Bild
Bilden visar en kvinnas stressade arbetssituation på ett kontor.
Foto: Mostphotos
Länkstig

New Ways – psykisk hälsa i arbetslivet

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Psykiska problem som depression och ångest är vanliga bland yrkesverksamma. Forskning visar att personer med psykiska problem har en högre risk än andra att bli sjukskrivna, ofta i långa sjukfall och i vissa fall också att få permanent sjukersättning. New Ways är inriktat mot att öka kunskapen om hur man kan identifiera, behandla och stödja personer med depressions- och ångestsjukdom så att de kan behålla sin förmåga att arbeta och minska behovet av sjukskrivning. Vårt mål är att den nya kunskap som tas fram i New Ways ska förstärka kapaciteten i arbetslivet att möta och stödja personer med psykiska problem att behålla sin förmåga att arbeta. Målet är också att bidra till att primärvården förbättrar sin kompetens i att identifiera och behandla patienter med depression och ångest där det föreligger risk för sjukfrånvaro.

Forskningsområden

  • Hälsolitteracitet, vilket handlar om att ha tillgång till, förstå, förhålla sig till och tillämpa information som berör hälsa.
  • Tidig identifiering samt stöd och behandling i primärvården
  • Tidig identifiering samt ökad kunskap i arbetslivet
Bilden visar en kvinnas stressade arbetssituation vid hemarbete.
Foto: Mostphotos

Aktuella forskningsprojekt


Bakgrund

Programmets huvudsakliga utgångspunkt och antagande är identifiering och behandling av de psykiska problemen i hälso- och sjukvården samt en tidigt insatt och anpassad rehabilitering som kan stärka arbetsförmågan samt förebygga kort- respektive lång sjukfrånvaro. Mot bakgrund av att förmågan att arbeta ligger till grund för försörjning, social tillhörighet och strukturer i vardagen är det viktigt att personer inte utesluts på grund av bristande kunskap eller fördomar bland chefer och arbetsledare om psykiska problem eller på grund av brister i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Forskningsresultat

Psykisk hälsa i arbetslivet  - en antologi (2021) 
I den här boken får läsaren en inblick i forskningen som drivits inom ramen för forskningsprogrammet New Ways. Boken bygger i hög grad på de olika forskningsprojekt som ingått i New Ways där inriktningen har varit att öka kunskapen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och vikten av tidiga insatser på arbetet eller inom hälso- och sjukvården för att förebygga sjukfrånvaro och främja hållbar arbetsförmåga.
Mer information om boken Psykisk hälsa i arbetslivet