Göteborgs universitet

Centrumbildningar

En centrumbildning fungerar som en mötesplats för studenter, forskare, men också näringsliv och offentlig sektor. Centrumbildningarna är tvärvetenskapliga och flera ämnen, fakultetsområden och lärosäten kan ingå i en och samma centrumbildning. Centrumbildningarna lyfter fram områden som ligger i skärningspunkten mellan traditionella discipliner.

Följande centrumbildningar har värdinstitution vid Naturvetenskapliga fakulteten:

Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning

FRAM - Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, kommer att arbeta mot att definiera säkra gränser för kemiska föroreningar som skyddar ekosystemtjänster mot de sammanlagda effekterna av kemikalieutsläpp och exponering. FRAM kommer också att utveckla styrmedel för en rättvis fördelning av det tillgängliga utsläppsutrymmet samt undersöka hur flexibla och vetenskapligt förankrade hanteringssystem för kemikalier kan etableras i medel- och låginkomstländer. FRAM är en del av Göteborgs universitets satsning  UGOT Challenges.

Centrum för hav och samhälle

Centret bildades den 1 juli 2015 och är den nya ingången till all verksamhet med marin och maritim koppling inom Göteborgs universitet. Syftet med centrumet är att vara en samlande nod för universitetets marina och maritima verksamhet och att vara en katalysator för transdisciplinär kunskapsuppbyggnad om förhållandet mellan havet och samhället. Kopplat till Centrum för hav och samhälle är Centrum för marin vattenbruksforskning (del av satsningen UGOT Challenges) och forskningsområdet marin kemisk ekologi.

Centrum för marin evolutionsbiologi

Linnécentrum för marin evolutionsbiologi samlar forskare från flera biologiska forskningsområden för att bättre förstå hur marina arter och bestånd av arter förändras genom evolution. Stora globala förändringar förväntas i havsmiljöns vattentemperatur, pH och salthalt (Östersjön) och frågan vi vill besvara är: Klarar vanliga marina arter att anpassa sig till nya miljöförhållanden och hur går det i så fall till?

Centrum för marin evolutionsbiologi

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

Göteborgs universitet är redan idag internationellt framgångsrikt när det gäller forskning om biodiversitet. För att stärka samarbete och sätta ökat fokus på biologisk mångfald startades centret den 1 januari 2107. Följande organisationer ingår i centret: Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs naturhistoriska museum, Institutionen för energi och miljö vid Chalmers, Havets Hus, Nordens ark och Universeum. Vid Göteborgs universitet deltar följande verksamheter: Institutionen för biologi och miljövetenskap, Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för marina vetenskaper, Herbariet, Centrum för hav och samhälle samt Centrum för marin evolutionsbiologi.

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier