Göteborgs universitet

Forskningspriset

Priset utmärker utveckling av en forskningsinriktning som utgör ett väsentligt bidrag till nytänkande i fakultetens forskning. Pristagaren får ett diplom och ett forskningsanslag om 250 000 kr.

2022 års pristagare för Forskningspriset: Isaac Santos

Institutionen för marina vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Isaac Santos är en enastående forskare som har gjort betydande bidrag till området för den marina kolcykeln, inklusive utveckling av nya metoder och ökad kunskap om dolda koltransportvägar.

Han inspirerar och är en mentor för många studenter och engagerar sig effektivt i den offentliga debatten för att skydda marina ekosystem. Isaac har byggt upp en stor, mångsidig och mycket produktiv forskargrupp.

Han bedriver forskning i framkant inom ett framväxande område, med hjälp av ny infrastruktur, och skapar en kultur av excellens och samarbete. Isaacs innovativa forskning bygger på hans vision om att ta laboratoriet till havet för att få högupplösta observationer av kolkemi.”

2021

Henrik Nilsson
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Henrik Nilsson studerar svampriket med molekylära metoder. Han såg tidigt det paradigm-skifte som mykologin snart skulle komma att stå inför i och med att allt fler svamparter och svampgrupper detekterades som DNA-sekvenser i till exempel jord och ved, men aldrig som mänskligt observerbara strukturer. Tillsammans med kollegor utvecklade han en DNA referens-databas (UNITE) för att säkerställa dessa svampars rättmätiga plats i svampriket.

UNITE är idag ett standardverktyg inom mykologin, och den botaniska koden ser ut att vara på väg att ommodelleras utifrån UNITEs principer. Henriks forskning har förutom vetenskapliga genombrott lett till nya verktyg och tillämpningar. Hans excellenta vetenskapliga produktion är fältöverskridande och färgstark och omfattar omkring 130 artiklar, och runt 25 000 citeringar, vilket gör honom år efter år till en av dem mest citerade forskarna på hela Göteborgs universitet.

Inte bara hans excellenta forskning, utan även hans mycket uppskattade kollegialitet och engagemang som lärare, kursledare, handledare och vetenskapskommunikatör gör honom till en förträfflig kandidat att erhålla fakultetens forskningspris.”

2020

Karl Börjesson
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Motiveringen lyder:

”Karl Börjessons forskning ligger i gränslandet mellan fysik och kemi. Hans forskningsfokus är grundläggande fotofysik av organiska molekyler och har primärt två inriktningar: icke-koherent fotonuppkonvertering och stark exciton-foton koppling med organiska molekyler. Att kunna ändra energin av en foton innebär att den maximala verkningsgraden av en solcell skulle kunna öka ifrån 30 procent till 40 procent genom att fler av solens fotoner kan absorberas av solcellen. Möjligheten att kunna ändra elektroniska energinivåer skulle i framtiden kunna leda till mycket energieffektivare organisk elektronik och därigenom bidra till ett hållbarare samhälle.

Börjesson är i grunden fysikalisk kemist, och har byggt upp ett banbrytande experimentellt forskningsfält på divisionen för organisk kemi som länkar fysikalisk kemi och organisk syntes på ett innovativt sätt. Genom excellent forskning, engagemang för både grund- och doktorandutbildning, samt uppskattad kollegial generositet, gör Börjesson ett mycket starkt bidrag till förnyelse, innovation, och samverkan inom fakultetens verksamhet.”

2019

Christine Bacon vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

”Christine Bacons forskning avancerar vår förståelse för växtsystematik och dess evolution genom att påvisa makroevolutionära mönster i artmångfalden i tropiska regnskogar. Systematisk biologi och forskning kring biologisk mångfald kommer att fortsätta vara en drivande kraft i att hitta lösningar på mass-utdöenden av arter, vilket kräver kunskap på många nivåer såsom ekosystem, arters diversitet och genetisk variation.

Christines Bacons forskning syftar till att kategorisera hotstatus för arter och möjliggöra deras skydd genom nationella och internationella lagar och är därmed till global gagn för bevarandebiologin. Hon utvecklar och integrerar automatiserade redskap för bevarandeanalyser genom nya robusta, molekylära metoder. Christine Bacon har genom detta bidragit till att vitalisera forskningen inom biodiversitet vid Göteborgs universitet.”

