Göteborgs universitet
Bild
Folk som passerar ett övergångsställe
Länkstig

Beslutsfattande, miljö-, ekonomisk- och politisk psykologi

Beslutsfattande, miljö-, ekonomisk-, och politisk psykologi sammanfattas i en mer omfattande samhällspsykologi som genom olika forskningsinriktningar söker kunskap med relevans för att förstå viktiga samhällsproblem och deras lösningar.

Forskargrupp: DEEP - Decision making (and judgment), Environmental psychology and Economic psychology

Forskningsområden

Beslutsfattande är en del i allt vi människor gör. Beslut tas individuellt, i grupp, och på organisationsnivå, och kvaliteten av våra beslut kan ha stora konsekvenser för såväl oss själva som för samhällsutvecklingen i stort. Psykologisk forskning om bedömning och beslutsfattande studerar hur vi väljer mellan olika handlingsalternativ och hur vi bedömer sannolikhet och risk.

Miljöpsykologisk forskning undersöker psykologiska processer kopplade till hur människan påverkar miljön, men även hur den fysiska omgivningen påverkar människan. Det kan till exempel handla om att förstå hur, när och varför människor vidtar åtgärder för hållbar resurshantering och livsstil, med konsekvenser för exempelvis konsumtion, och transportområdet. En annan fråga är hur miljövänligt beteende och beteendeförändringar är relaterat till miljöns, djurs och människors välbefinnande.

Ekonomisk psykologi studerar hur människor konsumerar, investerar och sparar, men även hur ekonomiska faktorer bidrar till välbefinnande.

Politisk psykologi berör frågor som exempelvis ideologisk polarisering och beslutsfattande bland politiker och väljare. En annan fråga är varför människor (inte) accepterar miljöpolitiska åtgärdspaket (exempelvis koldioxidskatt).

Universitetet har en tradition av samhällsengagemang och samarbetar nära med många olika parter utanför den akademiska världen. En av dessa samarbetspartner är media. Via kontakten med media har vi möjlighet att informera allmänheten om de forskningsresultat vi har kommit fram till. Målet med vår forskning är alltid att den i slutänden ska komma till nytta för allmänheten.

Forskare

Lars-Olof Johansson, Professor
Social rättvisa, moraliska val, miljöbeteende, resursbedömningar

Cecilia J Bergstad, Lektor/docent
Motivation, attityder, beteendeförändring, välbefinnande, hållbara transporter och mobilitet, acceptans av miljöpolicy

Martin Hedesström, Lektor/docent
Bedömning och beslutsfattande, nudging, ekonomisk psykologi, aktiemarknadens psykologi

Andreas Nilsson, Professor
Attityder, attitydförändring, normer, beteendeförändring, styrmedel

André Hansla, Lektor/docent
Attityder, bedömningar, risktagande, resursbegränsningar

Niklas Fransson, lektor/docent
Musikpsykologi, moral, socialpsykologi

Sandra Buratti, Lektor/docent
Bedömningar och beslut i relation till kunskap och minne, beslutsstilar, stress, åldrandets psykologi

Chris von Borgstede, Lektor/docent
Attityder, attitydförändring, normer, beteendeförändring, hållbara energibeteenden

Carl-Christian Trönnberg, Lektor
Kollektiv intelligens i agila team

Magnus Bergquist, Forskare/vikarierande lektor
Beteendeförändring, Interventioner, sociala normer, social påverkan, meta-analys

Pär Bjälkebring, Lektor
Känslor och kognition, lycka, känsloreglering och numerisk förmåga

Sofiia Skipor, Doktorand

 

Kurser inom Bedömning och beslutsfattande

Hur fattar vi beslut? Hur gör vi bedömningar som vi baserar beslut på? Beslutsfattande sker i många former, t ex individuellt, i grupp, och på organisationsnivå, och har stora konsekvenser både för våra privatliv och samhällsutvecklingen i stort.

Kurser i Miljöpsykologi

Miljöpsykologi kan handla om hur människor påverkar miljön, och hur den fysiska omgivningen påverkar människor. Det är ett brett ämne med olika infallsvinklar.

Kurser i Politisk psykologi

Politisk psykologi kan brett sägas handla om hur psykologisk kunskap kan användas för att studera och förstå politiska aktiviteter och skeenden. Centralt för området är studiet av medborgares politiska deltagande, vilket här ses som alla typer av aktiviteter som avser påverka politiska handlingsprogram.