Göteborgs universitet
Bild
Hållbar utveckling är en integrerad del av både forskning och undervisning vid institutionen
Foto: Edvin Johansson
Länkstig

Vårt arbete med hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en integrerad del av både forskning och undervisning vid institutionen för nationalekonomi med statistik. Vår forskning inom utvecklingsekonomi och miljöekonomi har ett särskilt tydligt hållbarhetsperspektiv men även inom andra områden finns starka kopplingar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Hållbar utveckling i vår forskning

Vår forskning relaterad till hållbar utveckling täcker ett brett spektrum av ämnen, från hälsorelaterade frågor som de socioekonomiska effekterna av hiv och aids till val av och utformning av styrmedel för olika miljö- och resursproblem. Forskningen genomförs i huvudsak inom fälten miljöekonomi och utvecklingsekonomi men är tydligt närvarande även i andra forskningsprojekt. På denna sida presenterar vi ett urval av forskningsprojekt kopplade till hållbar utveckling.

Hållbar utveckling i utbildningen

Vi erbjuder flera specialkurser med direkt koppling hållbar utveckling på grund-, master- och forskarnivå, till exempel kurser inom utvecklingsekonomi, miljöekonomi, hälsoekonomi och policyutvärdering. Men också grundkurser i internationell och finansiell ekonomi som problematiserar globalisering och tar upp etiska frågor.

Tvärvetenskapliga forskningssamarbeten

Våra forskare arbetar i flera stora tvärvetenskapliga forskningsprogram relaterade till hållbar utveckling: om klimatförändringar, biologisk mångfald (BECC), politik för nollutsläpp (Mistra Carbon Exit), antibiotikaresistens (CARe) och riskbedömning av kemikalier (FRAM).

Initiativet Environment for Development (EfD) är ett program som inrättades 2007 av delar av miljöekonomigruppen vid Göteborgs Universitet. Det är ett nätverk av ett dussin centra för långsiktigt forskningssamarbete, interaktion forskningspolicy och akademisk utbildning. Det svenska centret, placerat på Institutionen för nationalekonomi med statistik, är värd för EfD-sekretariatet och dess administrativa funktioner.

Handelshögskolans strategi och samarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera hållbarhetsperspektivet i de kurser som ges vid institutionen. Detta arbete sker i samarbete med andra delar av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.