Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
fyra diplom i olika färger representerar de fyra priserna

Forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr.

2020 års pristagare för Forskningspriset: Karl Börjesson

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Motiveringen lyder:

”Karl Börjessons forskning ligger i gränslandet mellan fysik och kemi. Hans forskningsfokus är grundläggande fotofysik av organiska molekyler och har primärt två inriktningar: icke-koherent fotonuppkonvertering och stark exciton-foton koppling med organiska molekyler. Att kunna ändra energin av en foton innebär att den maximala verkningsgraden av en solcell skulle kunna öka ifrån 30 procent till 40 procent genom att fler av solens fotoner kan absorberas av solcellen. Möjligheten att kunna ändra elektroniska energinivåer skulle i framtiden kunna leda till mycket energieffektivare organisk elektronik och därigenom bidra till ett hållbarare samhälle.

Börjesson är i grunden fysikalisk kemist, och har byggt upp ett banbrytande experimentellt forskningsfält på divisionen för organisk kemi som länkar fysikalisk kemi och organisk syntes på ett innovativt sätt. Genom excellent forskning, engagemang för både grund- och doktorandutbildning, samt uppskattad kollegial generositet, gör Börjesson ett mycket starkt bidrag till förnyelse, innovation, och samverkan inom fakultetens verksamhet.”

2019

Christine Bacon vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

”Christine Bacons forskning avancerar vår förståelse för växtsystematik och dess evolution genom att påvisa makroevolutionära mönster i artmångfalden i tropiska regnskogar. Systematisk biologi och forskning kring biologisk mångfald kommer att fortsätta vara en drivande kraft i att hitta lösningar på mass-utdöenden av arter, vilket kräver kunskap på många nivåer såsom ekosystem, arters diversitet och genetisk variation.

Christines Bacons forskning syftar till att kategorisera hotstatus för arter och möjliggöra deras skydd genom nationella och internationella lagar och är därmed till global gagn för bevarandebiologin. Hon utvecklar och integrerar automatiserade redskap för bevarandeanalyser genom nya robusta, molekylära metoder. Christine Bacon har genom detta bidragit till att vitalisera forskningen inom biodiversitet vid Göteborgs universitet.”

2018

Anna Godhe vid institutionen för marina vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Anna Godhe är marin ekolog och hennes specifika expertis och forskningsintresse är molekylär ekologi och evolution av växt-plankton. Hon skapar banbrytande forskning som spänner över konventionella gränser i vitt skilda forskningsprojekt, tillsammans med nationella och internationella kollegor med mycket varierande disciplinär bakgrund. Anna Godhe har upptäckt, och utnyttjar, ett system där hon kan väcka kiselalger till liv från sediment som är flera hundra år gammalt. Detta gör det möjligt att undersöka nu levande och gamla individer av samma art från samma plats, och jämföra dem med avseende på hur de påverkats av miljö och klimat. Kring detta har Anna Godhe skapat en livaktig och framgångsrik forskningsmiljö.”

 

2017

Rebecka Jörnsten vid institutionen för matematiska vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Rebecka Jörnsten är biostatistiker, och arbetar över hela fältet från grundläggande statistisk teori- och metodutveckling till tillämpningar i nära samarbete med medicinare och biologer. Det är i hög grad hon som infört det nya big data-paradigmet i den tidigare mer traditionellt inriktade matematisk statistikmiljön i Göteborg, och hon har på så vis haft avgörande vitaliserande inverkan på denna forskningsmiljö. Hon har lämnat väsentliga bidrag till teorin för storskalig modellering, dimensionsreduktion, variabelselektion och nätverksmetodik, liksom till användningar inom bioinformatik, cancerforskning och systembiologi.

 

2016

Orsola Tommasi vid institutionen för matematiska vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Orsola Tommasi är verksam inom algebraisk geometri, med specialisering mot studiet av så kallade modulirum. Hon har gett väsentliga och uppmärksammade bidrag inom ett aktuellt forskningsområde med central betydelse i modern talteori och teoretisk fysik. Genom att ge motexempel till grundläggande förmodanden tänjer hennes forskning gränsen mot det okända inom matematisk teori. På så vis har hon etablerat sig som förstklassig matematiker. Orsola Tommasi är utåtriktad, har breda intressen och bidrar genom sitt kunnande till fruktbart samarbete och utveckling av forskningen inom sitt eget och närliggande ämnesområden.”

 

2015

Alexandre Antonelli vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

”Alexandre Antonelli är en ledande forskare som byggt upp en för naturvetenskapliga fakulteten ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning: evolutionär biogeografi. Han har på kort tid skapat en stark och kreativ plattform genom sina breda nätverk och internationella rekryteringar, där han kombinerar avancerad teknik, stora mängder data och metodutveckling. Resultatet är utmärkta publikationer, prestigefulla anslag och synlighet i media. Alexandre Antonelli förenar förmåga att samarbeta och inspirera med nytänkande forskning av högsta kvalitet på ett mycket imponerande sätt.”

