Bild
Foto av flicka bakom nät
Länkstig

Sexuella trakasserier i ungas fritids- och idrottsmiljöer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
267 000
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Centrum för idrottsforskning, CIF

Kort beskrivning

Sexuella trakasserier (ST) är ett allvarligt och vanligt hot mot ungas hälsa och välmående. Organiserade fritidsaktiviteter som föreningsidrott har uppmärksammats som en miljö där ST förekommer mellan unga. Samtidigt saknas kunskap, särskilt i Sverige, om ST bland unga i organiserade fritidsmiljöer samt hur det överlappar med ST i skolan och vilka risk- och skyddsfaktorer som finns.
Vi kommer använda data som samlats in vid 3 tillfällen under högstadieperioden från 812 unga. Vi avser studera: uppkomsten av ST i idrotts- och skolmiljöer, konsekvensen av ST för ungas relation till föreningsidrott samt samspelet mellan ST i fritidsaktiviteter och skolan. Kunskapen från projektet kommer vara central för att utveckla framgångsrika åtgärder mot ST bland unga i idrotts- och andra fritidsmiljöer.

Darun Jaf, Fil. Dr vid Örebro Universitet deltar i projektet