Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kulturarv och hållbar utveckling

Temaområdet CULTSUS för in begreppet kulturarv i dialog med en rad olika utvecklingsfrågor, bland annat resurshantering, byggande, planering, utbildning, adaptiv återanvändning, konst och design, reparation, traditionellt hantverk, matvanor, entreprenörskap och affärsutveckling.

Hur vi använder och utvecklar staden är en nyckelfråga ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Här möts natur och kultur, det formella med det informella, förändring med bevarande.

Detta tematiska område är också avsett att undersöka de sammanhängande sociala, kulturella, politiska och ekonomiska aspekterna av skapandet och återskapandet av kulturarv samt de etiska frågor som understryker kulturarvets relation till frågor om orättvisa, exploatering och förtryck.  

Samarbete 

CULTSUS spänner över sju av fakulteterna vid Göteborgs universitet: 

 • Företagsekonomi, nationalekonomi och juridik 

 • Utbildning 

 • Fri konst, tillämpad konst och scenkonst 

 • Humaniora 

 • IT 

 • Naturvetenskap 

 • Samhällsvetenskap 

Samverkan med det omgivande samhället är en central strategi för CULTSUS. I dagsläget har vi etablerat samarbete med: 

 • Centrum för kritiska kulturarvsstudier 

 • Centrum för turism 
 • Göteborgs forskningsinfrastruktur inom digital humaniora 
 • Hantverkslaboratoriet 

 • Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv 

Inspirerade av Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet (CCHS), som under de senaste tio årens samarbete med ett brett spektrum av aktörer från den frivilliga, offentliga och privata sektorn har vuxit som en kreativ plattform för dialog och samarbete, strävar CULTSUS efter att bygga lokala och internationella plattformar för dialog med: utvecklingsorganisationer, offentliga myndigheter, civilsamhällesorganisationer och forskningscentra som arbetar med frågor som rör kulturarv och hållbar utveckling. 

Foto: Ola Wetterberg

Stadsutveckling ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv 

Hur vi använder och utvecklar staden är en nyckelfråga ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv. Här möts natur och kultur, det formella med det informella, förändring med bevarande. På den här bilden ser vi äldre industribyggnader som delvis omvandlats till kulturaktiviteter, officiella och delvis ockuperade. Det är en plats för alternativa och planerade kulturaktiviteter, matmarknader och institutioner. Ostiense har varit en central del av Roms utvecklingsplanering ända sedan 1990-talet. Tibern, som kan anas i bakgrunden, utgör en grundläggande natur- och kulturresurs som flyter genom Rom, där planeringen sker genom så kallade "flodkontrakt" i ett samarbete mellan ideella krafter, kommunen och markägare. 

FN Globala målen. Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
Feras Hammami, temaledare för Kulturarv och hållbar utveckling.