Länkstig

Polyviktimisering mellan åldrarna 10 till 19. En kohort-sekventiell longitudinell studie med fokus på både negativa och positiva utvecklingsvägar.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2024 - 2027
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Brottsoffermyndigheten

Kort beskrivning

Polyviktimisering innebär samtidig eller upprepad utsatthet av olika typer, till exempel att vara utsatt för mobbning samtidigt som att ha svåra hemförhållanden. Tidigare forskning visar tydligt att polyviktimisering har flera negativa konsekvenser för barns hälsa och mående. Men, det behöver inte gälla alla barn. Med det här fleråriga projektet vill vi öka kunskaperna om heterogeniteten i gruppen polyviktimiserade barn genom att fokusera på faktorer som kan förklara både negativa och positiva utvecklingsvägar. Vi kommer även att undersöka mönster av utsatthet, och risk- och skyddsfaktorer som kan förklara hur och varför polyviktimisering har konsekvenser för utsatta barn. Resultaten från projektet kommer ge ett viktigt bidrag till insatser som syftar till att stötta barn och unga som far illa.

Medlemmar

Professorer

Carolina Lunde
Therése Skoog

Lektorer/forskare

Ebba Magnusson
Kristina Holmqvist Gattario