insatser och använder oss av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder, samt arbetar med metodutveckling.

Forskargrupp: Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI)

Vår forskning

En gemensam nämnare för den forskning som bedrivs inom CPPI är ett fokus på livsomständigheter, förebyggande insatser och interventioner som bidrar till att förbättra psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Exempelvis forskar vi på samspel mellan barn och föräldrar samt mellan klienter och professionella vid olika verksamheter.

Samverkan och samarbeten

Mycket av vår forskning sker i samarbete med aktörer såsom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, skola, mödra- barnhälsovård och socialtjänst. Därmed involverar forskningen ofta berörda barn och ungdomar, föräldrar, klienter och professionella.

Nyttan med klinisk forskning 

Det finns ett stort behov av att ta undersöka hur olika interventioner och behandlingar fungerar i de verksamheter som de skall användas i. Exempelvis kan behandlingsmetoder som utvecklats och använts i andra länder behöva beforskas och utvärderas i en svensk kontext.  Likaså är det viktigt med kunskap för att kunna utveckla nya behandlingsmetoder alternativt anpassa redan existerande metoder. 

Forskningens genomslag

Vår forskning syftar till att förbättra levnadsvillkor och psykisk hälsa hos barn, ungdomar och vuxna. Mycket av återkopplingen från den forskning som vi bedriver sker till myndigheter och hälso- och sjukvård men vi lägger också stor vikt vid att sprida kunskap till allmänheten genom att delta i det offentliga samtalet.

Medlemmar

Professorer / Lektorer 

 • Elin Alfredsson
  anknytning, föräldrastöd utvecklingspsykpatologi, psykisk hälsa, prevention
 • Petra Boström
  föräldra-barnsamspel, föräldraskap, psykisk ohälsa, intelektuell funktionsnedsättning, metodutveckling
 • Anneli Goulding
  allvarlig psykisk ohälsa, paranormala fenomen, personlighet, personcentrerad vård
 • Karin Grip 
  anknytning, föräldrastöd, våld i nära relationer, psykisk ohälsa
 • Johan Hagborg Melander
  barn och ungdomar i riskgrupp, behandling, känslomässig försummelse, trauma
 • Ole Hultmann
  barn och ungdomar, trauma, våld i nära relationer
 • Ann-Sophie Lindqvist Bagge
  beroende, psykologisk behandling, somatisk och mental hälsa
 • Jennifer Strand
  allvarlig psykisk ohälsa, anknytning/mentalisering

Adjunkter

Doktorander

Kurser och utbildningar

Många av oss är föreläsare och kursledare på kurser på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, forskarutbildningen och på uppdragsutbildningar för hälso- och sjukvård och socialtjänst.