Bild
Foto: GettyImages, cjaphoto
Länkstig

PRISE: Ett longitudinellt projekt om sexuella trakasserier och annan utsatthet i kamratgruppen på mellanstadiet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 930 000
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

UTVECKLINGSPSYKOLOGI: Att vara utsatt för kränkningar och trakasserier av skolkamrater kan få allvarliga konsekvenser för elevers hälsa och mående. Forskningsprojektet PRISE startade våren 2019 och syftar till att undersöka mellanstadieelevers utsatthet i kamratgruppen, med särskilt fokus på sexuella trakasserier. I projektet deltar cirka 1000 elever från västra Sverige och deras lärare genom att fylla i enkäter i årskurs 4, 5 och 6. Projektet undersöker såväl risk- och skyddsfaktorer samt konsekvenser i relation till sexuella trakasserier på mellanstadiet. Inom projektet görs även en småskalig intervention med målet att testa om det går att förebygga sexuella trakasserier i åldersgruppen.

Projektbeskrivning

Sexuella trakasserier är ett utbrett problem med allvarliga konsekvenser för såväl individ och samhälle. Mellanstadieåren representerar sannolikt den period då problemet debuterar på allvar. Detta till trots saknas systematiska studier kring sexuella trakasserier under mellanstadieåren, vilket kraftigt begränsar välgrundade kunskaper kring problemets omfattning, dess konsekvenser, samt på vilka sätt vi bör söka komma tillrätta med problemet.

Forskningsprojektet PRISE (Peer Relations In School from an Ecological perspective) undersöker mellanstadieelevers utsatthet i kamratgruppen, med särskilt fokus på sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier definieras som ord eller handlingar av sexuellt slag som gör att den som blir utsatt känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods.

Huvudstudien i PRISE bygger på en longitudinell studiedesign på 3 år, där samma grupp av cirka 1000 mellanstadiebarn och dessas cirka 60 lärare besvarar enkäter i åk 4, 5 och 6. I projektet undersöks biologiska (pubertetsutveckling), psykosociala (t ex resiliens, kroppssjälvkänsla, kamratrelationer) och kontextuella (t ex klassrumsklimat, normer) aspekter med potentiell betydelse för sexuella trakasserier och dess konsekvenser över tid. Därutöver samlas data in om deltagande skolor, t ex likabehandlingsplaner och rapporterade kränkningar. Utifrån de kunskaper som genereras i projektet testas även en småskalig pilotintervention för att undersöka om sexuella trakasserier på svenska mellanstadieskolor kan förebyggas.

Projektet har potential att öka den mycket begränsade förståelsen för sexuella trakasserier under mellanstadieåren - en utvecklingsmässigt central period för barn såväl kroppsligt, sexuellt, samt vad gäller relationer till jämnåriga. Förhoppningen är att PRISE ska kunna hjälpa forskare, beslutsfattare och praktiker att förstå när, hur och varför sexuella trakasserier uppkommer, samt på vilket sätt vi kan skapa bättre möjligheter för en skola fri från trakasserier.

Medverkande forskare

  • Therése Skoog, projektledare
  • Carolina Lunde
  • Kristina Holmqvist Gattario 
  • Andrea Valik