 

2014

Sam Dupont vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

"Sam Dupont är en ledande forskare inom ett mycket aktuellt område: hur marina arter och ekosystem påverkas av global uppvärmning och havsförsurning orsakad av höga koldioxidhalter. Med självständighet, noggrannhet, integritet och hög kompetens har han bidragit med grundläggande förståelse av dessa komplexa frågeställningar.

Han har också förnyat laboratorieverksamheten vid Kristineberg genom att utveckla utrustning för försurningsexperiment.

Hans framgång visar sig tydligt i ett stort antal publikationer i högt rankade tidskrifter, inbjudningar till konferenser samt många nationella och internationella samarbeten. Sam Dupont utmärker sig som en internationellt betydelsefull forskare med högt meriterande uppdrag och sätter den marina forskningen vid Göteborgs universitet på kartan."

 

2013

Sofia Thorsson, institutionen för geovetenskaper

Motiveringen lyder:

”Sofia Thorssons forskning om stadsklimat bidrar till förnyelse inom den Naturvetenskaplig fakulteten. Det gäller särskilt hennes nära samarbete med psykologer, medicinare och logistiker, vilket har gett nydanade och viktig kunskap om kopplingen mellan väder, välbefinnande, hälsa och mobilitet. Sofia är en stark förebild som forskningsledare – hon är nytänkande och framgångsrik i samarbeten inom och utanför akademin samt har en utmärkt förmåga att erhålla extern finansiering i hård konkurrens.”

 

2012

Göran Hilmersson, Intitutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2011

Johan Åkerman, Institutionen för fysik

 

2010

Richard Neutze, Institutionen för kemi

 

2009

Hans Linderholm, Institutionen för geovetenskaper

 

2008

Henrik Pavia, Institutionen för marin ekologi

Forskaren Karl Börjesson i ett laboratorium
Forskningspriset 2020 tilldelades Karl Börjesson.

Avhandlingspriset

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

2020 års pristagare för Avhandlingspriset: Therese Karlsson

Institutionen för marina vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Therese Karlssons avhandling och publikationer har i signifikant omfattning bidragit till att föra forskningsfältet om plastskräp i havsmiljön framåt, framförallt vad gäller källor, spridning och nedbrytningsprocesser av olika former  av plast.

Forskningsarbetet har genomsyrats av transdisciplinaritet där interaktioner med myndigheter, kommuner, NGOs och företag varit en integrerad del som gått hand i hand med spetsforskningen. Trots sin unga akademiska ålder har Karlsson redan en imponerande publikationslista med stor andel försteförfattade och välciterade bidrag. Therese har blivit inbjuden talare på konferenser, som granskare för tidskrifter, och föredragshållare för beslutsfattare.

Allmänhet och media har visat stort intresse för Karlssons forskningsprojekt och plast i miljön i allmänhet. Detta har lett till ett stort antal medianedslag där Therese Karlsson lärt sig att med fingertoppskänsla balanserat förmedla kunskapsläget för plast i havet sakligt men med ett språk som gemene man kan ta till sig och samtidigt med hög vetenskaplig integritet.”

2019, Hanna Thomsen

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2018, Kristina Linscott

Institutionen för kulturvård

 

2017, Afshin Houshang

Institutionen för fysik

 

2016, Jonas Einarsson

Institutionen för fysik

 

2015, Ezio Iacocca

Institutionen för fysik

 

2014, Linda Johansson

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2013, Swantje Enge

Institutionen för biologi och miljövetenskap

 

2012, Gustav Sonne

Institutionen för fysik

 

2011, Aron Hakonen

Institutionen för kemi

 

2010, Anders Lennartsson

Institutionen för kemi

Pedagogiska priset

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser inom utbildningsverksamheten. Priset som består av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.

2020 års pristagare för Pedagogiska priset: Donald Blomqvist

Institutionen för biologi och miljövetenskaper

Motiveringen lyder:

”Donald Blomqvist har en lång och mycket uppskattad lärargärning inom ekologi och biostatistik. Donald har också under ett antal år varit engagerad som studierektor och ordförande i programrådet för biologi och molekylärbiologi. Han har vid flera tillfällen nominerats till och vid åtminstone två tillfällen även belönats med Göta studentkårs pedagogiska pris. I studenternas motiveringar finner man ord som entusiasm, lekfullhet och, inte minst, Göteborgshumor.

Donald lyckas som ingen annan med att göra statistiska tester och matematiska modeller tillgängliga även för studenter som ännu inte kommit så långt i sin matematiska förståelse. Han kan förklara svåra saker så att de blir både spännande och greppbara.

Donald månar om studentens lärande, tar grundutbildning på mycket stort allvar och tummar aldrig på kvaliteten. Han har ständigt ett starkt studentperspektiv, och har varit drivande i att institutionen har en kontinuerlig dialog med studenterna som bidrar till utvecklingen av undervisningen och att studenterna känner sig sedda och trivs."