2018

Anna Godhe vid institutionen för marina vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Anna Godhe är marin ekolog och hennes specifika expertis och forskningsintresse är molekylär ekologi och evolution av växt-plankton. Hon skapar banbrytande forskning som spänner över konventionella gränser i vitt skilda forskningsprojekt, tillsammans med nationella och internationella kollegor med mycket varierande disciplinär bakgrund. Anna Godhe har upptäckt, och utnyttjar, ett system där hon kan väcka kiselalger till liv från sediment som är flera hundra år gammalt. Detta gör det möjligt att undersöka nu levande och gamla individer av samma art från samma plats, och jämföra dem med avseende på hur de påverkats av miljö och klimat. Kring detta har Anna Godhe skapat en livaktig och framgångsrik forskningsmiljö.”

 

2017

Rebecka Jörnsten vid institutionen för matematiska vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Rebecka Jörnsten är biostatistiker, och arbetar över hela fältet från grundläggande statistisk teori- och metodutveckling till tillämpningar i nära samarbete med medicinare och biologer. Det är i hög grad hon som infört det nya big data-paradigmet i den tidigare mer traditionellt inriktade matematisk statistikmiljön i Göteborg, och hon har på så vis haft avgörande vitaliserande inverkan på denna forskningsmiljö. Hon har lämnat väsentliga bidrag till teorin för storskalig modellering, dimensionsreduktion, variabelselektion och nätverksmetodik, liksom till användningar inom bioinformatik, cancerforskning och systembiologi.

 

2016

Orsola Tommasi vid institutionen för matematiska vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Orsola Tommasi är verksam inom algebraisk geometri, med specialisering mot studiet av så kallade modulirum. Hon har gett väsentliga och uppmärksammade bidrag inom ett aktuellt forskningsområde med central betydelse i modern talteori och teoretisk fysik. Genom att ge motexempel till grundläggande förmodanden tänjer hennes forskning gränsen mot det okända inom matematisk teori. På så vis har hon etablerat sig som förstklassig matematiker. Orsola Tommasi är utåtriktad, har breda intressen och bidrar genom sitt kunnande till fruktbart samarbete och utveckling av forskningen inom sitt eget och närliggande ämnesområden.”

 

2015

Alexandre Antonelli vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

”Alexandre Antonelli är en ledande forskare som byggt upp en för naturvetenskapliga fakulteten ny tvärvetenskaplig forskningsinriktning: evolutionär biogeografi. Han har på kort tid skapat en stark och kreativ plattform genom sina breda nätverk och internationella rekryteringar, där han kombinerar avancerad teknik, stora mängder data och metodutveckling. Resultatet är utmärkta publikationer, prestigefulla anslag och synlighet i media. Alexandre Antonelli förenar förmåga att samarbeta och inspirera med nytänkande forskning av högsta kvalitet på ett mycket imponerande sätt.”

 

2014

Sam Dupont vid institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

"Sam Dupont är en ledande forskare inom ett mycket aktuellt område: hur marina arter och ekosystem påverkas av global uppvärmning och havsförsurning orsakad av höga koldioxidhalter. Med självständighet, noggrannhet, integritet och hög kompetens har han bidragit med grundläggande förståelse av dessa komplexa frågeställningar.

Han har också förnyat laboratorieverksamheten vid Kristineberg genom att utveckla utrustning för försurningsexperiment.

Hans framgång visar sig tydligt i ett stort antal publikationer i högt rankade tidskrifter, inbjudningar till konferenser samt många nationella och internationella samarbeten. Sam Dupont utmärker sig som en internationellt betydelsefull forskare med högt meriterande uppdrag och sätter den marina forskningen vid Göteborgs universitet på kartan."

 

2013

Sofia Thorsson, institutionen för geovetenskaper

Motiveringen lyder:

”Sofia Thorssons forskning om stadsklimat bidrar till förnyelse inom den Naturvetenskaplig fakulteten. Det gäller särskilt hennes nära samarbete med psykologer, medicinare och logistiker, vilket har gett nydanade och viktig kunskap om kopplingen mellan väder, välbefinnande, hälsa och mobilitet. Sofia är en stark förebild som forskningsledare – hon är nytänkande och framgångsrik i samarbeten inom och utanför akademin samt har en utmärkt förmåga att erhålla extern finansiering i hård konkurrens.”

 

2012

Göran Hilmersson, Intitutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2011

Johan Åkerman, Institutionen för fysik

 

2010

Richard Neutze, Institutionen för kemi

 

2009

Hans Linderholm, Institutionen för geovetenskaper

 

2008

Henrik Pavia, Institutionen för marin ekologi

Avhandlingspriset

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris.

