Göteborgs universitet
Bild
en hand håller i en medalj

Forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr.

2023 års pristagare för Forskningspriset: Giovanni Volpe

Institutionen för fysik

Motiveringen lyder:

Giovanni Volpe är en världsledande forskare inom mikroskopi och spektroskopi av levande system, artificiell levande materia och maskininlärningsalgoritmer för att analysera komplexa och biologiska system. Det är inom det senare området Giovanni såg en enorm outnyttjad potential hos dessa metoders användning för att karaktärisera ett brett tillämpningsområde inom de levande biologiska system som studeras vid den naturvetenskapliga fakulteten och andra fakulteter vid Göteborgs universitet. 

Han är också en högt ansedd mentor och utbildare för nästa generations forskare, är aktiv i att forma riktlinjer för forskarutbildningen i stort och är engagerad i att kommersialisera sin forskning samt i att kommunicera den till allmänheten. 

Han inspirerar människorna omkring sig och strävar alltid efter att lyfta sin forskningsmiljö till högsta internationella nivå.

Avhandlingspriset

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

2023 års pristagare för Avhandlingspriset: Julia Kukulies

Institutionen för geovetenskaper

Motiveringen lyder:

Julia Kukulies doktorsavhandling är ett enastående arbete som kombinerar vetenskaplig excellens, originalitet och utgör ett betydande bidrag till Earth System Science. Hennes arbete belyser nederbördsprocesser i en av världens största bergsregioner, den tibetanska platån, och ger viktig kunskap som sträcker sig bortom det regionala intresset. De metoder och vetenskapliga resultat som presenteras i avhandlingen har relevans och konsekvenser för det globala forskarsamhället, framför allt för de som arbetar med regionala klimatförändringar.

Avhandlingen är tydligt skriven och kommunicerar effektivt de vetenskapliga utmaningarna och framstegen. Julia visar en stor förmåga att sammanfatta och kritiskt diskutera resultaten, vilket också belyser de stora utmaningar som finns inom området klimatmodellering. Dessutom har Julia gjort betydande bidrag till utvecklingen av klimatdataanalyser och föreslagit ett nytt ramverk för automatisk spårning av stormsystem och tillhörande nederbörd i satellitobservationer och modelldata.

Pedagogiska priset

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser inom utbildningsverksamheten. Priset som består av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.

2023 års pristagare för Pedagogiska priset: Maria Henje

Institutionen för kulturvård

Motiveringen lyder:

Maria Henje har sedan utbildningen i trädgårdshantverk byggdes upp i Mariestad på 1990-talet varit en bärande kraft. I sin undervisning i komposition och gestaltning med fokus på perception och kreativa processer förmedlar hon en passion som smittar både studenter och kollegor. Hennes undervisningsgärning förstärktes i den akademiska kontext som utbildningen kom att ingå i från och med 2006 då hantverksskolan blev en del av Göteborgs universitet. Maria har sedan dess, på ett unikt och innovativt sätt vidareutvecklat sin undervisning bland annat i teckning och konstnärliga skissmetoder som redskap för tolkning och förståelse av växter, kulturlandskap och byggnader. Inte minst vidimeras hennes pedagogik som unik, innovativ och attraktiv, genom den oerhört populära sommarkursen Botanisk illustration med runt 1 000 sökande. 

Synergipriset

Synergipriset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom den Naturvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället. Priset består av ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor, för en uppskattad och framgångsrik samverkansgärning. 

2023 års pristagare för Synergipriset: Maria Sundin

Institutionen för fysik

Motiveringen lyder:

"Maria Sundin är en framstående, inspirerande och otroligt aktiv kunskapsspridare. Sedan mitten av 90-talet har hon, tack vare sin mångsidighet, agerat inom en bred vetenskaplig arena och många samverkansaktiviteter. Genom sitt hängivna arbete delar hon nyheter och kunskap om aktuell forskning med allmänheten, och inspirerar samtidigt till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik i stort. Maria lyckas både underhålla och undervisa om vetenskap i olika kanaler och har nått ut till otroligt många människor, i alla åldrar. Maria skapar sömlösa tvärvetenskapliga kopplingar mellan astronomi och områden som konst, historia, etnologi, musik, sport, samhällsvetenskap och hållbar utveckling. Genom detta engagerar och motiverar hon inte bara människor som redan har ett starkt intresse för just naturvetenskap, utan även de som är mindre vetenskapligt bevandrade. Hon anlitas återkommande av TV, radio, dags- och populärvetenskaplig press som expert och inspiratör. Dessutom håller hon föredrag för allmänheten och i skolvärlden, på science centers, företag och myndigheter. "