Bild
En pappa som fångar sitt barn i luften
Foto: Asif Akbar
Länkstig

Fäders föräldraengagemang från tidig barndom till vuxenår (FIECA)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

I projektet FIECA (fäders föräldraengemang från tidig barndom till vuxenår) har vi träffat 98 pappor som tidigare deltagit i det longitudinella projektet GoLD (Gothenburg Longitudinal study of Development). Med hjälp av både intervjuer och frågeformulär undersöker vi hur pappornas föräldraengagemang utvecklats över (lång) tid, hur de som föräldrar till vuxna barn ser på sitt föräldraskap och dess utveckling över tid samt hur detta hänger ihop med deras psykologiska utveckling och välmående.

Forskningsområdet

Hur en person är som förälder får konsekvenser både för föräldern och för barnets utveckling. Detta gäller för föräldrar oavsett kön, men vi vet betydligt mer om mammors föräldraskap än om pappors. Dessutom har det skett stora förändringar i synen på och förutsättningarna för pappors föräldraskap under de senaste decennierna. I ljuset av dessa förändringar blir det särskilt intressant att undersöka hur pappor ser på sitt föräldraskap och vilken betydelse det har i deras liv. Även om det finns forskning om pappa-barnrelationen i allmänhet, särskilt när det gäller små barn, så finns det lite om hur pappors föräldraskap utvecklas över en längre tidsperiod och hur det är relaterat till deras egen psykologiska utveckling och välmående. Vi vet också lite om hur äldre pappor med vuxna barn ser på sitt föräldraskap och vilka utmaningar faderskapet har i relation till vuxna barn.

Forskningsprojektet

FIECA-studien som leds av docent Maria Wängqvist syftar till att fylla några av dessa kunskapsluckor. FIECA-studien är en fristående del i projektet Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD) som startades så tidigt som 1981 av professorerna Philip Hwang och Michael E. Lamb. I GoLD-projektet medverkade från början 144 barn i åldern 1–2 år och deras föräldrar. Samtliga var förstabarn och föräldrarna kom från olika samhällsklasser i Göteborgsregionen. Föräldrarna medverkade i GoLD fram till att barnen var i mitten av tonåren och därefter var barnen så att säga med i projektet på egen hand. Merparten av de 144 barnen som från början ingick i GoLD är fortfarande med i detta projekt och är idag cirka 40 år gamla.

I delstudien FIECA tog vi 2019/2020 kontakt med papporna till barnen i GoLD-projektet. Nittioåtta pappor var villiga att medverka i studien. För att få ett så brett underlag som möjligt har vi i studien använt flera olika kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Bland annat bad vi papporna att besvara frågor som handlade om deras roll i barnens liv, hur de ser på sitt föräldraskap över tid och om deras egen utveckling och välmående. Dessutom använder vi oss av information från GoLD-projektet om pappans roll under de första 15 åren i barnens liv.

Studiens kvantitativa material inbegriper mått på bland annat föräldraengagemang, identitet, anknytningsmönster, välmående samt livsvillkor. Det kvalitativa materialet består bland annat av identitetsintervjuer med fokus på fädernas eget perspektiv på föräldraskap och prioriteringar mellan yrkesliv och familj och narrativa intervjuer som handlar om föräldraskapets roll i livsberättelsen.

Vi hoppas att resultat från FIECA-studien kommer att bidra till att öka förståelsen för hur fäders föräldraskap utvecklas över tid, hur det påverkar fäderna själva samt vilka specifika utmaningar fadersrollen utsätts för när barnen är vuxna.

Forskare

Maria Wängqvist, universitetslektor
Philip Hwang, seniorforskare

Publikationer

Wängqvist, M., Eriksson, P.L. “Every Day has Enough of Its Own Torment”—A Narrative Study of Life’s Greatest Challenge Among Men in Late Adulthood. J Adult Dev (2023). https://doi.org/10.1007/s10804-023-09458-3
https://rdcu.be/dpPnE

Gustaf Glavå, Maria Wängqvist & Anna-Maria Sjölund (2023) Late-adult fathers’ experiences of parenting across the lifespan, Applied Developmental Science, DOI: 10.1080/10888691.2023.2226872
https://doi-org.ezproxy.ub.gu.se/10.1080/10888691.2023.2226872