Göteborgs universitet
Bild
En fyrklöver i ett barns hand
Länkstig

Stöd Naturvetenskapliga fakulteten

Var med och bidra till nästa fas i Naturvetenskapliga fakultetens utveckling!

Med naturvetenskapens hjälp upptäcker vi världen på ständigt nya sätt. I alltifrån minsta partikel till största galax. Vi söker svar på viktiga frågor med stor betydelse inom livsvetenskap, miljö, klimat och hållbarhet. Och vi vill alltid upptäcka mer.

Klimatförändringar, antibiotikaresistens, ett framtida hållbart samhälle kopplat till havet. Vår forskning rör allt ifrån grundläggande matematik och naturvetenskap till hur växthusgaser påverkar klimatet, hur vi kan odla i haven och förhindra spridningen av resistenta bakterier. Vår forskning är relevant och samhällsnära, och bidrar till ny kunskap om vår värld. 

Naturvetenskaplig utbildning är en av grundpelarna för att förstå hållbar utveckling och därmed kunna påverka det framtida nyttjandet av jordens resurser. En stor del av vårt utbildningsutbud fokuserar på klimatförändringar, ekosystem och hur vi hushåller med jordens resurser.

Men vi vill ta ett steg längre. Vi vill fortsätta att utveckla vår utbildning, med hög kvalitet och nära koppling till såväl forskningen som arbetslivet rustar vi våra studenter för framtiden. Vi vill att vår forskning ska stärkas och bidra till att hitta lösningar på de stora globala utmaningarna.

Vi vill också stärka vår position som samhällsaktör och samarbetspartner, och erbjuda en attraktiv arbetsplats och stimulerande studiemiljö. Naturvetenskapen ger mänskligheten enorma möjligheter. Att vinna kunskap. Att förbättra världen.

Vi kan berika varandra. Med er hjälp vill vi ta nästa steg tillsammans för samhällets utveckling.

Göran Hilmersson, dekan Naturvetenskapliga fakulteten

Dekan Göran Hilmersson
Göran Hilmersson, dekan Naturvetenskapliga fakulteten

Några nedslag i Naturvetenskapliga fakultetens historia

Naturvetenskapliga fakultetens historia går tillbaka till 1954 då Göteborgs universitet bildades genom en sammanslagning av Medicinska högskolan och Göteborgs högskola. Göteborgs högskola hade en stark humanistisk inriktning men genom donationer blev det möjligt att inrätta lärostolar i oceanografi och botanik och professuren i geografi innehöll även en naturgeografisk del. Redan på högskolans tid började man ge akademiska fortbildningskurser för lärare i botanik och zoologi. 

I mitten på 1950-talet inrättades en professur i matematik och tillsattes 1957 med Tord Ganelius som förste innehavare. Samtidigt började universitet med hjälp av lärare från Chalmers Tekniska Högskola anordna grundläggande kurser i fysik, teoretisk fysik med mekanik samt från 1957 även i kemi. 1959 tillkommer universitetslektorstjänster i systematisk botanik, fysiologisk botanik, zoologi och zoofysiologi vid sidan om den laboratorstjänst som redan fanns i marin botanik. 

Inom Göteborgs universitet ingick de naturvetenskapliga ämnena till en början i den filosofiska fakulteten. Ett riksdagsbeslut 1960 om en naturvetenskaplig fakultet i Göteborg banade väg för en kraftig utbyggnad av det naturvetenskapliga området inom Göteborgs universitet. 

Några årtal 

 • 2019. Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet blir nytt officiellt namn för Marina institutionens tre enheter Tjärnö marina laboratorium, Kristineberg marina forskningsstation och forskningsfartyget R/V Skagerak. 
 • 2017. En verksamhetsförändring för Sven Lovén centrum arbetas fram och den 1 januari 2018 får Lovéncentret institutionen för marina vetenskaper som värdinstitution. 
 • 2015. Den 1 juli bildas institutionen för marina vetenskaper vars profil blir unik i landet. Samtidigt bildas Centrum för hav och samhälle, vars uppgift är att initiera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina/maritima området och att skapa en tydlig ingång till universitetets marina och maritima verksamhet. 
 • 2012. Två nya institutioner bildas genom sammanslagningar: institutionen för biologi och miljövetenskap samt institutionen för kemi och molekylärbiologi. 
 • 2008. Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper skapas och forskningsstationen vid Kristineberg, tidigare samägd med Kungl. Vetenskapsakademien, överförs till Göteborgs universitet.  
 • 2005. Fakultetsdirektören överlämnar den 22 september universitetets flagga och en mässingsskylt med universitetets logotyp till Mariestads kommunalråd. Under året har all utbildning vid Hantverksskolan Dacapo integrerats i universitetets verksamhet.  
 • 2003. Regeringen beslutar att ge Göteborgs universitet medel för att planera och genomföra hantverksutbildning i samarbete med Hantverksskolan Dacapo i Mariestad.  
 • 1995. Geovetarcentrum invigs. 
 • 1993. Institutionen för kulturvård överförs från den humanistiska fakulteten till den naturvetenskapliga.  
 • 1989. Göteborgs marina centrum bildas vilket ganska snart fick namnet Göteborgs universitets marina forskningscentrum (GMF).  
 • 1962. Det finns redan drygt 900 studenter inom den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. 
 • 1961. Den naturvetenskapliga fakulteten sammanträder första gången under hösten. Den består då av fyra professorer i botanik, geografi, matematik och oceanografi, två laboratorer i marin botanik och oceanografi, de två lärare som uppehöll de nyinrättade professurerna i fysiologisk botanik och zoofysiologi samt adjungerade ledamöter från Chalmers.  

Uppgifterna som beskriver fakultetens historia har till stor del hämtats ur Göteborgs universitets historia II, av Bo Lindberg och Ingemar Nilsson (1996) samt ur protokoll från naturvetenskapliga fakultetsnämnden och andra interna dokument som rört fakultetens verksamhet.