Länkstig

Effekten och upplevelsen av den korta föräldrautbildningen AFFEKT inom primärvården

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), och Forskning och Utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen (VGR)

Kort beskrivning

Projektet undersöker effekten och upplevelsen av en kort föräldraintervention, AFFEKT, för föräldrar med utåtagerande barn inom primärvården. Den första delen av projektet undersöker effekten av föräldraprogrammet AFFEKT genom en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med utfallsmått som mäter barns problemskapande beteenden och mentala hälsa samt föräldrarnas känsla av kompetens, strategier, mentala hälsa och livskvalitet. Den andra delen av projektet består av en kvalitativ studie som undersöker deltagarnas upplevelse av att delta i insatsen AFFEKT och uppfattning av barnet samt relation till barnet efter insatsen.

Bakgrund

Omkring 20% av de föräldrar som söker kontakt med primärvården söker för att barnet uppvisar utåtagerande beteenden (så som trots, låg impulskontroll, utbrott). Utåtagerande beteenden hos barn är förenat med en ökad risk för känslomässiga och beteendemässiga problem även i vuxenlivet. I förebyggande syfte behövs tidiga och effektiva insatser. I Sverige finns i vissa regioner Ungas Psykiska Hälsa (UPH) mottagningar för barn, unga och deras föräldrar. För barn 6-12 år med utåtagerande beteende rekommenderas ofta föräldraprogram, men dessa är omfattande (10-12 veckor). Vetenskapliga studier av korta program för föräldrar till känslostarka och/eller utåtagerande barn saknas. Syftet med aktuellt projekt är att utvärdera effekten och upplevelsen av det nya och korta föräldraprogrammet AFFEKT. I projektet ingår en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och en kvalitativ studie.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att utvärdera effekten och upplevelsen av den korta föräldrainterventionen AFFEKT inom primärvården, för föräldrar till barn (6-12 år) med utåtagerande beteenden. RCT studien syftar till att utvärdera effekten av AFFEKT och den kvalitativa studien syftar till att undersöka deltagarnas upplevelse av AFFEKT samt hur de uppfattar sitt barns fungerande och relation till barnet efter programmet.

Interventionen AFFEKT

Föräldraprogrammet AFFEKT är utvecklat inom Medtanken Group av Kim Leijen och Ellen Isaksson, legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet finansierades av primärvårdprojektet UPH och Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) inom Region Västra Götaland. Delar av materialet är inspirerat av insatsen ”Känslostarka barn”, BUP Första linjen i Malmö. AFFEKT bygger på kognitivbeteendeteori, inlärningsteori och utvecklingspsykologi. Insatsen består av fem tillfällen (två timmar vardera) där föräldrar deltar i grupp. Under sessionerna får föräldrarna information utifrån de områden som insatsen syftar till att ge kunskap om i relation till barn med utåtagerande beteenden, samt hur föräldrarna kan förbättra miljön runt barnet, vilket i sin tur kan påverka barnets egna förmågor och självkänsla. Föräldrarna får sedan arbeta med uppgifter hemma mellan sessionerna, vilka följs upp vid tillfället därpå. AFFEKT syftar till att ge föräldrar flera verktyg för att hantera och reducera konflikter i relation till barnets utåtagerande beteende, samt bidra med förståelse för barnet.

Deltagare i studien

Deltagare kommer att vara föräldrar till barn (6-12 år) med utåtagerande beteende, från UPH-kliniker inom Medtanken Group i Västra Götaland. Totalt rekryteras 200 deltagare till RCT studien, varav 30 sedan rekryteras till den kvalitativa studiens intervjudel. Experimentgruppen och kontrollgruppen får båda psykoedukation, utifrån regionens broschyr om utåtagerande beteenden hos barn, samt AFFEKT. Det som skiljer grupperna åt är starttiden för AFFEKT, vilket är inom normal väntetid för föräldrainsats inom primärvården. I RCT-studien används etablerade frågeformulär för att mäta barnens beteenden och mentala hälsa samt föräldrarnas kompetens, strategier, mentala hälsa och livskvalitet. Svaren analyseras för att visa om det finns några kvantifierbara effekter av AFFEKT på kort respektive lång sikt. I den kvalitativa studien intervjuas deltagarna och svaren tematiseras för att visa föräldrarnas upplevelse av AFFEKT och eventuella förändringar i relation till barnen.

Relevans

Barn med utagerande beteenden är vanligt förekommande, de föräldrainsatser som finns idag är dock tidskrävande. Inom primärvården finns möjligheten att tidigt identifiera familjer i behov av insatser för att förebygga framtida ohälsa och kostnader för samhället. Kunskap om AFFEKT kan bidra till utvecklingen av korta föräldrainterventioner och evidensbaserad tillgänglig vård.

Information till dig som vill delta i projektet

Forskare

Py Liv Eriksson
Helene Werner
Sandra Weineland