2019, Stellan Östlund och Hampus Linander

Institutionen för fysik

Motiveringen lyder:

"Stellan Östlund och Hampus Linander har utifrån ett pedagogiskt perspektiv utvecklat en programvara som stöttar studentens förståelse och ger snabb återkoppling som för lärandeprocessen framåt. Programvaran aktiverar studenterna till att bli lärande resurser för varandra då diskussioner om lösningsstrategier och felsökning är en del av programmets möjligheter.

Vidare bidrar programvaran till ett mer aktivt arbetssätt hos studenterna. Den ger stöd till lärare så att de snabbt ska kunna ge återkoppling på uppgifter och tydligare mäta studenternas kunskapsutveckling under kursens gång. Programvaran har utvecklats i öppen källkod för att möjliggöra för lärare inom både högskola och gymnasium att använda, modifiera och sprida programmet. 

Den har på ett mycket lyckat sätt använts inom flera kurser, bland annat på Fysikprogrammet, Sjukhusfysikerprogrammet och Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet samt på Teknisk fysik vid Chalmers. Både kursansvariga, räkneövningsledare och studenter som arbetat med programmet anser att det bidragit mycket positivt till lärandet och förståelsen av kursmaterialet."

2018, Kristina Luthman

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Motiveringen lyder: 

”Professor Kristina Luthman har haft en nyckelroll i etableringen av läkemedelskemi i Göteborg. Luthman bidrog dessutom till att dermatokemiämnet förlades till Göteborgs universitet. Med en framstående läkemedels-kemiverksamhet på plats inrättades apotekar- och receptarieutbildningarna som viktiga yrkesutbildningar. Genom sitt idoga arbete i flera betydande arbetsgrupper och kommittéer har Luthman sedan starten av dessa båda utbildningar haft stort inflytande på hur programmen har formats, vilket även gäller kurser i organisk kemi. Luthman är idag en ledande läkemedelskemist i Europa och hon har upprätthållit en stor forskningsverksamhet under många år. Därtill ser vi i Luthman en, av både studenter och kollegor, mycket uppskattad lärare som har tagit sitt uppdrag inom grundutbildningen på största allvar. Med studenterna i fokus har hon balanserat krav och rättvisa, bidragit med viktig kompetens samt engagerat drivit utvecklingen av sitt ämne till gagn för flera utbildningar vid Göteborgs universitet.”

 

2017, Michael Axelsson

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

"Michael Axelsson tilldelas naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för sin mångåriga gärning som pionjär, stilbildare och drivande när det gäller IT-baserad undervisning i biologi vid Göteborgs universitet.

Michael har sedan 1998 utvecklat sitt eget, hela institutionens och senare fakultetens och universitetets kunnande inom IT-baserad undervisning. Michael använder ett brett register av interaktiv IT-baserad undervisning och har varit tidigt ute med att använda inspelat material i sin undervisning. Michael har också själv byggt upp ett ALC-rum vid institutionen och är drivande i att sprida användningen av detta till kollegorna."

 

2016, Gunnar Almevik

Institutionen för kulturvård

Motiveringen lyder: 

”Gunnar Almevik prövar nya och okonventionella pedagogiska metoder för både praktiska och teoretiska moment. Nuvarande uppdrag inom grundutbildningen genomförs som ’blended learning’ och med online-seminarier som är mycket uppskattat av studenterna. Inom sin högskolepedagogiska utbildning har han nyligen utvecklat nya masterkurser inom främst 3D-scanningstillämpningar som dokumentations- och analysverktyg för den kulturvårdande praktiken.”

 

2015, Kerstin Wiklander

Institutionen för matematiska vetenskaper.

"Kerstin har under många år gjort uppskattade insatser som lärare in matematisk statistik inom Miljövetarprogrammet liksom på senare år inom marina programmet.

Att entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statisk slutledningsteori och metod är en svår utmaning, men oerhört viktigt med tanke på de statistiska metodernas avgörande roll inom snart sagt alla empiriska vetenskaper. Kerstins sätt att ta sig an denna utmaning består i att med äkta engagemang för tillämpningarna hämta exempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklas inom respektive tillämpningsämne och som för en matematiskt statistiker inte alltid framstår som helt och håller rigorös. denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklas inom respektive tillämpningsämne och som för en matematiskt statistiker inte alltid framstår som helt och håller rigorös. denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utan att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder.

Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris." an att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder.

Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris."

 

2014, Anne Farewell

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Motivering till priset:

”Anne Farewell erhåller Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014 för sina insatser att förnya pedagogiken vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Hon har lett utvecklingen av nya undervisningsmetoder, som har uppskattats av studenterna. Anne Farewell har också utformat kursen Universitetspedagogik i naturvetenskap, som hon varit kursledare för i tre år. Vidare deltar hon aktivt i utvecklingen av pedagogik och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet och år 2013 publicerade hon sin första artikel inom forskningsområdet pedagogik.”

 

2013

Inget pedagogiskt pris delades ut det här året.

 

2012

Maria Sundin 2012 (Göteborgs universitets pedagogiska pris)

 

2005

Anne Farewell 2005 (Göteborgs universitets pedagogiska pris)