Bild
Örn
Foto: Angela Pauliny
Länkstig

Biologi, kandidatprogram

Program
N1BIO
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G12B

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter utvecklas och samverkar i naturen. Som biolog får du kunskap och möjlighet att vara med och skapa en hållbar utveckling som värnar om biologisk mångfald. Teori varvas med praktiska moment i fält och på labb. Du kan fördjupa dig i områden som fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi, ekologi och naturvård. Du förbereds för arbetslivet men också för fortsatta studier på avancerad nivå.

Om utbildningen

Bred biologisk bas

Kandidatprogrammet i biologi ger dig en bred biologisk bas med goda möjligheter att profilera dig inom ett mer avgränsat område. Du får lära dig grunderna för biologisk evolution, inklusive hur levande organismers egenskaper kan förändras mellan efterföljande generationer och hur detta har gett upphov till den stora variation och artrikedom som finns i den biologiska världen.

Du studerar också biologiska strukturer och processer, från molekylär nivå via celler och organ till hela organismer och ekosystem. Förutom de rena faktakunskaperna är programmet upplagt så att du får utveckla din problemlösningsförmåga och ditt analytiska tänkande, vilket är ovärderliga kunskaper i arbetslivet. Etik, presentationsteknik och kommunikation är andra inslag i utbildningen.

Fördjupa dig 

Programmet inleds med obligatoriska grundkurser i biologi under hela första året, vilka ger dig en bra grundförståelse för förutsättningarna för livet på jorden och hur det kan utforskas. Under senare delen av utbildningen har du sedan stor valfrihet att välja fördjupningskurser inom de områden som passar ditt intresse och målsättning med studierna. Våra fördjupningskurser spänner över områden som fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi samt ekologi och naturvård. Du kan välja om du vill fokusera på antingen växter eller djur, eller läsa kurser som omfattar alla organismer. Det finns också goda möjligheter för dig att fördjupa dig i kurser med marin inriktning.

Under andra året läser du dessutom stödämnen som statistik, kemi och/eller geovetenskap. Programmet avslutas med ett examensarbete inom fördjupningsområdet. Examensarbetet görs vanligtvis inom något av våra forskningsprojekt på universitetet, men du kan också välja att göra det i samverkan med en extern part, till exempel länsstyrelser eller företag med biologisk verksamhet. Oavsett var arbetet görs ska det baseras på en tydlig vetenskaplig frågeställning och metodik.

Läs mer om programmet och hör alumner berätta här!

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Vill du göra praktik hos en tänkbar framtida arbetsgivare redan under utbildningen? Då kan kursen ”Verksamhetsförlagt projekt i biologi” vara ett bra sätt. Upplägget för kursen skiljer sig åt beroende på var du hamnar, du kan antingen få jobba med ett helt eget projekt eller så deltar du i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och prövar på många olika arbetsuppgifter.

Kursen ges varje period, vår, sommar och höst. Inför kursen tar du själv kontakt med en lämplig arbetsplats där biologer verkar och tillsammans med kursledaren lägger du upp en studieplan. Examinationen sker i form av en skriftlig rapport.

Efter studierna

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Ekologer samt naturvårds- och evolutionsbiologer arbetar till exempel ofta inom olika myndigheter och intresseorganisationer, men också som egenföretagare eller konsulter på företag. De som har en fysiologisk eller cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Många biologer jobbar även med forskning och utbildning vid universitet och högskolor, eller som lärare på grundskola och gymnasier.

Efter avslutad kandidatutbildning kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram i biologi eller närliggande ämnen som till exempel miljö och hälsoskydd. Du kan också vidareutbilda dig till lärare.

Så är det att plugga

Undervisningen

De flesta av kurserna som du läser inom programmet innehåller förutom föreläsningar olika typer av interaktiva moment, såsom praktiskt arbete i fält och på laboratorium, teoretiska modelleringsövningar, presentationer enskilt och i grupp samt diskussionsseminarier. Som student förväntas du ta ett eget ansvar för din lärprocess, genom att ett aktivt deltagande vid dessa aktiviteter. Från och med termin 4 kan en del av utbildningen bedrivas genom utbytesstudier utomlands.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).

En del av undervisningen sker också på våra marina fältstationer Tjärnö utanför Strömstad och Kristineberg utanför Fiskebäckskil.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Om du läser biologi vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan. Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.