2022 års pristagare för Avhandlingspriset: Barbara Schnitzer

Institutionen för matematiska vetenskaper

Motiveringen lyder:

”Barbara Schnitzers avhandling bidrar till en bättre förståelse av åldrande i encelliga organismer och förflyttar fältet mot storskaliga modeller som kan användas för att undersöka synergistiska effekter av flera olika signaleringsvägar som påverkar livs- och hälsospannet. I sin avhandling utvecklade Barbara den mest omfattande tillgängliga matematiska modellen för jästreplikativt åldrande som binder samman tre stora åldringsprocesser: ansamling av skador, näringssignalering och metabolism. Modellen är också validerad för många protein knockouts och pekar mot interventionsstrategier som leder till förlängt hälsospann, vilket lägger grunden för en av de viktigaste prioriteringarna i FN:s hållbarhetsmål - att hitta rättvisa lösningar för att säkerställa att vi inte bara lever längre utan att vi håller oss friskare längre upp i åldrarna. Barbara har arbetat tillsammans med molekylärbiologer och visat mycket god samordnings- och planeringsförmåga. Hon har också visat på en stark vilja att ta en ledande roll och mognad att driva arbetet framåt i det tvärvetenskapliga teamet."

2021

Tobias Andermann
Institutionen för biologi och miljövetenskap

2020, 

Therese Karlsson
Institutionen för marina vetenskaper

2019,

Hanna Thomsen
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2018,

Kristina Linscott
Institutionen för kulturvård

 

2017,

Afshin Houshang
Institutionen för fysik

 

2016,

Jonas Einarsson
Institutionen för fysik

 

2015,

Ezio Iacocca
Institutionen för fysik

 

2014,

Linda Johansson
Institutionen för kemi och molekylärbiologi

 

2013,

Swantje Enge
Institutionen för biologi och miljövetenskap

2012,

Gustav Sonne
Institutionen för fysik

2011,

Aron Hakonen
Institutionen för kemi

2010,

Anders Lennartsson
Institutionen för kemi

Pedagogiska priset

Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris delas ut årligen för att uppmärksamma goda insatser inom utbildningsverksamheten. Priset som består av ett verksamhetsbidrag om 100 000 kronor.

2022 års pristagare för Pedagogiska priset: Ulla Dinger

Institutionen för matematiska vetenskaper 

Motiveringen lyder:

”Ulla Dinger har under sin långa tid på institutionen för matematiska vetenskaper varit djupt engagerad i institutionens grundutbildning. Under flera år var hon både utbildningsansvarig och programansvarig för Matematikprogrammet och därefter för Naturvetenskapligt basår. Ulla har också varit drivande när det gäller kursutveckling.

För många år sedan utvecklade hon den inledande kursen på Matematikprogrammet till ett problembaserat format. Kursen lyfts ofta fram av studenterna som en viktig, motiverande och rolig kurs där formatet starkt bidrar till deras tidiga utveckling som matematiker.

Hon har också varit examinator i drygt tjugo års tid på en analyskurs på fördjupningsnivå som är en nyckelkurs inför studierna på avancerad nivå. Här har hon byggt vidare på idén om vikten av att studenterna tränas i att kommunicera matematik.

Vidare har hon gjort ett stort arbete med att utveckla matematikkurserna på basåret och ett pionjärarbete med att införa delvis digital examination. Sammanfattningsvis så är det ingen som kan mäta sig med Ulla vad gäller engagemang för utveckling av innehåll, form och kvalitet av grundutbildningen på institutionen för matematiska vetenskaper. "

2021, Heather Reese

Institutionen för geovetenskaper

Motiveringen lyder:

”Heather Reese började undervisa vid institutionen för geovetenskaper 2018 och har på kort tid introducerat fjärranalys med drönare som en självklar del av kurser och projekt i grundutbildningen. Hon har även integrerat sina expertkunskaper inom programmering, AI och Big data i undervisningen vilket gör att studenterna får med sig högt efterfrågad kompetens när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Heather tilldelas det priset eftersom hon med stor pedagogisk skicklighet och uppfinningsrikedom utvecklat nya kurser, både på campus och online, där hon lyckas förmedla ”state of the art” på ett sätt så att alla kan följa med. Hennes kurser är mycket uppskattade av både studenter och lärarkollegor vilka i sin tur drar nytta av studenternas kunskaper inom ämnet. "

2020, Donald Blomqvist

Institutionen för biologi och miljövetenskaper

Motiveringen lyder:

”Donald Blomqvist har en lång och mycket uppskattad lärargärning inom ekologi och biostatistik. Donald har också under ett antal år varit engagerad som studierektor och ordförande i programrådet för biologi och molekylärbiologi. Han har vid flera tillfällen nominerats till och vid åtminstone två tillfällen även belönats med Göta studentkårs pedagogiska pris. I studenternas motiveringar finner man ord som entusiasm, lekfullhet och, inte minst, Göteborgshumor.

