Bild
Illustration.
Illustration: Kicki Edgren
Länkstig

Forskningsområdena spänner över en stor ämnesmässig bredd. Samtliga har tydliga tvärvetenskapliga inslag. Vissa initiativ är nya, andra utgår från tidigare forskningsstrukturer som utvidgats till följd av samhällsutmaningsperspektivet.

UGOT Challenges pågår i sex år med start 2016. Satsningen lider mot sitt slut och därför har en internationell panel gjort en utvärdering som kan laddas ner till höger.

AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa

Antalet personer över 65 år kommer att tredubblas de närmaste decennierna. Allt fler och friskare äldre är en stor global framgång, men också en stor samhällsutmaning eftersom det exempelvis innebär att fler pensionärer behöver försörjas och att antalet personer med demens kommer att öka.

AgeCap vill genom forskning bidra till att äldres välbefinnande, funktion och delaktighet kan behållas så länge och i så stor utsträckning som möjligt.

AgeCap:s webbplats

CARe – Centrum för antibiotikaresistensforskning

Fler och fler sjukdomsbildande bakterier utvecklar resistens mot livräddande antibiotika. Runtom i världen blir vanliga infektioner allt svårare att bota. Dessutom ställer antibiotikaresistens till problem vid exempelvis operationer och vid många former av cancerbehandlingar, där antibiotika behövs i förebyggande syfte.

CARe har som vision att genom forskning bidra till att begränsa dödlighet, sjuklighet och socioekonomiska kostnader relaterade till antibiotikaresistens ur ett globalt perspektiv.

CARe:s webbplats

CCHS – Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Kritiska kulturarvsstudier är ett framväxande tvärvetenskapligt forskningsfält, som kritiskt granskar hur det förflutna mobiliseras för olika syften. Dessa skeenden, vari det förflutna mobiliseras på ett selektivt sätt för att skapa nya typer av kulturarv, kan kallas för kulturarvsprocesser. En utmaning är därför att undersöka hur dåtiden kan användas i nutiden för att skapa framtiden.

Syftet med forskningen är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi upplever en globaliserad värld.

CCHS webbplats

CeCAR – Centrum för studier av kollektivt handlande

Flera av de hot och utmaningar som världen står inför idag kräver kollektiva lösningar. Det gäller sociala frågor, miljöfrågor och hälsorelaterade utmaningar. Men storskaligt kollektivt handlande är svårt att åstadkomma och är inte särskilt väl utforskat.

CeCAR är ett forskningscentrum som ska söka svar om drivkrafterna bakom kollektivt handlande och under vilka villkor som storskaligt samarbete kan uppstå.

CeCAR:s webbplats

FRAM – Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning

Idag återfinns hundratals giftiga kemikalier i miljön, i vattendrag och till och med i människans blod. Dagens kemikalieregleringar tar inte hänsyn till att många kemikalier förekommer samtidigt i naturen och utgår ifrån att det ämne som ska bedömas förekommer ensamt i ett annars orört ekosystem. Detta är särskilt problematiskt då även låga, individuellt ofarliga, koncentrationer kan bidra till en avsevärd blandnings-effekt när kemikalierna uppträder tillsammans, en så kallad cocktail-effekt.

FRAM är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som fokuserar på cocktail-effekten av kemiska blandningar och kemiska föroreningar i ekosystemtjänster i vattendrag, sjöar och kustnära områden.

FRAM:s webbplats

SWEMARC – Marin vattenbruksforskning

År 2050 förväntas världens befolkning överskrida 9.7 miljarder människor. Att producera näringsriktig mat till alla människor – på ett miljövänligt sätt – är en av våra största utmaningar. Vatten utgör 71 procent av jordens yta, men ger bara några få procent av maten som produceras. Haven är alltså en stor outnyttjad resurs.

SWEMARC har som målsättning att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett hållbart sätt.

SWEMARC:s webbplats

Kontakt om webbsidan
Allan Eriksson

allan.eriksson@gu.se