Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar avspärrningen av en brottsplats.
Foto: Faruk Tokluoğlu, Pexels

Rättspsykologi

De flesta människor vill se ett välfungerande rättssystem och känna förtroende för att brott utreds effektivt och objektivt, att skyldiga hålls ansvariga, att oskyldigt misstänkta frias, och att brottsutsatta får det stöd de behöver. För att nå dessa mål krävs omfattande insatser. Forskargruppen Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) tar fram rättspsykologisk kunskap som ger ett viktigt bidrag till ett mer rättssäkert samhälle.

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram psykologisk kunskap som kan omsättas i rättsväsendet. Forskningsområdet handlar dels om vetenskaplig utveckling och testning av olika tekniker som kan underlätta de uppgifter rättsväsendets aktörer ställs inför, till exempel att ta fram intervjutekniker som hjälper vittnen att minnas bättre. Det handlar också om att studera hur olika grupper inom rättsväsendet arbetar, såsom hur domare värderar bevis i brottmål, eller hur de som kommer i kontakt med rättsväsendet agerar, till exempel hur barn som utsatts för övergrepp minns och berättar om sina upplevelser.

Sedan år 2000 har vi i forskargruppen Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) bedrivit forskning inom en rad olika ämnesområden som resulterat i en stor mängd forskningsfynd. Fynden har påverkat det rättsliga reformarbetet i flera länder, och några av de utredningstekniska redskap som vår forskning har bidragit till används idag av utredare världen över. Ett exempel är en teknik för användning av bevismaterial vid förhör med misstänkta, Strategic Use of Evidence (SUE), som tagits fram av forskargruppen i samarbete med svensk och internationell polis. Tekniken lärs idag ut till förhörsledare i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och USA.

Forskargruppen CLIP har tät och kontinuerlig kontakt med olika myndigheter och organisationer. Denna direkta kontakt är en förutsättning för att forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktiken. Vi har genomfört en stor mängd samarbeten med och seminarier för personal inom bland andra följande myndigheter och organisationer: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, polishögskolor, Domstolsverket, Sveriges Domarakademier, Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Skattemyndigheten, Säkerhetspolisen. Som ett exempel har vi i forskargruppen tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett så kallat beslutsstöd, Värdering av muntliga utsagor, för att hjälpa handläggare att värdera graden av tillförlitlighet i asylsökandes berättelser.


Navigate to video: Filmserie: Fakta och myter om rättspsykologi
Video (10.00)
Filmserie: Fakta och myter om rättspsykologi
Navigate to video: Forskning för att förbättra barnförhör
Video (12:06)
Forskning för att förbättra barnförhör
Omslag till boken The future of Forensic Psychology
Språk: Engelska, Antal sidor: 174, Utgivningsdatum: 2022-11-11, Förlag: Routledge, ISBN: 9781032311944
En bild av omslaget till Handbok i rättspsykologi
Språk: Svenska, Antal sidor: 484, Utgivningsdatum: 2021-01-20, Förlag: Liber, ISBN: 9789147113064

Medlemmar

Professorer

 • Pär Anders Granhag
  Vittnespsykologi, lögndetektion, tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, intervju- och förhörsmetodik 
 • Karl Ask
  Utredningspsykologi, social kognition, forskningsmetod 
 • Sara Landström
  Tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, sexualbrott, minnespsykologi, barns vittnesmål, intervju- och förhörsmetodik 

Docenter

 • Timothy Luke
  Intervju- och förhörsmetodik, lögndetektion, statistik och forskningsmetod
 • Erik Mac Giolla
  Lögnens psykologi, social kognition, replikeringsstudier 

Lektorer/forskare

 • Mikaela Magnusson
  Förhörsmetodik, minnespsykologi, barns vittnesmål 
 • Sofia Calderon
  Lögnens psykologi, social kognition, replikeringsstudier 
 • Emelie Ernberg
  Minnespsykologi, barns vittnesmål, juridiskt beslutsfattande 

Doktorander

 • Lina Nyström 
  Intervju- och förhörsmetodik, Bedömning och beslutsfattande
 • Maria Gröndal 
  Beslutsfattning, emotionsreglering, impulsivitet, irritabilitet, ilska 
 • Charlotte Löfgren 
  barns vittnesmål, rättsligt beslutsfattande, tillförlitlighet- och trovärdighetsbedömningar, minnespsykologi 
 • Linnea Koponen
  Barns vittnesmål, Intervju- och förhörsmetodik, Bildstöd, tolkade förhör 
   

Kurser i rättspsykologi

Vid Psykologiska institutionen ges kurser i rättspsykologi på grund- och avancerad nivå. Anmälan till kurser inför höstterminen är öppen 15/3-15/4 och inför vårterminen 15/9-15/10.