Donald lyckas som ingen annan med att göra statistiska tester och matematiska modeller tillgängliga även för studenter som ännu inte kommit så långt i sin matematiska förståelse. Han kan förklara svåra saker så att de blir både spännande och greppbara.

Donald månar om studentens lärande, tar grundutbildning på mycket stort allvar och tummar aldrig på kvaliteten. Han har ständigt ett starkt studentperspektiv, och har varit drivande i att institutionen har en kontinuerlig dialog med studenterna som bidrar till utvecklingen av undervisningen och att studenterna känner sig sedda och trivs."

2019, Stellan Östlund och Hampus Linander

Institutionen för fysik

Motiveringen lyder:

"Stellan Östlund och Hampus Linander har utifrån ett pedagogiskt perspektiv utvecklat en programvara som stöttar studentens förståelse och ger snabb återkoppling som för lärandeprocessen framåt. Programvaran aktiverar studenterna till att bli lärande resurser för varandra då diskussioner om lösningsstrategier och felsökning är en del av programmets möjligheter.

Vidare bidrar programvaran till ett mer aktivt arbetssätt hos studenterna. Den ger stöd till lärare så att de snabbt ska kunna ge återkoppling på uppgifter och tydligare mäta studenternas kunskapsutveckling under kursens gång. Programvaran har utvecklats i öppen källkod för att möjliggöra för lärare inom både högskola och gymnasium att använda, modifiera och sprida programmet. 

Den har på ett mycket lyckat sätt använts inom flera kurser, bland annat på Fysikprogrammet, Sjukhusfysikerprogrammet och Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet samt på Teknisk fysik vid Chalmers. Både kursansvariga, räkneövningsledare och studenter som arbetat med programmet anser att det bidragit mycket positivt till lärandet och förståelsen av kursmaterialet."

2018, Kristina Luthman

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Motiveringen lyder: 

”Professor Kristina Luthman har haft en nyckelroll i etableringen av läkemedelskemi i Göteborg. Luthman bidrog dessutom till att dermatokemiämnet förlades till Göteborgs universitet. Med en framstående läkemedels-kemiverksamhet på plats inrättades apotekar- och receptarieutbildningarna som viktiga yrkesutbildningar. Genom sitt idoga arbete i flera betydande arbetsgrupper och kommittéer har Luthman sedan starten av dessa båda utbildningar haft stort inflytande på hur programmen har formats, vilket även gäller kurser i organisk kemi. Luthman är idag en ledande läkemedelskemist i Europa och hon har upprätthållit en stor forskningsverksamhet under många år. Därtill ser vi i Luthman en, av både studenter och kollegor, mycket uppskattad lärare som har tagit sitt uppdrag inom grundutbildningen på största allvar. Med studenterna i fokus har hon balanserat krav och rättvisa, bidragit med viktig kompetens samt engagerat drivit utvecklingen av sitt ämne till gagn för flera utbildningar vid Göteborgs universitet.”

 

2017, Michael Axelsson

Institutionen för biologi och miljövetenskap

Motiveringen lyder:

"Michael Axelsson tilldelas naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för sin mångåriga gärning som pionjär, stilbildare och drivande när det gäller IT-baserad undervisning i biologi vid Göteborgs universitet.

Michael har sedan 1998 utvecklat sitt eget, hela institutionens och senare fakultetens och universitetets kunnande inom IT-baserad undervisning. Michael använder ett brett register av interaktiv IT-baserad undervisning och har varit tidigt ute med att använda inspelat material i sin undervisning. Michael har också själv byggt upp ett ALC-rum vid institutionen och är drivande i att sprida användningen av detta till kollegorna."

 

2016, Gunnar Almevik

Institutionen för kulturvård

Motiveringen lyder: 

”Gunnar Almevik prövar nya och okonventionella pedagogiska metoder för både praktiska och teoretiska moment. Nuvarande uppdrag inom grundutbildningen genomförs som ’blended learning’ och med online-seminarier som är mycket uppskattat av studenterna. Inom sin högskolepedagogiska utbildning har han nyligen utvecklat nya masterkurser inom främst 3D-scanningstillämpningar som dokumentations- och analysverktyg för den kulturvårdande praktiken.”

 

2015, Kerstin Wiklander

Institutionen för matematiska vetenskaper.

"Kerstin har under många år gjort uppskattade insatser som lärare in matematisk statistik inom Miljövetarprogrammet liksom på senare år inom marina programmet.

Att entusiasmera studenter i tillämpade vetenskaper för statisk slutledningsteori och metod är en svår utmaning, men oerhört viktigt med tanke på de statistiska metodernas avgörande roll inom snart sagt alla empiriska vetenskaper. Kerstins sätt att ta sig an denna utmaning består i att med äkta engagemang för tillämpningarna hämta exempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklas inom respektive tillämpningsämne och som för en matematiskt statistiker inte alltid framstår som helt och håller rigorös. denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utempel från studenternas egna vetenskaper, och i att betona hela processen från datainsamling via modellering och statistisk analys till presentation av resultat. En särskild utmaning består också i att förhålla sig till den statistiska praxis som utvecklas inom respektive tillämpningsämne och som för en matematiskt statistiker inte alltid framstår som helt och håller rigorös. denna balansgång hanterar Kerstin konstruktivt och skickligt, utan att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder.

Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris." an att ge avkall på kravet om statistiskt sunda metoder.

Kerstins outtröttliga engagemang och viktiga lärarinsatser på Miljövetarprogrammet och Marina programmet gör att vi har svårt att föreställa oss en mer värdig mottagare av Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris."

 

2014, Anne Farewell

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Motivering till priset:

”Anne Farewell erhåller Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2014 för sina insatser att förnya pedagogiken vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Hon har lett utvecklingen av nya undervisningsmetoder, som har uppskattats av studenterna. Anne Farewell har också utformat kursen Universitetspedagogik i naturvetenskap, som hon varit kursledare för i tre år. Vidare deltar hon aktivt i utvecklingen av pedagogik och interaktivt lärande vid Göteborgs universitet och år 2013 publicerade hon sin första artikel inom forskningsområdet pedagogik.”

 

2013

Inget pedagogiskt pris delades ut det här året.

 

2012

Maria Sundin 2012 (Göteborgs universitets pedagogiska pris)

 

2005

Anne Farewell 2005 (Göteborgs universitets pedagogiska pris)

Synergipriset

Synergipriset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom den Naturvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället. Priset består av ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor, för en uppskattad och framgångsrik samverkansgärning. 

2022 års pristagare för Synergipriset: Kristina "Snuttan" Sundell

Institutionen för biologi och miljövetenskaper

Motiveringen lyder:

"Kristina ”Snuttan” Sundells gedigna och bestående engagemang inom samverkansområdet genomsyrar hennes personlighet och akademiska karriär. Kristina medverkar regelbundet i vetenskapliga evenemang för allmänheten där hon organiserar utställningar om sjömat, håller seminarier, dialogmöten med myndigheter och näringsliv samt arrangerar rundabordssamtal med beslutsfattare och intresseorganisationer. Hon möter barn- och skolungdomar på till exempel Vetenskapsfestivalen, är med i SVT:s långkörare Studio natur och har även varit med i SVT:s Vetenskapens värld.

Kristina är även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, vilket är en stor ära och ett erkännande för den vattenbruksforskning hon leder som föreståndare för SWEMARC.

Kristina ”Snuttan” Sundell har på ett tydligt sätt och med stor entusiasm visat på de synergier som uppstår när forskning och undervisning gemensamt möter samhällets behov av folkbildning och hållbar utveckling. Hon bemöter människor hon träffar med enastående engagemang, glädje och förmåga att förklara sin forskning. Kristina delar även generöst med sig av sin kunskap, entusiasm och tid, är en ständig källa för idéer och inspiration, en förebild för kollegor och en stor tillgång för vår organisation."

2021 

Deliang Chen, Institutionen för geovetenskaper

Motiveringen lyder:

"Deliang Chen är en aktad vetenskaplig ledare och en utmärkt förmedlare mellan vetenskapssamhället och det omgivande samhället, som på ett kraftfullt sätt bidragit till området Earth System Science med fokus på klimat och global hållbar utveckling. 

Hans betydande insatser för att förmedla vetenskap till beslutsfattare kan illustreras av att han både deltagit i och lett flera utvärderingar om klimatförändringar, som ligger till grund för beslutsfattande på internationell, regional och nationell nivå. Han valdes av FN som huvudförfattare och samordnande huvudförfattare till IPCC:s femte och sjätte utvärderingsrapport. Dessutom har han råd givit olika statliga, mellanstatliga och internationella icke-statliga organisationer samt forskningsfinansieringsorgan. Deliang är också en ofta återkommande röst i svenska medier.

Ett exempel på hans engagemang från senare tid är hans deltagande i Nobel Prize Summit med titeln "Our Planet, Our Future" som undersökte frågan: Vad kan uppnås under detta decennium för att världen ska gå i riktning mot en mer hållbar och mer välmående framtid för hela mänskligheten?"